OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgifter enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet ska lämnas för specificerade amerikanska personer: fysiska personer som är amerikanska medborgare eller har hemvist i USA samt enheter som är registrerade i USA eller i enlighet med amerikansk federal eller delstatlig lagstiftning.

Vem omfattas av kontrolluppgiftsskyldigheten?

Vilka personer som omfattas av kontrolluppgiftsskyldigheten framgår av 22 a kap. 3 § SFL. Följande personer omfattas:

 • fysisk person som är en specificerad amerikansk person
 • enhet som är en specificerad amerikansk person
 • passiv enhet där en eller flera fysiska personer, som är specificerade amerikanska personer, har ett bestämmande inflytande
 • person som har ett bestämmande inflytande.

En förutsättning för att omfattas av uppgiftskyldigheten är att personen har ett rapporteringspliktigt konto.

De rapporteringsskyldiga finanasiella instituten ska även lämna kontrolluppgifter för sina transaktioner med icke FATCA-deltagande finansiella institut.

Fysiska personer

En fysisk person är en amerikansk person om han eller hon är medborgare eller har sin hemvist i USA (2 kap. 21 § IDKL). När det gäller fysiska personer är samtliga amerikanska personer s.k. specificerade amerikanska personer och omfattas av FATCA-reglerna.

Hemvist

Med hemvist i USA avses skattskyldighet i USA enligt USA:s lagstiftning på grund av domicil, bosättning eller någon annan liknande omständighet. Begreppet hemvist omfattar inte, i detta fall, skattskyldighet i USA endast för inkomst från källa i USA eller endast för inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe i USA (2 kap. 14 § IDKL).

Av amerikanska regler framgår att amerikanska medborgare är skattskyldiga i USA. Även andra fysiska personer som i amerikansk skatterättslig mening har sin hemvist i USA är skattskyldiga i USA, för alla sina inkomster från USA och utomlands. Det handlar då inte bara om personer som har fysisk hemvist i USA, utan även om t.ex. personer som är fysiskt bosatta utanför USA men har permanent rätt att vistas i USA (s.k. green card holders) och som är skattskyldiga i USA.

En person anses ha hemvist i USA, enligt amerikansk rätt, även om ett skatteavtal med en annan stat skulle förbjuda USA att beskatta personens alla eller vissa inkomster. Vilket land som är en persons hemvistland i skatteavtalets mening påverkar alltså inte frågan om personen har sin hemvist i USA eller inte (prop 2014/15:41 s. 101).

När skattskyldigheten i USA upphör, t.ex. på grund av ändrade förhållanden vad gäller domicil eller bosättning o.s.v., så är en fysisk person alltså inte längre en specificerad amerikansk person, och omfattas därmed inte av FATCA-reglerna (prop. 2014/15:41 s. 75).

Företag (enheter)

Enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet har man valt att använda sig av begreppet enhet. Med enheter avses enligt FATCA-reglerna en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion såsom en trust (2 kap. 21 § IDKL).

De enheter som omfattas är sådana som är identifierade som specificerade amerikanska personer (6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § IDKL). Vad som avses med amerikansk person när det gäller enheter framgår av 2 kap. 21 § IDKL. Dessa enheter är i utlandet delägarbeskattade juridiska personer eller aktiebolag, som registrerats i USA eller i enlighet med amerikansk federal eller delstatlig lagstiftning (2 kap. 21 § IDKL).

Även truster kan ses som amerikanska personer. För truster gäller att en domstol i USA ska ha behörighet att besluta eller döma i väsentligen alla frågor som rör trustens administration. En eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden amerikansk fysisk person har behörighet att kontrollera alla väsentliga beslut i trusten.

För enheter gäller att dessa anses ha sin hemvist i USA om platsen för företagsledningen finns i USA, eller om bolagsbildningen eller någon annan liknande omständighet har skett enligt amerikansk lagstiftning (2 kap. 14 § IDKL).

En enhet anses inte ha sin hemvist i USA enbart av den anledningen att den har inkomster som kommer från USA eller för att enheten har inkomster som kommer från ett fast driftställe i USA.

En specificerad amerikansk person är en amerikansk person som inte är undantagen från begreppet specificerad amerikansk person enligt artikel 1.1 ff i FATCA-avtalet.

Passiva icke-finansiella enheter

Även andra enheter än sådana som är specificerade amerikanska personer kan omfattas av kontrolluppgiftsskyldigheten. Det är passiva icke-finansiella enheter där en eller flera fysiska personer som är medborgare eller har sin hemvist i USA har ett bestämmande inflytande (22 a kap. 3 § SFL).

