OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Överstiger den avräkningsbara utländska skatten spärrbeloppet kan den överskjutande delen sparas.

Vad är carry forward?

Ett carry forward-belopp uppkommer om avräkning inte kan medges för hela den utländska skatten det år den utländska inkomsten tas med i beskattningen därför att den utländska skatten överstiger spärrbeloppet. Avräkning medges då med spärrbeloppet och den överskjutande delen av årets utländska skatt blir ett carry forward-belopp (2 kap. 17 § första stycket AvrL).

Exempel: carry forward-belopp

Beskattningsårets avräkningsbara utländska skatt uppgår till 100 000 kr och avser helt utländsk skatt hänförlig till inkomster som är medtagna vid den aktuella beskattningen.

Spärrbeloppet vid det aktuella beskattningsåret uppgår till 75 000 kr.

Avräkning medges med 75 000 kr, eftersom spärrbeloppet är lägre än den avräkningsbara utländska skatten.

De överskjutande 25 000 kr av årets utländska skatt blir ett carry forward-belopp för det aktuella beskattningsåret.

Avräkning för carry forward-belopp kan begäras de fem kommande beskattningsåren

Avräkning för carry forward-belopp kan medges fem beskattningsår efter det beskattningsår som den utländska inkomsten togs med vid beskattningen i Sverige (2 kap. 17 § första stycket AvrL). Om avräkning inte har medgetts under de fem följande beskattningsåren faller carry forward-beloppet bort.

Skatteverket beslutar inte om carry forward-belopp

HFD har slagit fast att carry forward-belopp enligt 10 a § AvPL bestäms till sin storlek först det år de utnyttjas (RÅ 2010 not. 90). Samma princip gäller för carry forward-belopp enligt avräkningslagen. Skatteverket fastställer därför inte ett carry forward-belopp utan tar ställning till beloppets storlek det år avräkning begärs.

Förutsättningar för att få avräkning av carry forward-belopp

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att avräkning av carry forward-belopp överhuvudtaget kan bli aktuellt.

Den skattskyldige måste begära avräkning av carry forward

För att carry forward ska kunna avräknas krävs att den skattskyldige begär avräkning av carry forward-beloppet (2 kap. 17 § första stycket AvrL).

Den skattskyldige måste kunna visa beloppets storlek

Den skattskyldige måste kunna visa storleken på carry forward-beloppet. Ett skäligt belopp kan därför inte utgöra ett carry forward-belopp (1 kap. 6 § andra stycket AvrL).

Avräkning av carry forward

När förutsättningarna för avräkning av carry forward-belopp är uppfyllda måste en beräkning ske av hur stor del av carry forward-beloppet som kan avräknas det aktuella beskattningsåret.

Carry forward-beloppet måste rymmas inom aktuellt års spärrbelopp

Avräkning medges inte med högre belopp än det aktuella årets spärrbelopp (2 kap. 17 § andra stycket AvrL). Det år carry forward-beloppet ska avräknas måste det därför finnas en utländsk inkomst medtagen i beskattningen så att det går att räkna ett spärrbelopp det året.

Äldst carry forward-belopp avräknas först

Om en person ett visst år begär avräkning för utländsk skatt som är hänförlig till olika år, ska utländsk skatt hänförlig till tidigare år avräknas före skatt som är hänförlig till senare år. Äldst skatt avräknas alltså först (2 kap. 17 § andra stycket AvrL).

Exempel: äldst carry forward-belopp avräknas först

Beskattningsårets totala avräkningsbara utländska skatter uppgår till 167 000 kr. Av dessa avser 50 000 kr utländsk skatt hänförlig till det aktuella beskattningsåret medan resterande 117 000 kr avser carry forward-belopp hänförliga till tidigare beskattningsår enligt nedanstående.

Beskattningsår

Carry forward

Året före beskattningsåret

35 000

Andra året före beskattningsåret

27 000

Tredje året före beskattningsåret

25 000

Fjärde året före beskattningsåret

10 000

Femte året före beskattningsåret

20 000

Den skattskyldige begär avräkning för såväl årets utländska skatt som samtliga carry forward-belopp.

