OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Här förklaras vad sparat utdelningsutrymme är och hur utrymmet behandlas i olika situationer.

Vad är sparat utdelningsutrymme?

Om utdelningen ett visst år är lägre än gränsbeloppet kan man spara det outnyttjade ut­rymmet. Detta utrymme kallas sparat utdelningsutrymme (57 kap. 13 § IL).

Det sparade utdelnings­utrymmet får användas vid beskattning av framtida utdelning eller kapital­vinst. Det sparade utrymmet läggs till nästa års gränsbelopp.

Om ytterligare utdelning sker under beskattningsåret så blir det sparade utdelningsutrymmet gränsbelopp vid denna efter­följande utdelning. Motsvarande gäller vid en kapitalvinstberäkning om andelarna avyttras under samma år.

Har företaget inte lämnat någon utdelning förs hela gräns­belop­pet vidare till nästa beskattningsår som sparat utdelningsutrymme (57 kap. 13 § IL).

Sparad utdelningutrymme beräknades första gången vid 1992 års taxering. Det innebär att sparat utdelningsutrymme inte finns för inkomstår före 1991. Storleken av det sparade utdelningsutrymmet bestäms utifrån de regler som gäller för respektive år när man beräknar gränsbelopp (tidigare användes begreppet normalutdelning). Se Övergångsbestämmelser nedan.

Även om andelarna något år inte är kvalificerade men blir kvalificerade igen får det sparade utdelningsutrymmet föras vidare (57 kap. 13 § IL). Under den tid som andelarna inte är kvalificerade får man inte göra någon årlig uppräkning vid beskattningsårets ingång (prop. 2005/06:40 s. 89). För att det sparade utrymmet ska få föras vidare så anser Skatteverket att den tid under vilken andelarna inte är kvalificerade inte får överstiga två beskattningsår (Skatteverkets ställningstagande Uttrycket ”något år” i 57 kap. 13 § IL).

Separat beräkning för aktier av olika slag och sort samt för andra delägarrätter

De särskilda reglerna i 57 kap. IL tillåter ett högre gränsbelopp på aktier och andelar jämfört med andra delägarrätter. Detta innebär att gränsbelopp måste beräknas separat för de olika kate­gorierna av delägarrätter. Utan separat beräkning är det inte möj­ligt att särskilja vilket belopp som ska räknas upp med respektive avkastnings­procent (57 kap. 10 § första stycket 2 och andra stycket IL). Dessutom är det inte tillåtet att ut­nyttja sparat utdelningsutrymme för den ena kategorin av del­ägar­rätter för utdelning eller kapitalvinst på del­ägar­rätter som tillhör den andra kategorin. Efter­som genom­snitts­metoden även ska tillämpas vid för­sälj­ning av aktier i fåmans­företag måste det sparade utdel­nings­utrymmet också beräk­nas separat för aktier av olika slag och sort.

Andelar som förvärvats genom benefikt fång

Om andelarna har förvärvats genom ett benefikt fång, t.ex. arv, får förvärvaren överta överlåtarens kvarstående sparade utdelningsutrymme. Detta gäller enbart den del av utrymmet som hör till de mottagna andelarna (57 kap. 14 § IL).

Andelsbyte och partiell fission

Vid ett andelsbyte ska det sparade utdelningsutrymmet fördelas på de mottagna andelarna. Läs vidare om kvalificerad andel vid och efter ett andelsbyte.

Även vid en partiell fission fördelas det sparade utdelningsutrymmet på mottagna andelar. Läs vidare om Kvalificerad andel vid och efter en partiell fission.

Om en andel som tagits emot vid en partiell fission eller ett andelsbyte överlåts till ett annat fåmansföretag i vilket säljaren äger en del, så ska det sparade utdelningsutrymmet fördelas på säljarens andelar i det förvärvande företaget.

Inlösen av aktier

När ett företag löser in aktier i samband med att det minskar aktiekapitalet så fördelas det sparade utdelningsutrymmet mellan de inlösta aktierna och de aktier som andelsägaren har kvar. Läs mer på sidan Gränsbelopp vid inlösen.

Utnyttjande av kvalificerad köpoption

Om en kvalificerad köpoption utnyttjas för att förvärva aktier i företaget så anser Skatteverkets att det sparade utdelningsutrymmet på optionen får föras över på den förvärvade aktien. Se Skatteverkets ställningstagande Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption.

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna om beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar har sedan de införde ändrats ett antal gånger. I samband med vissa av ändringarna har det införts övergångsbestämmelser för sparade utdelningsutrymmen.

Sparat utdelningsutrymme till och med år 1993

Sparat utdelningsutrymme t.o.m. ut­gången av år 1993 (1994 års taxering) får beräknas utifrån aktiernas för­mögen­hets­värde per den 31 december 1990 (4 kap. 100 § ILP). Detta gäller aktier som förvärvats före 1990. En redogörelse för denna numera avskaffade metod (förmögenhetsregeln) finns i Hand­ledning för beskattning av inkomst och förmögen­het m.m. vid 2000 års taxe­ring (SKV 302 utgåva 17), del 2, avsnitt 22.8.3.5.

Sparat utdelningsutrymme till och med år 1994

När man beräknar sparat utdelningsutrymme för beskattningsår till och med 1994 får 9 § i den upphävda KapUL i dess lydelse till och med utgången av år 1994 tillämpas (4 kap. 101 § ILP). Detta innebär i princip att man endast beaktar hälften av en survåterföring. Läs mer om kapitalunderlagsregeln på sidan Alternativa underlag.

Sparat utdelningsutrymme till och med år 2005

Från och med den 1 januari 2006 upphävdes 57 kap. IL och samtidigt infördes ett nytt 57 kap. i samma lag. Sparat utdelningsutrymme för tiden före den 1 januari 2006 beräknas enligt reglerna i det då upphävda 57 kap. IL. Det beräknade sparade utdelningsutrymmet anses då vara ett sådant utrymme enligt bestämmelserna i det nya 57 kap. (övergångsbestämmelserna punkt 6 lagen [2005:1136] om ändring i inkomstskattelagen [1999:1229]).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) [1] [2]

Länk till Skatteverkets egna referenser

  • Handledning förbeskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering (SKV 302) [1]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag [1]

Ställningstaganden

  • Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption [1]
  • Uttrycket ”något år” i 57 kap. 13 § IL [1]