En passiv icke-finansiell enhet är en enhet som varken är ett finasiellt institut eller en aktiv icke-finansiell enhet (2 kap. 21 § IDKL). Det som avses här är enheter som inte har sin hemvist i USA. Vad som är en aktiv icke-finansiell enhet framgår av 2 kap. 2–4 §§ IDKL. För att omfattas ska ett av kriterierna i paragraferna uppfyllas.

Bland annat anses en enhet vara en aktiv icke-finansiell enhet om enhetens intäkter till mindre än 50 procent utgörs av passiva intäkter, och enhetens tillgångar till mindre än 50 procent utgörs av tillgångar som genererar eller innehas i syfte att generera passiva intäkter.

En enhet anses också vara en aktiv icke-finansiell enhet om dess andelar är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad.

Om enheten inte omfattas av något av kriterierna i ovannämnda paragrafer är det frågan om en passiv icke-finansiell enhet.

Om det i den passiva icke-finansiella enheten finns en eller flera fysiska personer med bestämmade inflytande som är medborgare eller som har sin hemvist i USA, ska kontrolluppgift lämnas för enhetens rapporteringspliktiga finansiella konton. Kontrolluppgift ska i dessa fall lämnas för såväl enheten som för de fysiska personerna.

Begreppet passiv intäkt

Begreppet passiv intäkt förekommer inte i svensk lagstiftning. Regeringen har i förarbetena uttalat att man när man bedömer vad som kan anses vara en passiv intäkt enligt FATCA-lagstiftningen kan få vägledning från vad som sägs om begreppet passiv i OECD:s gemensamma rapporteringsstandard (CRS).

Där står det att passiv intäkt i allmänhet omfattar

 • utdelning
 • ränta
 • inkomst som motsvarar ränta
 • hyra och royaltyer (som inte härrör från aktivt utövad affärsverksamhet som åtminstone delvis utförs av en anställd hos enheten)
 • livränta
 • kapitalvinster
 • nettoinkomst från en swap och belopp som erhålls med anledning av en kapitalförsäkring.

Där står även att en passiv inkomst inte innefattar inkomster från en regelbunden handel med finansiella tillgångar (prop. 2014/15:41 s. 89).

Begreppet bestämmande inflytande

Vad som avses med bestämmande inflytande framgår av 2 kap. 18 § IDKL: en fysisk person som utövar kontroll över en enhet.

Vilka personer som är personer med bestämmande inflytande ska bedömas i enlighet med vad som anges i rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF). Av kommentaren till rekommendationerna framgår bl.a. att ett bestämmande inflyttande kan anses uppkomma om en person äger mer än 25 % av bolaget.

Kontroll kan utövas genom ägarintresse eller på något annat sätt. Om en fysisk person som utövar kontroll genom ägarintresse är en person med bestämmande inflytande beror på enhetens ägarstruktur.

För att bedöma vilka personer som har bestämmande inflytande får de finansiella instituten vidta samma åtgärder som de ska vidta enligt AML/KYC-förfarandet. Med det menas de åtgärder för kundkännedom som ett svenskt rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska vidta för att bekämpa penningtvätt, eller liknande svenska krav i enlighet med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (prop 2014/15:41 s. 83).

Icke FATCA-deltagande finansiellt institut

Rapporteringsskyldiga finansiella institut som har gjort betalningar till ett finansiellt institut som är ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut, ska lämna kontrolluppgifter om detta till Skatteverket.

Uppgifter ska lämnas för kalenderåren 2015 och 2016 och uppgifterna ska innehålla uppgifter om namn på det icke FATCA-deltagande finansiella institutet samt de sammanlagda belopp som betalningarna uppgått till för respektive år.

Ett svenskt finansiellt institut eller ett finansiellt institut i en utländsk stat som har ingått avtal med USA ska anses vara icke FATCA-deltagande bara om institutet anses som detta enligt IRS, den amerikanska federala skattemyndigheten (6 kap. 8 § IDKL). Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet kan vid denna bedömning använda sig av de uppgifter som finns registrerade hos IRS.

När är ett företag ett FATCA-deltagande finansiellt institut?

Ett finansiellt institut anses som ett FATCA-deltagande finansiellt institut om det finansiella institutets identifieringsnummer som internationell förmedlare (GIIN) finns registrerat hos IRS.

För andra finansiella institut gäller att de ska anses vara icke FATCA-deltagande – om de inte intygar att de är ett finansiellt institut som följer FATCA-reglerna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
 • Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sverigesregering och Amerikas förenta staters regeringför att förbättra internationell efterlevnad avskatteregler och för att genomföra FATCA [1] [2] [3] [4] [5]