OBS: Detta är utgåva 2015.1. Visa senaste utgåvan.

Meny

Vissa företag kan få betala debiterad preliminär skatt bara under vissa månader, om näringsverksamheten pågår bara under en del av beskattningsåret.

Säsongsbetonad verksamhet kan få säsongsdebitering

Om en näringsverksamhet bara pågår under en del av beskattningsåret kan Skatteverket, efter begäran från den skattskyldige, besluta att den debiterade skatten bara ska betalas under vissa kalendermånader, s.k. säsongsdebitering (62 kap. 6 § SFL).

Bestämmelsen innebär ett avsteg från regeln i 62 kap. 4 § SFL om att den preliminära skatten ska betalas varje månad.

Övriga bestämmelser i 62 kap. 4 § SFL gäller dock. Läs mer om när F- och SA-skatt ska vara betald.

Begäran via preliminär inkomstdeklaration

Den skattskyldige ska i en preliminär inkomstdeklaration ange bl.a. under vilken tidsperiod som verksamheten ska pågå.

Med utgångspunkt från deklarationen bestämmer Skatteverket dels den sammanlagda skatten, dels under vilka månader skatten ska

betalas. Skatten ska betalas med lika stora belopp i de månader som anges i beslutet och senast på de ordinarie förfallodagarna.

Huvudregeln är att debiterad skatt ska fördelas jämt under inkomståret

Debiterad preliminär skatt är inte på samma sätt som skatteavdrag knuten till den inkomst som är aktuell under redovisningsperioden.

Skatten debiteras i stället i en gemensam post vid inkomstårets början och ska betalas med lika stora belopp under varje månad (62 kap. 4 § SFL).

Principen bakom detta system är bl.a. att F-skatt i huvudsak är en beskattning av företagsvinster. Dessa tjänas in dagligen och kan inte knytas till särskilda periodiska händelser. Skattebördan ska därför fördelas jämnt under inkomståret. Att företaget ännu inte haft inkomster som motsvarar det belopp som ska betalas i form av debiterad skatt fritar inte företaget från skyldigheten att betala.

Denna princip har vållat problem för företag där verksamhet pågår under endast en del av året. Dessa företag har inkomstmöjligheter först när verksamheten öppnas för året (prop. 1996/97:100 s. 406).

Vilka kan få säsongsdebitering?

Företag vars verksamhet bara pågår under en viss del av kalenderåret kan få säsongsdebitering.

Exempel på sådana verksamheter är campingplatser som bara har öppet under sommarmånaderna (prop. 1996/1997:100 s. 406) och företag som säljer julgranar. Företagen har i dessa exempel inkomstmöjligheter först när verksamheten öppnas för året.

Den debiterade preliminära skatten kommer då att sluta an till företagets naturliga säsong.

Vilka kan inte få säsongsdebitering?

Säsongsdebitering ska inte beviljas bara för att ett företags inkomst varierar kraftigt under säsongen.

Reglerna om säsongsdebitering gäller bara vid uppenbart säsongsarbete där den skattskyldiges näringsverksamhet endast pågår under en del av beskattningsåret .

Normalt omfattas inte lantbrukare, författare och konstnärer av reglerna om säsongsdebitering (prop. 1996/1997:100 s. 580).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1] [2]
  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1]