OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Det finns olika typer av uppdrag, t.ex. tjänsteuppdrag och entreprenadavtal som kan ersättas på löpande räkning, till fast pris eller på annat sätt.

Tjänsteuppdrag eller entreprenadavtal?

Ett uppdrag kan vara antingen ett tjänsteuppdrag eller ett entreprenaduppdrag. Ett tjänsteuppdrag föreligger om det finns ett avtal som innebär att ett företag under en tidsperiod ska utföra en eller flera tjänster. Uppdraget kan utföras inom ett räkenskapsår eller sträcka sig över flera räkenskapsår. Exempel på tjänsteuppdrag är konsultuppdrag och revisionsuppdrag.

Ett entreprenaduppdrag föreligger om det finns avtal som avser produktion av ett eller flera objekt. Även ett entreprenaduppdrag kan utföras inom ett räkenskapsår eller sträcka sig över flera räkenskapsår. Exempel på entreprenaduppdrag är byggande av hus och vägar. Entreprenaduppdrag omfattar inte tillverkning av produkter som företaget normalt har i lager utan sådana intäkter redovisas som försäljning av varor.

Löpande räkning eller fast pris?

Det som främst skiljer ett uppdrag på löpande räkning och ett uppdrag till fast pris är vem som står den ekonomiska risken, uppdragsgivaren eller uppdragstagaren. Ett uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag för vilket inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget. Här står alltså uppdragsgivaren den ekonomiska risken, om arbetet tar längre tid att utföra ökar uppdragsgivarens kostnad för att få arbetet gjort. För ett uppdrag till fast pris är det i stället i normalfallet uppdragstagaren som står den ekonomiska risken. Eftersom priset är bestämt i förväg, riskerar uppdragstagaren att inte få täckning för sina kostnader om arbetet tar längre tid än beräknat att utföra eller andra kostnader för uppdraget blir högre.

I normgivningen definieras uppdragen på lite olika vis.

Det finns också avtal där uppdragstyperna blandas, t.ex. avtal på löpande räkning med tak. Här får en sammanvägning ske av de olika villkoren i avtalen, för att avgöra vad för slags uppdrag det enskilda avtalet är.

K2: årsredovisning i mindre företag

Det finns fyra olika typer av uppdrag i de allmänna råden om årsredovisning i mindre företag.

 • Provisionsbaserade uppdrag där inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster (BFNAR 2008:1 punkt 6.7 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.8).
 • Uppdrag på löpande räkning där inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget (BFNAR 2008:1 punkt 6.8 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.9).
 • Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod som inte är provisionsbaserat eller på löpande räkning, som avser ett obestämt antal aktiviteter vilka ska utföras under en överenskommen tidsperiod och för vilket inkomsten utgår för denna tidsperiod (BFNAR 2008:1 punkt 6.9 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.10.).
 • Uppdrag till fast pris som är andra uppdrag än de ovan uppräknade (BFNAR 2008:1 punkt 6.10 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.11).

Exempel på ett provisionsbaserat uppdrag är en fastighetsmäklares uppdrag att sälja en fastighet när fastighetsmäklaren får sitt försäljningsarvode bestämt efter försäljningspriset vid försäljningen.

För vissa tjänsteuppdrag kan företaget inte på förhand bedöma vilken insats uppdraget kommer att kräva, t.ex. vid försäkringsliknande uppdragsavtal. För ett försäkringsavtal som innebär att en försäkringsgivare förbinder sig att täcka uppkomna skador, vet man inte på förhand vilka kostnader som är förenade med avtalet. Det kommer kanske inte ens att bli något försäkringsfall under avtalsperioden.

Ett exempel på uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod är ett företag som tecknar ett avtal om snöröjning under en viss period.

Uppdrag till fast pris bestäms negativt, d.v.s. ett uppdrag som inte kan definieras som ett provisionsbaserat uppdrag, uppdrag på löpande räkning eller ett uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, är ett uppdrag till fast pris. Det innebär att ett uppdrag till fast pris inte måste innehålla ett fast avtalat pris. I vägledningen ges ett exempel med ett företag som har ett avtal där ersättning utgår per målad kvadratmeter. Eftersom inkomsten inte grundar sig på nedlagd tid omfattas uppdraget inte av definitionen på löpande räkning. Uppdraget uppfyller inte heller definitionen på provisionsbaserade uppdrag eller uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod. Uppdraget är därför ett uppdrag till fast pris även om den totala inkomsten inte skulle vara känd.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag där ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet (BFNAR 2012:1 punkt 23.11). Uppdrag till fast pris definieras motsatsvis som ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning (BFNAR 2012:1 punkt 23.12).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett fastprisuppdrag är ett uppdrag där avtal slutits om ett fast pris för hela uppdraget eller per producerad enhet men där priset kan höjas på grund av klausuler om kompensation för prisstegringar (IAS 11 punkt 3).

