OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Reglerna om företrädaransvar är tillämpliga på de skatter och avgifter som omfattas av reglerna i SFL. Den relevanta ansvarstidpunkten är i de flesta fallen skatten eller avgiftens förfallodag.

Vilka skatter och avgifter kan ett företrädaransvar omfatta?

Företrädaransvar kan göras gällande för samtliga skatter och avgifter som SFL är tillämplig på. I 2 kap. 1 § SFL finns en uppräkning av vilka skatter som inte SFL är tillämplig på. Men i flera av dessa lagar som räknas upp, se till exempel 5 kap. 24 § tullagen (2000:1281), finns det hänvisningar till 59 kap. regler om företrädaransvar och företrädaransvar är då möjligt.

Vilken är den relevanta ansvarstidpunkten?

Ett företrädaransvar kan bli aktuellt om betalning inte sker på den relevanta ansvarstidpunkten. Vad som utgör den relevanta ansvarstidpunkten varierar beroende vilket slags beslut som ligger till grund för den obetalda fordringen. Det finns även särskilda regler om ansvarstidpunkten avseende företrädaransvar för underlåtna skatteavdrag och företrädaransvar för överskjutande ingående mervärdesskatt.

I normalfallet är det skattens förfallodag som är den relevanta ansvarstidpunkten. Det är alltså utifrån denna tidpunkt som utredningen om vem som har varit företrädare för den juridiska pesonen utgår och om den underlåtna betalningen beror på grov oaktsamhet eller uppsåt.

Omprövningsbeslut

Om den underliggande fordran består av ett omprövningsbeslut är den relevanta ansvarstidpunkten den ursprungliga förfallodagen (59 kap. 13 § andra stycket SFL). Med det menas den ordinarie förfallodagen i redovisningsperioden som omprövningsbeslutet omfattar eller om det är fråga om ett omprövningsbeslut avseende slutlig skatt – den ordinarie förfallodagen för det beskattningsåret. Det är då de personer som är företrädare vid den tidigare tidspunkten som kan bli föremål för en ansökan om företrädaransvar.

Samlingsbeslut

Det förekommer att Skatteverket inte kan avgöra till vilken redovisningsperiod en skatt eller avgift ska hänföras till. Skatteverket kan då hänföra samtlig skatt eller avgift till den senaste redovisningsperioden eller, om omprövningen sker efter beskattningsårets utgång, till den sista redovisningsperioden i beskattningsåret (66 kap. 35 § SFL). Den relevanta ansvarstidpunkten är då förfallodagen för den redovisningsperiod där samlingsbeslutet läggs (59 kap. 13 § tredje stycket SFL).

Skattetillägg och andra särskilda avgifter

Skattetillägg, förseningsavgift och kontrollavgift har inte någon ursprunglig förfallodag på det sättet ett omprövningsbeslut har. Skatteverket anser att den relevanta ansvarstidpunkten är avgiftsbeslutets förfallodag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar [1]