OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Kriterierna för att en andel ska vara kvalificerad

Syftet med reglerna i 57 kap. IL är att förhindra att inkomster som rätteligen är arbetsinkomster behandlas som kapital­inkoms­ter vid beskattningen. Det innebär att det endast är moti­verat att tillämpa reglerna om andelsägaren eller någon närstående till denna är eller har varit verksam i betydande omfatt­ning i ett fåmansfö­retag. I så fall benämns andelen i företaget”kvalifi­cerad andel” (57 kap. 4 § IL).

I 57 kap. 4 § första stycket IL anges under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses vara kvalificerad. Om kriterierna i någon av följande punkter är uppfyllda anses andelen vara kvalificerad:

  1. Andelsägaren eller någon närstående till denna har under beskatt­ningsåret eller något av de fem föregående beskattnings­åren varit verksam i betydande omfattning i företaget, eller i ett annat få­mansföretag eller i ett fåmanshandels­bolag som bedri­ver samma eller likartad verksam­het.
  2. Företaget har, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren ägt an­delar i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandels­bolag, och andelsägaren eller någon närstående har under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattnings­åren varit verksam i betydande omfatt­ning i detta fåmans­före­tag eller fåmanshandelsbolag.

Villkoret för att en andel ska anses vara kvalificerad är knutet till verksamhet som utövas av den enskilda andelsägaren eller någon närstående till denna. Därför måste tillämpligheten av bestämmel­serna i 57 kap. IL prövas i förhållande till varje enskild andels­ägare i ett fåmansföretag

För att en andel ska anses vara kvalificerad räcker det att andelsägaren eller en närstående varit kvali­fi­ce­rat verksam under något av de fem beskattningsår som närmast före­gått det aktuella beskattningsåret.

Innebörden av begreppen ”verksam i betydande omfattning” och ”samma eller likartad verksamhet” har inte preciserats i lagtexten. Uttrycken behandlas under ”Verksam i betydande omfattning” respektive ”Samma eller likartad verksamhet”.

Regeln i punkt 2 gäller vid indirekt ägande, oavsett om ett koncern­förhål­lande föreligger eller inte.

Närstående persons verksamhet i företaget

Det är tillräckligt att någon som varit verksam i företaget var närstående till andelsägaren vid verksamhetstidpunkten (tidpunkten då personen var verksam i företaget). Frågan har prövats av Högsta förvalt­nings­domstolen i ett förhandsbeskedsärende. En närstående till NN hade ägt samtliga andelar i A AB och varit verksam i ett dotterföretag till A AB. NN:s närstående avled under året före det beskatt­ningsår under vilket NN tillskiftas andelar i A AB och företaget lämnar utdel­ning. Avsikten var att överlåta andelarna i AB till ett nybildat företag, NYAB. NYAB skulle då komma att lämna utdel­ning först under följande beskatt­ningsår. Enligt SRN:s mening ger det grund­läggande syftet bakom reglerna stöd för att lagtexten ska uppfattas så att det är till­räckligt att verk­sam­heten bedrivits under beskattningsåret eller den före­gående fem­års­perioden, av någon som vid verksamhets­tid­punkten omfatta­des av närståendekretsen. SRN fann att utdel­ning från såväl A AB som från NYAB ska beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL. Högsta förvalt­nings­domstolen, som gjorde samma bedömning som SRN, fastställde förhandsbeskedet (RÅ 2007 ref. 81, frågorna 2 och 4).

Andelar som erhållits genom utdelning

Det kan förekomma att en andelsägare genom utdelning på en ägd kvalificerad andel får en andel i ett annat fåmansföretag som inte är kvalificerad enligt 57 kap. 4 § första stycket IL. Om en sådan utdelning inte beskattas på grund av bestäm­mel­serna i 42 kap. 16 § IL (”lex Asea”) kan även den utdelade andelen bli kvalificerad. När man bedömer om den utdelade andelen är kvalificerad ska den anses vara en aktie i det företag som delat ut aktien (57 kap. 4 § andra stycket IL). Bestämmelsen omfattar även an­del som erhållits genom en sådan utdelning under något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskattnings­året.

Lex Asea avser fallet när ett moderföretag överlåter andelarna i dotter­företaget genom utdelning till andels­ägarna i moder­företaget. Bestäm­melsen innebär att en andel som med tillämpning av lex Asea delas ut på en kvalificerad aktie alltid blir kvalifi­cerad.

Om företaget upphör att vara ett fåmansföretag

Om ett företag som omnämns i 57 kap. 4 § första stycket IL upphör att vara fåmansföretag anses en andel ändå kvalificerad. Detta gäller under förutsätt­ning att andelsägaren eller någon närstående till denna ägde andelen vid den tidpunkt då företaget upphörde att vara fåmansföretag, och att andelen då var kvalificerad. Andelen anses som längst vara kvalificerad under fem beskatt­nings­år efter det år då före­taget upphörde att vara fåmansföretag. Andelen kan dock inte vara kvalificerad under längre tid än vad som följer av bestämmelserna om kvalificerad andel i 57 kap. 4 § IL (57 kap. 6 § första stycket IL). Detta inne­bär att reglerna i 57 kap. IL kan vara tillämpliga även efter börs­notering av ett företag, om företaget under någon tid under den senaste femårs­perio­den före noteringen varit ett fåmansföretag (jämför 56 kap. 3 § IL).Även kapitalinkomster på andelar som förvärvats med stöd av andelar som innehades när företaget upphörde att vara fåmansfö­retag, och som då var kvalificerade, beskattas enligt de särskilda reglerna. Som exempel kan nämnas att utdelning och kapitalvinst på andelar som den skatt­skyldige erhållit vid en fondemission omfattas av reglerna. Detta gäller även om emissionen genom­förs efter det att företaget upphört att vara ett fåmans­företag. En förutsättning är att reglerna är tillämpliga på de andelar som ligger till grund för förvärvet.

Att ett företag har upphört att vara ett fåmans­företag genom ändrad lag­stiftning är inte ett upphörande i den mening som avses i 57 kap. 6 § första stycket IL (SRN 2001–06–13).

Dödsbos innehav av kvalificerad andel

Om ägaren till en kvalificerad andel avlider anses andelen även vara kva­lificerad hos den avlidnas dödsbo (57 kap. 4 § tredje stycket IL). För döds­boet tillämpas bestämmelserna som om andelen fortfarande hade ägts av den fysiska personen. Delägare i döds­boet jämställs då med närstående.

Överlåtelse av andel till företaget och återköp

För att förhindra att en andelsägare som har en kvalificerad andel ska kunna ”omvandla” denna till en okvalificerad andel, har en särskild bestämmelse införts i 57 kap. 6 § andra stycket IL. Om en andelsägare överlåter en kvalificerad andel i ett aktiebolag till bolaget, och bolaget där­efter överlåter en egen andel till andelsägaren (s.k. återköp), så anses andelen som förvärvats från bolaget vara kvalificerad. Detta gäller under förutsättning att andelen som överlåtits till bolaget skulle ha varit kvalificerad om andelsägaren fortfarande innehaft den. Man ska således bortse från överlåtelsen och tillämpa bestämmel­serna i 57 kap. IL som om samma andel inne­hafts hela tiden.

Bestämmelsen tar enbart sikte på andelens egenskap som kvalificerad. Andelsägaren får inte på nytt till­godo­räkna sig sparat utdel­nings­utrymme som för­brukats vid för­sälj­ningen till bolaget (prop. 1999/2000:38 s. 42).

Andelsbyte och partiell fission

Bestämmelserna för fysiska personer om framskjuten beskatt­ning vid andelsbyten i 48 a kap. IL gäller även vid byte av kvalifi­ce­rade andelar. Andelar som har tagits emot vid en partiell fission kan vara att anse som kvalificerade.

I 57 kap. 7–7 c §§ IL finns regler om så kallade särskilt kvalificerade andelar som tagits emot vid ett andelsbyte eller en partiell fission.

En andel i ett fåmansföretag kan både vara kvalificerad enligt 57 kap. 4 § första stycket IL och särskilt kvalificerad enligt 57 kap. 7 eller 7 a § (SRN dnr 29-10/D).

Begreppet närstående

Samma närståendebegrepp (2 kap. 22 § IL) gäller vid tillämp­ning av 57 kap. IL som i 56 kap. IL. Dessutom gäller att en del­ägare i ett dödsbo som innehar en kvalificerad andel, se ovan, jäm­ställs med en närstående.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 81 [1]
  • SRN dnr 29-10/D [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/00:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. [1]