OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställde att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Vad innebär en tjänsteresa?

Begreppet tjänsteresa är inte definierat i lagtext. I inkomstskattelagen står endast talat om resor som den skattskyldige har gjort i sitt arbete (12 kap. 6 § IL).

Skatteverkets uppfattning är att en tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställde att göra för att arbeta för hans räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (SKV M 2011:29).

Begreppet tjänsteresa avser både själva arbetet och resorna i samband med arbetet.

Den anställde har kvar sin tjänst; hon eller han är alltså inte tjänstledig. Arbetsgivaren har kvar arbetsgivaransvaret för den anställde. Arbetet som ska utföras ska vara en del av det ursprungliga arbetet eller i vart fall vara till nytta för arbetsgivaren. I regel betalar arbetsgivaren den anställdes lön under tjänsteresan.

Gränsdragning mellan tjänsteresa och arbetsresa

En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Detta gäller även om resan beror på ett oplanerat och hastigt uppkommet tjänsteärende eller liknande. Skatteverket anser att detta även gäller om man arbetar på en annan ort än bostadsorten och även om man gör resan i samband med arbete på hemorten .

Om en anställd gör ett kundbesök eller annat längre tjänsteärende utanför tjänstestället på vägen till eller från arbetet medför det normalt att resan i sin helhet anses som tjänsteresa.

Men om den anställde bara uträttar ett enklare tjänsteärende, som inte innebär något längre stopp eller längre omväg, är huvuddelen av resan fortfarande en arbetsresa. Det är endast den eventuella förlängningen av resan, som är tjänsteresa.

Exempel: när hela resan blir en tjänsteresa

Eva bor i Sjöbo och har sitt tjänsteställe på en revisionsbyrå i Malmö. Ibland börjar hon arbetsdagen med att köra direkt från bostaden till en stor kund i Lund. När kundbesöket är avslutat kör hon till sitt tjänsteställe. Resan Sjöbo–Lund–Malmö är i sin helhet en tjänsteresa.

Exempel: när endast en del av arbetsresan är tjänsteresa

Adam bor i Lund och har sitt tjänsteställe på ett kontor i Malmö. Han använder egen bil för arbetsresorna och på vägen hem från arbetet lämnar han företagets post i en särskild brevlåda med sen tömningstid. Ordinarie färdväg är 24 km, men när han lämnar post blir färdvägen 28 km. Omvägen på 4 km är en tjänsteresa, medan resan i övrigt är en arbetsresa.

Gränsdragning mellan tjänsteresa och hemresa

När en anställd under en pågående tjänsteresa reser hem över helgen är denna resa en hemresa och inte en tjänsteresa (RÅ 2002 ref. 35). Detta är särskilt vanligt inom byggnads- och anläggningsbranschen.

Kombination av dagpendling och övernattning

Anställda som under en period är på tjänsteresa på en annan ort än hemorten kan ibland alternera mellan att övernatta på arbetsorten och att dagpendla.

Skatteverket anser att om den anställde övernattar minst tre nätter under en arbetsvecka på arbetsorten är resan arbetsorten–hemorten–arbetsorten som regel en hemresa. Undantag ska dock göras för de dagar då man dagpendlar från bostaden. Dessa resor är tjänsteresor.

Om den anställde under arbetsveckan övernattar endast en eller två nätter på arbetsorten och i övrigt dagpendlar är alla resorna mellan bostaden och arbetsorten tjänsteresor.

Förutom rätt till avdrag för hemresor kan man även ha rätt till avdrag för arbetsresor.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 ref. 35 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Meddelanden

  • SKV M 2011:29 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering [1]

Ställningstaganden

  • Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor [1]
  • Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa [1]