OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vad en koncern är samt om när och hur en koncernredovisning, beroende på vilken normgivning företaget följer, ska utformas. Du får endast veta de viktigaste principerna för varje regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Vad är en koncern?

En koncern utgörs enligt bestämmelserna i ÅRL av ett moderföretag och ett dotterföretag där mer än 50 % av rösterna i dotterföretaget ägs av moderbolaget, ensamt eller tillsammans med andra dotterföretag. Vidare är det en koncern om ett moderföretag ensamt – eller genom ett dotterföretag – äger andelar i ett annat företag och genom avtal eller på annat sätt förfogar över mer än hälften av rösterna, eller får tillsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller på något sätt har ett bestämmande inflytande (1 kap. 4 § ÅRL).

När ska en koncernredovisning upprättas?

Ett moderföretag ska som huvudregel upprätta en koncernredovisning (7 kap. 1 § ÅRL).

Om ett företag och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättats av ett överordnat moderföretag – och om koncernredovisningen har upprättats och reviderats enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med det sjunde bolagsrättsliga direktivet – så behöver underkoncernen inte upprätta någon koncernredovisning (7 kap. 2 § ÅRL).

Moderföretag i mindre koncerner behöver inte heller upprätta någon koncernredovisning (7 kap. 3 § ÅRL).

Någon koncernredovisning behöver inte heller upprättas om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. En koncernredovisning ska dock upprättas om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse (7 kap. 3 a § ÅRL).

Hur ska koncernredovisningen utformas?

Reglerna om koncernredovisning finns i 7 kap. ÅRL. En koncernredovisning ska bestå av en koncernbalansräkning, en koncernresultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse och en kassaflödesanalys (7 kap. 4 § ÅRL). Koncernredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av ställningen och resultatet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovisningen (7 kap. 6 § ÅRL).

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen (7 kap. 8 § ÅRL).

Koncernredovisningen ska hänföra sig till moderföretagets balansdag (7 kap. 10 § ÅRL).

De värderingsregler som finns i 4 kap. ÅRL tillämpas även på koncernredovisningen (7 kap. 11 § ÅRL). Huvudregeln är att koncernredovisningen och årsredovisningen ska upprättas genom att man tillämpar gemensamma principer för hur man värderar tillgångar, avsättningar och skulder (7 kap. 12 § ÅRL).

Fordringar och skulder mellan koncernföretag och internvinster ska elimineras i koncernbalansräkningen. Intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag ska också elimineras i koncernresultaträkningen, liksom förändringar av internvinst under räkenskapsåret (7 kap. 13 § ÅRL).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Reglerna i BFNAR 2012:1 utgår från reglerna i ÅRL. Regelverket innebär att koncernredovisningen ska upprättas utifrån den s.k. enhetssynen, vilket betyder att den ska spegla hela koncernen oavsett ägarstruktur. Tidigare normgivning (RR 1:00 Koncernredovisning) innebar att koncernredovisningen utgick från majoritetsägarnas perspektiv.

Enhetssynen innebär t.ex. att 100 % av det förvärvade företagets identifierbara tillgångar och skulder tas upp till verkligt värde, även om företaget förvärvar mindre än 100 % men får bestämmande inflytande över den förvärvade enheten (kommentaren till BFNAR 2012:1 punkt 19.5).

Det egna kapitalet i koncernredovisningen delas upp på majoritetens del och minoritetens del.

Företag som följer internationella redovisningsregler

IAS-förordningen innebär att alla noterade europeiska före­tag i sina koncernredovisningar ska tilläm­pa de internationella redovisningsstandarder som har antagits av kommissionen för tillämpning inom EU. Företagen ska därutöver tillämpa RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner som bl.a. ger vägledning om de upplysningar som enligt 7 kap. 32 § ÅRL ska lämnas utöver upplysningarna som krävs av IFRS.

I RFR 1 anges bl.a. att frågan om ett företag är skyldigt att upprätta koncernredovisning eller inte ska avgöras med tillämpning av bestämmelserna i ÅRL (d.v.s. koncerndefinitionen i 1 kap. 4 § ÅRL och reglerna om skyldighet eller undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning i 7 kap. 1–3a §§ ÅRL). När det enligt dessa bestämmelser är klart att ett företag är ett moderföretag och skyldigt att upprätta koncernredovisning, så uppstår nästa fråga: vilka företag ska omfattas av koncernredovisningen? Vid denna prövning ska reglerna i IFRS 10 Koncernredovisning tillämpas.

Företag som följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

För kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag finns särskilda bestämmelser om koncernredovisningen i 7 kap. ÅRKL respektive 7 kap. ÅRFL. Finansinspektionens föreskrifter innebär att kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS.

Kreditinstitut och värdepappersbolag

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta en koncernredovisning enligt reglerna i 7 kap. ÅRKL, om inget annat följer av 7 kap. 5 § eller 6 § ÅRKL (7 kap. 1 § ÅRKL). I 7 kap. 2 § ÅRKL anges vilka bestämmelser om årsredovisning i 7 kap ÅRL som ska tillämpas.

I FI:s föreskrifter och allmänna råd finns ytterligare bestämmelser i 7 kap. om koncernredovisningen (FFFS 2008:25 7 kap.). Föreskrifterna innebär att internationella redovisningsstandarder ska tillämpas när man upprättar en koncernredovisning, oavsett om institutet är noterat eller onoterat (FFFS 2008:25 7 kap. 2 §). Dessutom anges att ett institut bör tillämpa RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner med de avvikelser och tillägg som följer av bestämmelser i ÅRKL.

Försäkringsföretag

Ett försäkringsföretag som är ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta en koncernredovisning enligt reglerna i 7 kap. ÅRFL om inget annat följer av 7 kap. 2 § ÅRFL (7 kap. 1 § ÅRFL). I 7 kap. 2 § ÅRFL anges även vilka bestämmelser om årsredovisning i 7 kap ÅRL som ska tillämpas.

I FI:s föreskrifter och allmänna råd finns ytterligare bestämmelser i 7 kap. om koncernredovisningen (FFFS 2008:26 7 kap.). Föreskrifterna innebär att internationella redovisningsstandarder ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas, oavsett om försäkringsföretaget är noterat eller onoterat (FFFS 2008:26 7 kap. 3 §). Dessutom anges att ett institut bör tillämpa RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner med de avvikelser och tillägg som följer av bestämmelser i ÅRFL.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder [1]
  • IFRS 10 Koncernredovisning [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1] [2]
  • FFFS 2008:26 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag [1] [2]
  • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
  • RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner [1] [2] [3] [4]