OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Pension enligt svensk socialförsäkringslag är pension enligt svenska skatteregler och därför skattepliktig. Pension som betalas från utlandet enligt ett annat lands socialförsäkringslagstiftning och som motsvarar svensk pension i den svenska skattelagstiftningen, är skattepliktig från inkomståret 2016. För tidigare år gäller att sådan pension inte alltid är skattepliktig i Sverige.

Vad menas med pension i inkomstslaget tjänst?

Vad som menas med pension i inkomstslaget tjänst framgår av 10 kap. 5 § IL. Med svensk socialförsäkringspension menas ersättningar som betalas ut som allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt SFB (10 kap. 5 § första stycket 1 IL). Ersättningar som omfattas av denna definition beskattas i inkomstslaget tjänst som pension.

Barnpension

Barnpension är en form av efterlevandepension. Den är skattepliktig bara till den del som pensionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet. Om barnet har pension efter båda föräldrarna blir den skattefria nivån per månad i stället en tolftedel av 80 procent av prisbasbeloppet.

Efterlevandelivränta kan även betalas ut. Om detta skett är denna livränta skattefri till den del den enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ SFB gjort att efterlevandestöd och barnpension som inte är skattepliktig, har minskats (11 kap. 40 § IL).

Enligt ny lagstiftning från 2016 gäller att utländska ersättningar som motsvarar svensk barnpension omfattas av samma regler som svensk barnpension. Om både svensk barnpension och en eller flera svenska motsvarigheter betalas ut, eller om utbetalningarna endast gäller flera utländska motsvarigheter, så läggs dessa ersättningar ihop som ett sammanlagt belopp.

Den skattepliktiga delen av det sammalagda beloppet beräknas på samma sätt som om enbart svensk barnpension betalas ut (11 kap. 40 § IL).

Särskild efterlevandepension

Särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken anses som pension vid tillämpning av 10 kap. 5 § första stycket IL (punkt 3 övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1277).

Hustrutillägg

Med pension avses även hustrutillägg enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension (punkt 3 övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1277).

Pension enligt utländsk socialförsäkringslagstiftning

Enligt ny lagstiftning från 2016 är utländska socialförsäkringsersättningar skattepliktiga om de motsvarar allmän pension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken (10 kap. 5 § första stycket 1 IL). Detta innebär att även när pension betalas ut som engångsbelopp blir sådana skattepliktiga, t ex både finsk folkpension och arbetspension.

Före lagändringen beskattades utländska socialförsäkringspensioner på annan grund, se Skatteverkets syn angående finsk folkpension respektive finsk arbetspension. Dessa typer av pensioner hänfördes till inkomstslaget tjänst genom 10 kap. 2 § 2 IL där det anges att som tjänst behandlas rätt till livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är ersättning för avyttrade tillgångar. Sådana periodiska inkomster är skattepliktiga enligt 11 kap. 1 § IL där det bl.a. anges att alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt. Utländska socialförsäkringspensioner som betalas ut som engångsbelopp kunde dock inte beskattas, eftersom det enligt 10 kap. 2 § 2 IL endast är periodiska inkomster som ska behandlas som tjänst (prop. 2015/16:1 sid 231).

Bedömning av vad som är en socialförsäkringspension

Kännetecknande för att en utländsk pension är en socialförsäkringspension, är att den betalas enligt författningar som reglerar

 • tillhörigheten
 • ersättningsvillkoren
 • administrationen
 • finansieringen.

Tillhörigheten är för det mesta obligatorisk utifrån att man är socialförsäkrad i det aktuella landet och finansieringen av en socialförsäkringspension sker med skatter, socialavgifter eller en kombination av båda.

Socialförsäkringspension kan betalas ut på olika grunder, antingen för att personen tidigare arbetat i landet i fråga (exempelvis inkomstgrundad ålderspension som är en del av ålderspension enligt socialförsäkringsbalken) eller på grund av tidigare bosättning där.

Även om den utländska ersättningen inte motsvarar de svenska ersättningarna allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension kan det ändå finnas en grund för beskattning i Sverige i den mån ersättningen utgår periodiskt. Ersättningen beskattas då i inkomstslaget tjänst med stöd av 10 kap. 2 § 2 IL. Detta eftersom rätt till livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är en ersättning för avyttrade tillgångar ska behandlas som tjänst. Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter pga. tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Av 11 kap. 1 § IL framgår att alla löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt av tjänst om inte annat anges i detta kapitel eller i 8 kap.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken [1]
 • Lag (2010:1277) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) [1] [2]
 • Lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension [1]
 • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]

Propositioner

 • Proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 [1]

Ställningstaganden

 • Beskattning av finsk arbetspension [1]
 • Beskattning av finsk folkpension [1]