OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

I redovisningslagstiftningen finns regler för vad som är en koncern och när en koncernredovisning ska upprättas. Hur en koncernredovisning ska utformas är också beroende av vilken normgivning företaget följer.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Vad är en koncern?

En koncern utgörs enligt bestämmelserna i ÅRL av ett moderföretag och ett dotterföretag där mer än 50 % av rösterna i dotterföretaget ägs av moderbolaget, ensamt eller tillsammans med andra dotterföretag. Vidare är det en koncern om ett moderföretag ensamt – eller genom ett dotterföretag – äger andelar i ett annat företag och genom avtal eller på annat sätt förfogar över mer än hälften av rösterna, eller får tillsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller på något sätt har ett bestämmande inflytande (1 kap. 4 § ÅRL).

När ska en koncernredovisning upprättas?

Ett moderföretag ska som huvudregel upprätta en koncernredovisning (7 kap. 1 § ÅRL).

Om ett företag och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättats av ett överordnat moderföretag – och om koncernredovisningen har upprättats och reviderats enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med EU:s direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, IAS-förordningen eller redovisningsstandard som Europeiska kommissionen har bedömt som likvärdiga med internationella redovisningsstandarder enligt IAS-förordningen – så behöver underkoncernen inte upprätta någon koncernredovisning (7 kap. 2 § ÅRL).

I vissa situationer måste ett moderföretag upprätta en koncernredovisning, t.ex. om andelarna i moderföretaget är noterade (7 kap. 2 § ÅRL).

Moderföretag i mindre koncerner behöver inte heller upprätta någon koncernredovisning (7 kap. 3 § ÅRL). Om ett moderföretag i en mindre koncern på frivillig basis låter upprätta en koncernredovisning får moderbolaget inte tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning i minde företag (BFNAR 2016:10 punkt 1.1).

Någon koncernredovisning behöver inte heller upprättas om moderföretagets samtliga dotterföretag såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse. En koncernredovisning behöver inte heller upprättas om modeföretagets samtliga dotterföretag inte behöver omfattas av en koncernredovisning av de skäl som anges i 7 kap. 5 § andra stycket (7 kap. 3  a § ÅRL).

Hur ska koncernredovisningen utformas?

Reglerna om koncernredovisning finns i 7 kap. ÅRL. En koncernredovisning ska bestå av en koncernbalansräkning, en koncernresultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse och en kassaflödesanalys (7 kap. 4 § ÅRL). Koncernredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av ställningen och resultatet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovisningen (7 kap. 6 § ÅRL).

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen (7 kap. 8 § ÅRL).

Koncernredovisningen ska hänföra sig till moderföretagets balansdag (7 kap. 10 § ÅRL).

De värderingsregler som finns i 4 kap. ÅRL tillämpas även på koncernredovisningen (7 kap. 11 § ÅRL). Huvudregeln är att koncernredovisningen och årsredovisningen ska upprättas genom att man tillämpar gemensamma principer för hur man värderar tillgångar, avsättningar och skulder. Olika värderingsprinciper får användas om det finns särskilda skäl. I så fall ska upplysning om detta och om skälen till avvikelsen lämnas i not (7 kap. 12 § ÅRL).

Fordringar och skulder mellan koncernföretag och internvinster ska elimineras i koncernbalansräkningen. Intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag ska också elimineras i koncernresultaträkningen, liksom förändringar av internvinst under räkenskapsåret (7 kap. 13 § ÅRL).

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett mindre företag som är moderföretag och som upprättar en koncernredovisning får inte tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning i minde företag (BFNAR 2016:10 punkt 1.1).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning utgår från reglerna i ÅRL. Regelverket innebär att koncernredovisningen ska upprättas utifrån den s.k. enhetssynen, vilket betyder att den ska spegla hela koncernen oavsett ägarstruktur.

Enhetssynen innebär t.ex. att 100 % av det förvärvade företagets identifierbara tillgångar och skulder tas upp till verkligt värde, även om företaget förvärvar mindre än 100 % men får bestämmande inflytande över den förvärvade enheten (BFNAR 2012:1 kommentaren punkt 19.5).

Det egna kapitalet i koncernredovisningen delas upp på majoritetens del och minoritetens del.

Företag som följer internationella redovisningsregler

IAS-förordningen innebär att alla noterade europeiska före­tag i sina koncernredovisningar ska tilläm­pa de internationella redovisningsstandarder som har antagits av kommissionen för tillämpning inom EU. Företagen ska därutöver tillämpa RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner som bl.a. ger vägledning om de upplysningar som enligt 7 kap. 32 § ÅRL ska lämnas utöver upplysningarna som krävs av IFRS.

I RFR 1 anges bl.a. att frågan om ett företag är skyldigt att upprätta koncernredovisning eller inte ska avgöras med tillämpning av bestämmelserna i ÅRL (d.v.s. koncerndefinitionen i 1 kap. 4 § ÅRL och reglerna om skyldighet eller undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning i 7 kap. 1, 2 och 3 a §§ ÅRL). När det enligt dessa bestämmelser är klart att ett företag är ett moderföretag och skyldigt att upprätta koncernredovisning, så uppstår nästa fråga: vilka företag ska omfattas av koncernredovisningen? Vid denna prövning ska reglerna i IFRS 10 Koncernredovisning tillämpas.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

För kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag finns särskilda bestämmelser om koncernredovisningen i 7 kap. ÅRKL respektive 7 kap. ÅRFL.

Kreditinstitut och värdepappersbolag

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta en koncernredovisning enligt reglerna i 7 kap. ÅRKL, om inget annat följer av 7 kap. 5 § eller 6 § ÅRKL (7 kap. 1 § ÅRKL). I 7 kap. 2 § ÅRKL anges vilka bestämmelser om årsredovisning i 7 kap ÅRL som ska tillämpas.

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd finns ytterligare bestämmelser i om koncernredovisningen. Föreskrifterna innebär att internationella redovisningsstandarder ska tillämpas när man upprättar en koncernredovisning, oavsett om institutet är noterat eller onoterat Dessutom anges att ett institut bör tillämpa RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner med de avvikelser och tillägg som följer av bestämmelser i ÅRKL. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Försäkringsföretag

Ett försäkringsföretag som är ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta en koncernredovisning enligt reglerna i 7 kap. ÅRFL om inget annat följer av 7 kap. 2 § ÅRFL (7 kap. 1 § ÅRFL). I 7 kap. 2 § ÅRFL anges även vilka bestämmelser om årsredovisning i 7 kap ÅRL som ska tillämpas.

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd finns ytterligare bestämmelser i om koncernredovisningen. Föreskrifterna innebär att internationella redovisningsstandarder ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas, oavsett om försäkringsföretaget är noterat eller onoterat. Dessutom anges att ett institut bör tillämpa RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner med de avvikelser och tillägg som följer av bestämmelser i ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG [1]
  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder [1] [2]
  • IFRS 10 Koncernredovisning [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2]
  • RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner [1] [2] [3] [4]