OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan få olika former av bidrag till näringsverksamheten. Hur ett offentligt bidrag ska redovisas beror på vilken normgivning företaget följer.

K1: förenklat årsbokslut

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska redovisa ett offentligt stöd som en intäkt när när något av följande är uppfyllt:

  • Ett beslut har fattats eller en överenskommelse träffats och det finns dokumentation som visar inkomstens storlek.
  • Företaget kan disponera medlen eller på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.

Om det är uppenbart att inkomsten avser mer än ett år ska intäkten fördelas på de år den avser. På motsvarande vis får inkomster redovisas som intäkt det år den avser någon av punkterna ovan inträffar innan det förenklade årsbokslutet enligt lag ska ha upprättats och det är uppenbart att inkomsten hänför sig till det året (BFNAR 2006:1 punkt 7.2). Ett offentligt stöd som redovisats som skuld och som efterskänks eller av annan anledning inte ska återbetalas ska redovisas som intäkt.

För en ideell förening eller registrerat trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut definieras bidrag som likvida medel som en förening får från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ (BFNAR 2010:1 punkt 2.1). En förening ska redovisa ett bidrag som intäkt antingen det räkenskapsår bidraget betalas till föreningen eller det eller de räkenskapsår bidraget hänför sig till (BFNAR 2010:1 punkt 7.3). Ett bidrag som hänför sig till räkenskapsåret men som inte betalats ut före räkenskapsårets utgång får redovisas som intäkt det eller de räkenskapsår som bidraget hänför sig till endast om det finns ett beslut och dokumentation om beloppets storlek innan årsbokslutet är färdigställt. Bidraget ska i vissa fall reducera anskaffningsvärdet på de tillgångar som anskaffas med hjälp av stödet.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag ska redovisa ett offentligt stöd som intäkt om inte stödet ska minska anskaffningsvärdet vid förvärv av en tillgång eller redovisas som en skuld därför att utbetalningen är förenad med ovillkorlig återbetalningsskyldighet eller förenad med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla (BFNAR 2008:1 punkt 6.26 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.27).

Ett offentligt stöd som avser att täcka kostnader ska redovisas som intäkt samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser. Om stödet avser kostnader under flera räkenskapsår ska stödet fördelas och redovisas som intäkt under dessa räkenskapsår. Om stödet avser att täcka uppkomna förluster ska hela stödet redovisas som intäkt under räkenskapsåret (BFNAR 2008:1 punkt 6.28 respektive BFNAR 2009:1 punkt 6.29).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett offentligt bidrag är ett stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet (BFNAR 2012:1 punkt 24.2).

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestationer ska redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Har bidraget tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld (BFNAR 2012:1 punkt 24.3). Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång ska minska tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt (1BFNAR 2012:1 punkt 24.5).

I kapitel 36 finns särskilda regler om bidrag som tas emot av stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former. I kapitel 37 finns motsvarande regler för ideella föreningar och registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar. I dessa kapitel görs ingen skillnad mellan offentliga bidrag och andra bidrag. Bidrag definieras dessutom något annorlunda och med en gränsdragning gentemot gåvor. En gåva eller ett bidrag är en transaktion i vilken en stiftelse eller förening tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte (BFNAR 2012:1 punkterna 36.7 respektive 37.9). Om stiftelsen eller föreningen får tillgången eller tjänsten därför att de uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag (BFNAR 2012:1 punkterna 36.7 respektive 37.9). Bidraget ska värderas till det verkliga värdet av den tillgång som stiftelsen eller föreningen fått eller kommer att få (BFNAR 2012:1 punkterna 36.14 respektive 37.16). Bidraget ska redovisas som intäkt när villkoren för bidraget har uppfyllts. Intäkten får redovisas samma räkenskapsår som stiftelsen eller föreningen redovisar den kostnad bidraget är avsett att täcka (BFNAR 2012:1 punkterna 36.15 respektive 37.17). Ett bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång ska reducera tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt (BFNAR 2012:1 punkterna 36.16 respektive 37.18).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska redovisa statliga bidrag i enlighet med IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd.

Staten syftar i rekommendationen på stater samt på myndigheter och liknande organ oavsett om dessa är lokala, nationella eller internationella (IAS 20 punkt 3).

Statliga bidrag ska inte redovisas som intäkt förrän det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen, och bidragen kommer att beviljas, (IAS 20 punkt 7). Mottagande av ett bidrag utgör i sig inte ett avgörande belägg för att de villkor som är förknippade med bidraget är eller kommer att bli uppfyllda (IAS 20 punkt 8).

Statliga bidrag ska systematiskt intäktsredovisas i samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för (IAS 20 punkt 12). Bidrag som är hänförliga till avskrivningsbara tillgångar redovisas över de perioder och i den proportion som avskrivningarna på tillgångarna i fråga redovisas (IAS 20 punkt 17). Statliga bidrag som är hänförliga tillgångar ska redovisas antingen genom att bidraget tas upp som en förutbetald intäkt eller genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde (IAS 20 punkt 24). I det första fallet redovisas bidraget i resultatet fördelat på ett systematiskt sätt över tillgångens nyttjandeperiod (IAS 20 punkt 26).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Det finns inte reglerat hur intäktsredovisning ska ske av offentliga bidrag i någon av FI:s föreskrifter om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller försäkringsföretag. Ledning kan hämtas från normgivningen från IASB.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1] [2]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
  • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
  • IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]