OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter som fåmansföretag ska lämna

Ett fåmansföretag ska lämna nödvändiga identifikationsuppgifter för delägarna och för personer som är närstående till delägarna. Företaget ska också lämna uppgifter om varje delägares andelsinnehav och innehavets röstvärde (31 kap. 27 § SFL).

Om en närstående person till delägaren inte har fått någon ersättning från företaget behöver inga identifikationsuppgifter lämnas för denna person. Om den närstående inte har träffat avtal med eller företagit någon annan rättshandling med företaget så behöver heller inga uppgifter lämnas.

Med fåmansföretag avses vid tillämpning av 31 kap. 27 § SFL även företag som är fåmansföretag enligt den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § andra stycket IL.

Ett fåmansföretag ska lämna en sådan förteckning över penninglån och säkerheter som avses i 21 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551). Företaget ska också lämna en förteckning över utbetald vinstandelsränta till personer som omfattas av avdragsförbudet i 24 kap. 6 § andra stycket IL (31 kap. 28 § SFL).

Uppgifter som företagsledare och delägare ska lämna

En företagsledare och en delägare i ett fåmansföretag ska lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna tillämpa bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i 57 kap. IL.

Om företaget har upphört att vara ett fåmansföretag ska sådana uppgifter lämnas under fem beskattningsår efter det att företaget upphörde att vara ett fåmansföretag (31 kap. 29 § SFL).

Uppgifter som ska lämnas vid och efter ett andelsbyte eller partiell fission

Om en fysisk person efter ett andelsbyte eller en partiell fission innehar en andel som är kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § IL, så ska de uppgifter lämnas som Skatteverket behöver för att kunna besluta om följande:

  • kapitalbelopp enligt 48 a kap. 8 a § IL
  • tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst vid partiell fission enligt 48 kap. 18 d § IL och vid andelsbyten enligt 48 a kap. 8 b § IL
  • de tjänstebelopp som har fördelats enligt 48 kap. 18 e §, 48 a kap. 8 c § och 57 kap. 7 c § IL.

Uppgifter om utdelning och kapitalvinst på andelarna ska också lämnas (31 kap. 22 § SFL).

Om andelar, som är kvalificerade enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § IL, har förvärvats genom arv, testamente, bodelning eller gåva så ska följande uppgifter lämnas:

  • antalet andelar som har förvärvats
  • tjänstebeloppet för varje andel
  • nödvändiga identifikationsuppgifter för den som överlåtit andelarna.

Förvärvaren ska årligen lämna de uppgifter som är av betydelse för om tjänstebeloppet ska tas upp till beskattning (31 kap. 24 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar