OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Det finns begränsningar i vilka uppgifter som Skatteverket får begära in genom föreläggande, samma begränsningar som gäller för granskning.

Förelägganden som inte får avse vissa uppgifter

Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- eller dokumentationsskyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § SFL får inte avse uppgift i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. RB. Ett sådant föreläggande får heller inte avse en uppgift som har ett betydande skyddsintresse, om det finns särskilda omständigheter som gör att uppgiften inte bör komma till någon annans kännedom och uppgiftens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen (47 kap. 1 § SFL).

Bestämmelsen i 47 kap. 1 § SFL reglerar vilka uppgifter ett föreläggande inte får avse men omfattas inte av de övriga bestämmelserna i 47 kap. SFL om möjligheten att begära ett undantag. Om den som är föremål för föreläggandet anser att detta omfattar uppgifter som Skatteverket inte får förelägga om finns möjlighet att begära omprövning. För den som har förelagts vid vite finns även möjlighet att överklaga.

Vilka åtgärder som Skatteverket kan vidta om den enskilde inte följer ett föreläggande utan förhåller sig passiv kan du läsa om under Föreläggande.

För år som inte omfattas av SFL gäller andra bestämmelser enligt övergångsbestämmelser till SFL.

Uppgifter eller handlingar

Av bestämmelserna om föreläggande i 37 kap. SFL framgår att ett kontrollföreläggande enligt skatteförfarandelagen bara kan avse uppgifter. En befogenhet för Skatteverket att förelägga någon att lämna uppgift får, enligt regeringens mening, nämligen även anses innefatta en befogenhet att låta föreläggandet i stället avse att visa upp en handling eller att lämna över en kopia av handling. Det rör sig ju enbart om två olika sätt att lämna en uppgift. Någon ändring i sak är inte avsedd. (prop. 2010/11:165 sida 921).

Vilka förelägganden avses?

Bestämmelsen i 47 kap. 1 § SFL avser dels förelägganden som gäller kontroll av uppgifts- eller dokumentationsskyldighet. Kontroll av uppgifts – eller dokumentationsskyldighet sker enligt 37 kap. 6–10 §§ SFL. Det innebär att t.ex. förelägganden om att fullgöra uppgiftsskyldighet eller medverka personligen enligt 37 kap. 2 och 3 §§ SFL inte omfattas av bestämmelserna om undantag av uppgifter från kontroll (prop. 2010/11:165 s. 921).

Vidare så omfattar 47 kap. 1 § SFL förelägganden som Skatteverket enligt 37 kap. 11 § SFL får göra för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska Unionen i fråga om beskattning eller avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Vilka förelägganden omfattas inte?

Däremot omfattar inte 47 kap. 1 § SFL den som inom en revision föreläggs att tillhandahålla en handling som behövs för revisionen med stöd av 41 kap. 12 § SFL. Vid ett sådant föreläggande kan den som föreläggandet avser begära att handlingen undantas från revisionen med stöd av övriga bestämmelser i 47 kap. SFL (prop. 2010/11:165 sida 923). Detsamma gäller om föreläggandet har förenats med vite enligt 44 kap. 1 § SFL.

Inte heller omfattas föreläggande enligt 42 kap. 5 § andra stycket och 42 kap. 7 § andra stycket SFL. Dessa förelägganden omfattas i stället av bestämmelsen om undantag av handlingar från granskning (47 kap. 3 § SFL).

Föreläggande med stöd av 7 kap. 5 § SFL om anmälan för registrering enligt 7 kap. 2–4 § omfattas inte av 47 kap. 1 § SFL.

Hinder enligt rättegångsbalken

Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- och dokumentationsskyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § får inte avse uppgifter som finns i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § RB (47 kap. 1 § första stycket SFL). Av 27 kap. 2 § RB framgår bl.a. att en handling inte får tas i beslag om det kan antas att dess innehåll är sådant att den som i sin yrkesutövning har tystnadsplikt, d.v.s. inte får höras som vittne om det uppgifterna i handlingen avser och handlingen innehas av denne eller av den till vars förmån för tystnadsplikten gäller.

Detta undantag är detsamma som gäller för granskning av handlingar och samma regler gäller även vid bedömning av vilka uppgifter som Skatteverket inte får förelägga om.

Betydande skyddsintresse

Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- och dokumentationsskyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § får inte heller avse en uppgift som har ett betydande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att uppgiften inte bör komma till annans kännedom. Det betydande skyddsintresset gäller bara under förutsättning att skyddsintresset är större än uppgiftens betydelse för Skatteverkets kontroll (47 kap. 1 § andra stycket SFL). Uppgifter som har ett betydande skyddsintresse kan exempelvis avse:

  • uppgifter som finns i råd i skatterättsliga angelägenheter
  • företagshemligheter
  • uppgifter om personliga förhållanden
  • uppgifter i handlingar hos yrkesgrupper som inte omfattas av rättegångsbalkens regler men som ägnar sig åt liknande verksamhet.

Om uppgiftens betydelse för kontrollen väger tyngre än skyddsintresset får ett föreläggande avse dessa uppgifter trots att de begärda uppgifterna har ett betydande skyddsintresse. Det är den förelagde som får visa att den efterfrågade uppgiften har ett betydande skyddsintresse medan Skatteverket får argumentera för att kontrollens intresse väger tyngre.

Detta undantag är detsamma som gäller för granskning av handlingar och samma regler gäller även vid bedömning av vilka uppgifter som Skatteverket inte får förelägga om.

Begäran om omprövning och överklagande

Den som är föremål för föreläggande har möjlighet att begära omprövning. För den som har förelagts vid vite har möjlighet att antingen begära omprövning eller överklaga.

Föreläggande utan vite

Om den enskilde anser att Skatteverkets föreläggande avser uppgifter som den enskilde vill ska undantas från föreläggandet kan denne begära omprövning av beslutet om föreläggande. Det framgår av placeringen av 47 kap. 3 § SFL att rätten att begära undantag av handlingar från kontroll inte längre ska omfatta den som föreläggs. I stället kan den som föreläggs begära omprövning av föreläggandet. Omprövning sker med stöd av bestämmelserna i 66 kap. SFL. En begäran om omprövning ska ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet avser fick del av det (66 kap. 7 § andra stycket 4 SFL).

Notera att ett föreläggande utan vite bara kan omprövas, inte överklagas (67 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Föreläggande med vite

Den som föreläggs vid vite kan begära omprövning eller överklaga föreläggandet och kan i bägge fallen åberopa att föreläggandet omfattar uppgifter som ska undantas. De förutsättningar som gäller för undantag enligt 47 kap. 1 § ska tillämpas även vid begäran omprövning eller ett överklagande av ett vitesföreläggande (prop. 2010/11:165 s. 435 f. och 920).

En begäran om omprövning ska ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet avser fick del av det (66 kap. 7 § andra stycket 6 SFL).

Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet avser fick del av det (67 kap. 12 § andra stycket 5 SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]