OBS: Detta är utgåva 2014.4. Sidan är avslutad 2018.

Meny

Här får det veta hur värderingsmodellen för värmekraftverk är uppbyggd och hur värderingen går till.

Uppskatta värmekraftverkets totalvärde

Värderingsmodellen för värmekraftverk går i princip ut på att värmekraftverkets totalvärde i nybyggt skick ska uppskattas.

Beräkningen av totalvärdet sker enligt reglerna i 15 kap 14 § FTL: Totalvärdet = kraftverkets installerade effekt i kW multiplicerat med värdet av den installerade effekten i kr/kW för olika klasser av värdefaktorn typ av värmekraftverk.

Värdet av installerad effekt ska rekommenderas av Skatteverket och tas in i den riktvärdeangivelse som föreskrivs i 15 kap 11 § FTL. Riktvärdeangivelsen kan innehålla skilda värden per kilowatt beroende vilken klass av värdefaktorn typ av värmekraftverk det handlar om. De värden per kilowattimme som ska tas in i riktvärdeangivelsen och som ska avse ett nybyggt värmekraftverk ska enligt 13 § bestämmas med utgångspunkt i de återanskaffningskostnader som gäller för de olika slagen av värmekraftverk. Vidare ska dessa värden jämkas med hänsyn till lönsamheten för den totala elproduktionen i landet 15 kap. 12 § FTL.

Beräkna värdet i tre steg

Värderingen av ett värmekraftverk kan göras i tre steg (15 kap. 13−15 §§ FTL):

  1. Bestäm det totala värdet av värmekraftverket (byggt under nivååret). Totalvärdet är produkten av kraftverkets installerade bruttoeffekt i kilowatt multiplicerat med det värde i kr/kW som anges i riktvärdeangivelsen. Totalvärdet anges i kr/kW installerad effekt och ska bestämmas för varje klass av värdefaktorn typ av värmekraftverk.
  2. Bestäm riktvärdet för marken till 1,5 % av det totalvärde som bestämdes i första steget.
  3. Beräkna riktvärdet för kraftverksbyggnaderna genom att multiplicera 73,5 % av kraftverkets totalvärde i nybyggt skick med en nedskrivningsfaktor. På detta sätt beaktar man den värdeminskning som uppkommit för äldre kraftverk.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar