OBS: Detta är utgåva 2014.2. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar från kapitalförsäkring

Ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring (livförsäkring som inte är pensionsförsäkring) är skattefria.

Detta gäller även återbäring på sådan försäkring, återköp eller vinstandel (8 kap. 14 och 24 §§ IL).

Läs mer om kapitalförsäkringar och gränsdragningen mot pensionsförsäkringar.

Av 44 kap. 40 § IL framgår att en kapitalvinst vid avyttring av en kapitalförsäkring inte ska tas upp.

Ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m.

Ersättningar vid sjukdom och olycksfall som betalas ut på grund av en försäkring som inte tecknats i samband med tjänst är skattefria (8 kap. 15 § IL). Med det menas ersättningar som inte grundas på förvärvsinkomster. Med begreppet ”tecknad i samband med tjänst” menas att premierna helt ska betalas av arbetsgivaren och att anmälan till försäkringsbolaget ska göras om att försäkringen tecknats i samband med tjänst (10 kap. 7 § IL).

När försäkringen har tecknats i samband med tjänst gäller andra regler, se Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, avsnitt 21.2.16.

Läs mer om vilka offentliga ersättningar som är skattefria vid sjukdom och olycksfall m.m.

Undantag från skattefriheten

Skattefriheten gäller inte för sådan försäkringsersättning som ges ut

  • i form av pension
  • i form av livränta (om inte annat följer av 11 kap. 37 § IL, där det framgår att vissa livräntor beskattas till ett reducerat belopp)
  • på grund av trafikförsäkring, ansvarsförsäkring eller skadeståndsförsäkring om ersättningen avser förlorad inkomst som skulle ha tagits upp som intäkt.

Med skadeståndsförsäkring menas en försäkring som ersätter den försäkrade det skadestånd som han har rätt till för personskada vid överfall och liknande.

Bestämmelser om skatteplikt för sådana ersättningar i samband med sjukdom m.m. som grundar sig på förvärvsinkomster finns i 11 kap. 30 § IL. Bestämmelser om skatteplikt för ersättningar som betalas ut på grund av avtalsgruppsjukförsäkring, finns i 11 kap. 20 § och 15 kap. 9 § IL, se Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, avsnitt 21.2.18.

Ersättningar vid sakskador

Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är vanligen skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Med andra ersättningar menas vissa skadestånd för egendomsskador.

Skatteverket anser att ersättning för skada på egendom i samband med skadegörelse eller liknande som inträffat på grund av yrkesutövning är skattefri, även om den utges av mottagarens arbetsgivare. Skattefriheten gäller för sådan ersättning som håller den anställde skadelös, vare sig det gäller reparation eller återanskaffning av egendomen, i den mån skadan inte täcks av försäkring.

Skattefriheten för ersättningar vid sakskador gäller inte om

  • ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet
  • ersättningen betalas ut på grund av garantier av insättningar, investerarskydd eller försäkring enligt 55 kap. IL och avser ersättning för ränta eller för finansiella instrument.

Försäkringsersättning för skada på annan byggnad än privatbostad och ersättning för markanläggning är skattepliktig.

Skadestånd och andra skadeersättningar vid sakskada behandlas enligt praxis skattemässigt på samma sätt som utfallande skadeförsäkringsbelopp.

Bestämmelser om att försäkringsersättningar och liknande i vissa fall beaktas vid beräkning av kapitalvinst på fastighet finns i 45 kap. 26 § IL.

Ersättningar för förlust av eller skada på tillgångar när ett fartyg förolyckats är skattefria, om ersättningarna lämnas från redare till arbetstagare som har sjöinkomst (8 kap. 23 § IL).

Återbäring på grund av försäkring

Återbäringar och andra utbetalningar av överskott på grund av en försäkring är skattefria, om premien för försäkringen inte får dras av. Detta gäller dock inte utbetalningar på grund av pensionsförsäkringar. Det gäller inte heller för sådana sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst (8 kap. 24 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m. [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399 del 2) [1]