Spärrbeloppet för aktuellt beskattningsår uppgår till 100 000 kr.

Eftersom spärrbeloppet är lägre än summan av de avräkningsbara utländska skatterna medges avräkning med 100 000 kr. Vid avräkningen avräknas äldst skatt först vilket innebär att hela carry forward-beloppet för femte till och med andra året före beskattningsåret kan avräknas. Carry forward-beloppet för året före beskattningsåret kan bara avräknas med 18 000 kr.

Beskattningsår

Carry forward

Avräknat belopp

Året före beskattningsår

35 000

18 000

Andra året före beskattningsåret

27 000

27 000

Tredje året före beskattningsåret

25 000

25 000

Fjärde året före beskattningsåret

10 000

10 000

Femte året före beskattningsåret

20 000

20 000

För året före beskattningsåret kvarstår ett carry forward-belopp på 17 000 kr (35 000 - 18 000) och för det aktuella beskattningsåret uppkommer ett carry forward-belopp på 50 000 kr.

Avdrag för den utländska skatten ska beaktas

Om avdrag har gjorts för den utländska skatt som ingår i det carry forward-belopp som ska avräknas, ska skatteeffekten av avdraget minska det avräkningsbara beloppet (2 kap. 15 § AvrL).

Om avdrag bara har gjorts för en del av den utländska skatten ett visst år och om avräkning bara delvis ska ske för detta års utländska skatt, ska i första hand avräkning ske för utländsk skatt som inte dragits av (2 kap. 15 § andra stycket AvrL).

Exempel: avdrag har gjorts för utländsk skatt i carry forward-beloppet

Ett aktiebolag begärde avdrag och avräkning för utländsk skatt på 100 000 kr vid föregående års beskattning. Avräkning kunde inte medges föregående år då den utländska skatten inte rymdes inom det årets spärrbelopp. Ett carry forward-belopp på 100 000 kr uppkom. Avdrag medgavs för hela den utländska skatten vilket medförde en skatteminskning på 26 300 kr.

Vid årets beskattning finns såväl utländsk inkomst som avräkningsbar utländsk skatt. Aktiebolaget begär avräkning av såväl årets utländska skatt som för carry forward-beloppet från föregående beskattningsår. Spärrbeloppet vid årets beskattning uppgår till 60 000 kr. Carry forward-beloppet avräknas i första hand eftersom det är den äldsta utländska skatten som ska avräknas först. Eftersom avräkning bara kan medges med 60 000 kr medges avräkning av carry forward-beloppet till denna del. Eftersom avdrag gjorts för denna utländska skatt ska de 60 000 kr som avräkning kan medges med minskas med den skatteminskning som motsvarande avdrag har medfört d.v.s. 15 780 kr ((60 000 / 100 000) x 26 300). Skatt att avräkna vid årets beskattning blir då 44 220 kr.

Kvarstående carry forward-belopp från föregående års beskattning är 40 000 kr. Dessutom finns ett carry forward-belopp från årets beskattning.

Kommissionärsförhållanden

Vid kommissionärsförhållanden ska inkomsten hos ett kommissionärsföretag anses som kommittentföretagets om inkomsten hänför sig till kommissionärsförhållandet och kommissionärsföretaget medger det. Detsamma gäller när bestämmelserna om carry forward ska tillämpas. Utländsk skatt på inkomsten anses i så fall också som kommittentföretagets och om kommissionärsföretaget har gjort avdrag för skatten anses det ha gjorts av kommittentföretaget (2 kap. 18 § AvrL).

Kvalificerade fusioner och fissioner

Vid kvalificerade fusioner och fissioner anses det överlåtande företagets utländska inkomster och skatter i avräkningssammanhang som det övertagande respektive de övertagande företagens. Detsamma gäller när bestämmelserna om carry forward ska tillämpas. Utländsk skatt, och eventuellt avdrag för denna utländska skatt, från tiden före fusionen eller fissionen anses som det övertagande företagets respektive de övertagande företagens (2 kap. 19–20 §§ AvrL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2010 not. 90 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]