Ett uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag där ersättning utgår för de utgifter som omfattas av avtalet samt med ett procentuellt tillägg på dessa utgifter eller med ett tillägg i form av ett fast belopp (IAS 11 punkt 3).

I standarden anges att vissa uppdrag kan ha karaktär av både fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning, exempelvis ett uppdrag på löpande räkning med ett avtalat maximipris. I ett sådant fall ska samtliga villkor som gäller för att kunna beräkna utfallet av ett uppdrag på ett tillförlitligt sätt beaktas när man fastställer i vilka perioder uppdragsinkomsten och uppdragsutgiften ska redovisas (IAS 11 punkt 6). Detta innefattar då att prövningen görs både av de villkor som gäller för fastprisuppdrag och de som gäller för löpande räkningsuppdrag.

IAS 18 Intäkter gör ingen skillnad på uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris.

Ett eller flera uppdrag?

Ett företag kan under pågående uppdrag få tilläggsbeställningar och en bedömning måste då göras om tilläggsbeställningen kan anses inrymmas i det ursprungliga uppdraget eller om det är att anse som ett nytt uppdrag.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett avtal om en komplettering av ett tjänste- eller entreprenaduppdrag ska anses vara samma slag av uppdrag som det ursprungliga om avtalen sammantaget är att anse som samma slags uppdrag. Är kompletteringen så skild från den ursprungliga beställningen att den ursprungliga beställningen hade ansetts tillhöra ett annat slag av uppdrag ska det redovisas som två uppdrag.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Omfattar ett avtal flera uppdrag ska genomförandet av varje enskilt uppdrag behandlas som ett separat uppdrag, om

 • separata anbud har lämnats för varje enskilt uppdrag
 • varje enskilt uppdrag har varit föremål för separat förhandling och uppdragstagaren och beställaren har haft möjlighet att anta eller förkasta den del av avtalet som avser respektive uppdrag
 • uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsten kan identifieras för respektive uppdrag (BFNAR 2012:1 punkt 23.14).

Flera avtal ska, oavsett om de har en eller flera beställare, behandlas som ett uppdrag om avtalen är resultatet av en förhandling som avser avtalen som helhet, avtalen har ett så nära samband med varandra att de i praktiken utgör ett enda uppdrag med en total vinstmarginal, samt uppdragen enligt avtalen utförs samtidigt eller i en följd (BFNAR 2012:1 punkt 23.15).

Innehåller ett avtal en möjlighet för beställaren att beställa ytterligare ett uppdrag ska ett sådant tillägg behandlas som ett separat uppdrag om uppdraget skiljer sig avsevärt från det uppdrag som omfattas av det ursprungliga avtalet vad avser utformning, teknik eller funktion, eller överenskommelsen om det tillkommande uppdragets pris har träffats utan hänsyn till priset enligt det ursprungliga avtalet (BFNAR 2012:1 punkt 23.16).

Om det krävs för att den ekonomiska innebörden i det enskilda avtalet eller i de enskilda avtalen sammantagna ska kunna återges korrekt, ska reglerna tillämpas på delarna i ett avtal eller på flera enskilda avtal sammantagna (BFNAR 2012:1 punkt 23.13).

Företag som följer internationella redovisningsregler

När ett avtal omfattar flera objekt ska produktionen av varje enskilt objekt behandlas som ett separat uppdrag i de fall

 • separata anbud har lämnats för varje enskilt objekt
 • varje enskilt objekt har varit föremål för separat förhandling och uppdragstagaren och beställaren har haft möjlighet att anta eller förkasta den del av avtalet som avser respektive objekt
 • uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsten kan identifieras för respektive objekt (IAS 11 punkt 8).

Flera avtal ska, oavsett om de har en eller flera beställare, behandlas som ett uppdrag i de fall avtalen är

 • resultatet av en förhandling som avser avtalen som en helhet
 • avtalen har ett så nära samband med varandra att de i praktiken utgör ett enda uppdrag med en total vinstmarginal
 • uppdragen enligt avtalen utförs samtidigt eller i en följd (IAS 11 punkt 9).

Ett avtal kan innehålla en möjlighet för beställaren att beställa produktion av ytterligare ett objekt. Ett sådant tillägg ska behandlas som ett separat uppdrag när

 • objektet skiljer sig på ett betydande sätt från det objekt som omfattas av det ursprungliga avtalet vad avser utformning, teknik eller funktion
 • överenskommelsen om det tillkommande objektets pris förhandlas utan hänsyn till priset enligt det ursprungliga avtalet (IAS 11 punkt 10).

Frågan om ett eller flera avtal behandlas inte i IAS 18 Intäkter, men i IAS 18 sker en hänvisning till reglerna i IAS 11 i punkt 21, vilket innebär att redogörelsen ovan omfattar även tjänsteuppdrag i tillämpliga delar.

Referenser på sidan

Övrigt

 • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2] [3] [4]
 • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2] [3] [4]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • IAS 11 Entreprenadavtal [1] [2] [3]