OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om när Skatteverket ska betala tillbaka för mycket avdragen A-skatt i förtid, d.v.s. före slutskatteberäkningen.

Vad menas med förtidsåterbetalning?

Med förtidsåterbetalning menas att Skatteverket betalar tillbaka för mycket avdragen preliminär A-skatt före slutskatteberäkningen. Det belopp som kan betalas tillbaka är skillnaden mellan avdragen A-skatt som ska krediteras skattekontot och den slutliga skatt som förväntas bli debiterad kontot vid den årliga avstämningen.

Vilka förutsättningar gäller för en förtidsåterbetalning?

Skatteverket ska betala tillbaka belopp som motsvarar ännu inte tillgodoräknad preliminär A-skatt om följande punkter är uppfyllda.

 • Kontohavaren begär det
 • Det kan antas att beloppet annars skulle betalas tillbaka efter slutskatteberäkningen
 • Det är oskäligt att vänta med återbetalningen.

Bestämmelsen gäller både fysiska och juridiska personer och finns i 64 kap. 5 § första stycket SFL .

Förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt är ett avsteg från de generella förfarandereglerna och varje ärende kräver manuell hantering av Skatteverket. En restriktiv hållning är därför påkallad av effektivitetsskäl (prop. 2010/11:165 s. 1048). I de flesta fall har den enskilde dessutom själv haft möjlighet att undvika att betala för mycket preliminär skatt genom att begära en särskild beräkningsgrund för skatteavdragen.

Bestämmelsen om förtidsåterbetalning har karaktären av en säkerhetsventil för särskilt ömmande fall. Den enskildes intresse av förtidsåterbetalning får i övriga fall ge vika för intresset av ett effektivt förfarande.

Skälighetsbedömning

Frågan om det är oskäligt att avvakta den ordinarie återbetalningen bör avgöras efter en helhetsbedömning, en skälighetsbedömning, i det enskilda fallet.

I skälighetsbedömningen ligger att det måste vara fråga om

 • ett för den skattskyldige väsentligt belopp
 • att det finns ett angeläget behov av förtidsåterbetalning.

Väsentligt belopp

Med väsentligt belopp menas att det bör vara fråga om ett belopp på minst 0,2 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 kr vilket innebär att det belopp som ska återbetalas bör uppgå till ca 8 880 kr.

Undantag från väsentligt belopp kan göras om pengarna ska gå till en restförd skuld. Skatteverket medger då återbetalning med ett belopp som motsvarar skuldbeloppet, men betalar inte ut eventuellt överskott eftersom kravet på väsentligt belopp inte är uppfyllt.

Angeläget behov

Ett angeläget behov kan föreligga exempelvis vid följande situationer eller kostnader:

 • begravningskostnader vid dödsfall inom familjen
 • betalning av egna restförda skulder
 • betalning av egna skatteskulder som ännu inte har restförts
 • felaktig handläggning hos Skatteverket t.ex. felaktigt beslut om skatteavdrag
 • den skattskyldige har emigrerat eller avlidit.

Denna uppräkning är inte en uttömmande lista, utan det kan förekomma andra situationer som kan bedömas utgöra ett angeläget behov. På samma sätt är åberopandet av en av de ovan nämnda omständigheterna inte alltid skäl nog för att förtidsåterbetalning ska godtas. Att det finns ett angeläget behov är endast en del av den sammanvägda bedömningen och en prövning måste göras i varje enskilt fall.

Tiden bör vägas in i skälighetsbedömningen

Den tid som återstår fram till den ordinarie återbetalningen är en omständighet som bör vägas in i skälighetsbedömningen.

Om bara en kort tid återstår kan det i många fall vara skäligt att avvakta. Är det däremot relativt säkert att ett visst belopp kommer att betalas tillbaka som när en skattskyldig har emigrerat eller avlidit då kan det vara oskäligt att avvakta (prop. 2010/11:165 s. 1049).

En särskild beräkningsregel för juridiska personer

Det finns en särskild beräkningsregel vid förtidsåterbetalning till juridiska personer. Enligt denna får Skatteverket vid bedömningen inte ta hänsyn till den juridiske personens kostnader för lön till delägaren (64 kap. 5 § andra stycket SFL).

Betalning till delägares skattekonto för handelsbolag m.fl.

Förtidsåterbetalning som gäller ett svenskt handelsbolag ska göras till delägares skattekonto om det inte finns särskilda skäl för återbetalning direkt till handelsbolaget eller den juridiska personen. Detta gäller även juridiska personer med fast driftställe i Sverige som delägarbeskattas i utlandet (64 kap. 5 § tredje stycket SFL).

Skriftlig ansökan

En begäran om förtidsåterbetalning bör vara skriftlig. Det finns inte någon sista ansökningsdag angiven i skatteförfarandelagen.

Hur ska Skatteverket hantera en förtidsutbetalning?

Skatteverket ska behandla en ansökan om förtidsåterbetalning skyndsamt (14 kap. 5 § SFF).

En förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt kan göras såväl under som efter beskattningsårets utgång. Av administrativa skäl, och om det över huvud taget ska vara någon mening med en förtidsåterbetalning, bör dock ett beslut om förtidsåterbetalning registreras på skattekontot senast månaden innan beräkningen av slutlig skatt görs.

Resultatet av beräkningen av slutlig skatt ska skickas till fysiska personer och dödsbon senast den 15 december efter beskattningsårets utgång och till andra juridiska personer än dödsbon senast den 15 i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång (56 kap. 10 § SFL). Det innebär att slutlig skatt måste beräknas för fysiska personer och dödsbon senast i månadsskiftet november/december efter beskattningsårets utgång. För övriga måste beräkningen ske senast i månadsskiftet mellan den elfte och tolfte månaden efter beskattningsårets utgång.

Om Skatteverket medger en förtidsåterbetalning ska ingen hänsyn tas till om den skattskyldige även har en debiterad F- eller SA-skatt. När en preliminär skatt ska sättas ned på grund av ett omprövnings- eller domstolsbeslut ska i första hand nedsättning ske av eventuell F- eller SA-skatt och först därefter ska den preliminära A-skatten sättas ned (13 kap. 2 § SFF). Men en förtidsåterbetalning är inte ett beslut om omprövning av preliminär A-skatt, utan ett avsteg från huvudregeln när Skatteverket återbetalar ett överskott av slutlig skatt. Därför gäller inte nedsättningsordningen i 13 kap. 2 § SFF.

Vilket belopp ska Skatteverket betala tillbaka?

Vid bedömningen av om beloppsrekvisitet för förtidsåterbetalning är uppfyllt ska Skatteverket inte ta hänsyn till överskott på skattekontot som beror på annat än avdragen skatt, t.ex. en egen inbetalning. Återbetalning av ett överskott på skattekontot är inte samma sak som en förtidsåterbetalning. En kontohavare kan närsomhelst begära återbetalning av ett överskott på skattekontot.

Innan en återbetalning görs sker en avstämning av skattekontot vilket innebär att eventuella hinder mot återbetalningen (64 kap. 4 § SFL) beaktas.

Om den skattskyldige har underskott på skattekontot eller om det finns registrerade skulder hos Kronofogden betalar Skatteverket bara ut skillnaden mellan det förtidsåterbetalningsbara beloppet och det belopp som behövs för att täcka underskottet och skulderna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]