OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Skatteverket beslutar om tilldelning av organisationsnummer för bl.a. enkla bolag, familjestiftelser, ideella föreningar, oskiftade dödsbon, partrederier och övriga stiftelser.

Skatteverkets beslut om tilldelat organisationsnummer kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (6 § lagen [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.).

Den som vill överklaga ett beslut om organisationsnummer ska således ställa överklagandet till förvaltningsdomstolen, men ge in det till Skatteverket. Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut behöver ett prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1]

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande