OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Pension enligt svensk socialförsäkringslag är pension enligt definitionen i IL. Pension som betalas från utlandet enligt ett annat lands socialförsäkringslagstiftning är därför inte alltid skattepliktig i Sverige.

Vad menas med pension i inkomstslaget tjänst?

Vad som menas med pension i inkomstslaget tjänst framgår av 10 kap. 5 § IL. Med socialförsäkringspension menas ersättningar som betalas ut som allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt SFB (10 kap. 5 § första stycket 1 IL). Ersättningar som omfattas av denna definition beskattas i inkomstslaget tjänst som pension.

Barnpension

Barnpension är en form av efterlevandepension.Den är skattepliktig bara till den del som pensionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet. Om barnet har pension efter båda föräldrarna blir den skattefria nivån per månad i stället en tolftedel av 80 procent av prisbasbeloppet.

Efterlevandelivränta kan även betalas ut. Om detta skett är denna livränta skattefri till den del den enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ SFB gjort att efterlevandestöd och barnpension som inte är skattepliktig, har minskats (11 kap. 40 § IL).

Särskild efterlevandepension

Särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken anses som pension vid tillämpning av 10 kap. 5 § första stycket IL (punkt 3 övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1277).

Hustrutillägg

Med pension avses även hustrutillägg enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension (punkt 3 övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1277).

Pension enligt utländsk socialförsäkringslagstiftning

Utländska socialförsäkringspensioner kan inte utgöra pension enligt definitionen i 10 kap. 5 § första stycket 1 IL, eftersom definitionen anger att endast ersättningar som betalas ut enligt SFB ses som pension.

De termer och uttryck som används i lagen omfattar också motsvarande utländska företeelser, om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses (2 kap. 2 § IL). När en bestämmelse hänvisar till en viss svensk lag är det endast svenska företeelser omfattas (prop. 1999/2000:2, s. 20 f.). Bestämmelsen i 2 kap. 2 § IL kan därför inte tillämpas på motsvarande utländska ersättningar vilket gör att dessa ersättningar inte heller ska anses vara pension vid tillämpning av 11 kap. 1 § IL. Ersättningen kan bara beskattas om den anses skattepliktig på annan grund. Om ersättningen betalas periodiskt kan den anses vara livränta och bli skattepliktig enligt 10 kap. 2 § 2 IL.

Bedömning av vad som är en socialförsäkringspension

Kännetecknande för att en utländsk pension är en socialförsäkringspension, är att den betalas enligt författningar som reglerar

 • tillhörigheten
 • ersättningsvillkoren
 • administrationen
 • finansieringen.

Tillhörigheten är för det mesta obligatorisk utifrån att man är socialförsäkrad i det aktuella landet och finansieringen av en socialförsäkringspension sker med skatter, socialavgifter eller en kombination av båda.

Socialförsäkringspension kan betalas ut på olika grunder, antingen för att personen tidigare arbetat i landet i fråga eller på grund av tidigare bosättning där. I de fall pensionen betalas ut på grund av tidigare bosättning får det anses att ersättningen ryms i 10 kap. 2 § 2 IL, i den mån den utgår periodiskt. Detta gäller alltså ersättningar som livränta eller liknande periodiska inkomster. Skatteverket anser därför att exempelvis finsk folkpension är skattepliktig i Sverige för en obegränsat skattskyldig person.

Även en inkomstgrundad socialförsäkringspension är skattepliktig. Skatteverket anser exempelvis att den finska arbetspensionen är skattepliktig som en inkomstgrundad socialförsäkringspension. Den får anses vara omfattad av begreppet livränta och periodisk inkomst i 10 kap. 2 § 2 IL, även om den inte alltid betalas ut från den finska motsvarigheten till Försäkringskassan utan kan betalas från olika försäkringsbolag eller pensionsstiftelser.

Barnpension från utlandet

Kammarrätten i Stockholm prövade om norsk barnpension skulle beskattas i Sverige. Kammarrätten ansåg att ersättningen närmast var att se som livränta och att den därför skulle tas upp som inkomst av tjänst enligt 10 kap. 2 § 2 IL. De särskilda bestämmelserna som gäller svensk barnpension ansåg man inte var tillämpliga (KRNS 2010-06-18, mål nr 6117-08).

Efterlevandepension från utlandet

Även utländsk inkomstgrundad efterlevandepension som betalas ut periodiskt får anses utgöra inkomst av tjänst, även om den inte grundar sig på arbete som mottagaren själv har utfört. Man får anse att ersättningen omfattas av begreppet livränta och periodisk inkomst (10 kap. 2 § 2 IL och 11 kap. 1 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNS 2010-06-18, mål nr 6117-08 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
 • Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken [1]
 • Lag (2010:1277) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) [1] [2]
 • Lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension [1]
 • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]

Propositioner

 • Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]

Ställningstaganden

 • Beskattning av finsk arbetspension [1]
 • Beskattning av finsk folkpension [1]