OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2018.

Meny

Om man är på tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten får man avdrag för ökade levnadskostnader under en tremånadersperiod. Om tjänsteresan pågår längre tid än tremånadersperioden kan man ändå ha rätt till avdrag.

Vad innebär tremånadersregeln?

Om man är på tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten får man avdrag för ökade levnadskostnader under en tremånadersperiod. Om tjänsteresan pågår längre tid än tremånadersperioden kan man ändå ha rätt till avdrag, men då med reducerat belopp och enligt reglerna om tillfälligt arbete (12 kap. 6 § andra stycket IL).

Hur beräknas tremånadersperioden?

En tjänsteresa anses pågå i en följd om den inte bryts av uppehåll som beror på att arbetet förläggs till en annan ort under minst fyra veckor (12 kap. 6 § andra stycket sista meningen IL). Avbrottet måste alltså vara minst fyra veckor och bero på arbetet för att en ny tremånadersperiod ska börja.

Avbrott som beror på en personlig anledning bryter normalt inte en tjänsteresa. Tremånadersperioden förlängs då i stället med tiden för avbrottet.

Kortare uppehåll och personlig anledning

Tremånadersperioden beräknas först till tre kalendermånader från när tjänsteresan inleddes. Därefter gör man tillägg med

  • de dagar man arbetat på en annan ort om denna arbetsperiod är kortare än fyra veckor
  • de dagar man varit borta från arbetet på grund av en personlig anledning (sjukdom, semester, tjänstledighet, föräldraledighet och liknande).

Skatteverket anser att traktamente inte får ha betalats ut under avbrottet. Avbrottet ska även ha skett under dagar när den anställde skulle ha arbetat.

Arbetsfria dagar, deltidsarbete och koncentrerad arbetstid

Tremånadersperioden förlängs inte med normalt arbetsfria dagar. Det kan vara t.ex. lördagar och söndagar för den som normalt arbetar måndag–fredag.

Skatteverket anser att perioden inte ska förlängas med den lediga tid som uppkommer på grund av att den anställde arbetar deltid. Detta gäller oavsett om den anställdes deltid innebär att han eller hon arbetar kortare dag eller har koncentrerad deltid.

Uppehåll på grund av ny tjänsteresa

Tremånadersperioden för en tjänsteresa får förlängas när man gör uppehåll för att göra en ny tjänsteresa till en annan ort. Skatteverket anser att perioden ska förlängas med det antal dagar som den nya tjänsteresan varar. Perioden förlängs även om traktamente betalas för de dagarna.

Kontinuerligt arbete på två orter för samma arbetsgivare

Den som kontinuerligt arbetar på två orter för samma arbetsgivare är på tjänsteresa när han eller hon arbetar på den ort som inte är tjänsteställe. Skatteverket anser att tremånadersperioden för tjänsteresan ska förlängas med de dagar som personen arbetar eller skulle ha arbetat (t.ex. sjukdom och semester) på tjänstestället eller på en annan ort.

När tremånadersperioden är slut

Efter utgången av tremånadersperioden bedöms rätten till avdrag enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete. Detta innebär att det inte är tillräckligt att konstatera att det fortfarande är en tjänsteresa. Även de förutsättningar som gäller för avdragsrätt vid tillfälligt arbete måste vara uppfyllda (12 kap. 18 § och 20–22 §§ IL).

Lagstiftarens tanke bakom regeln om sänkt avdrag för ökade levnadskostnader efter tre månaders tjänsteresa på samma ort är att den anställde efter viss tid kan acklimatisera sig och få ner kostnaderna för bl.a. måltider. Om arbetet flyttas till en ny ort är det troligt att kostnaderna ökar igen.

Ny tremånadersperiod

Följande villkor ska vara uppfyllda för att en ny tremånadersperiod ska anses börja:

  • arbetet förläggs till en annan ort
  • byte av nattlogi.

Vad menas med en annan ort?

Någon definition av vad som menas med ort finns inte i lagtexten eller i förarbetena. Hur långt bort måste då ett arbete flyttas för att man ska anse att det har förlagts till en annan ort och en ny tremånadersperiod börjar? Någon bestämd avståndsregel finns inte. Man måste därför bedöma varje enskilt fall för att se om byte av ort har ägt rum. Följande är en vägledning:

  • Inom tättbebyggt område kan en kommun ses som en och samma ort.
  • Inom en glesbygd, där en kommun kan omfatta ett mycket vidsträckt område, kan en församling ses som ort.
  • I de fall arbetsplatsen är ett specifikt område som t.ex. en anläggning helt utan anknytning till ett visst samhälle eller annan bebyggelse, kan själva arbetsplatsen ses som en ort.

Byte av nattlogi

För att en ny tremånadersperiod ska anses börja är det inte tillräckligt att man utför arbetet på en annan plats för att man ska anses ha bytt ort. Man måste också ha varit tvungen att byta nattlogi på grund av byte av arbetsort.

En ny tremånadersperiod börjar alltså inte bara för att den anställde under arbete inom en tätort byter nattlogi för att t.ex. komma närmare arbetsplatsen eller för att få lägre hyra.

Den anställde måste informera sin arbetsgivare om att han eller hon har bytt övernattningsställe om detta inte är uppenbart för arbetsgivaren.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort [1] [2] [3] [4]