OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Vissa ska lämna särskilda uppgifter till ledning för bedömning av skattskyldighet m.m.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 3 § första stycket SFL).

Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller inte pensionsstiftelser enligt tryggandelagen (33 kap. 3 § andra stycket SFL).

De särskilda uppgifterna ska lämnas för att Skatteverket ska kunna bedöma stiftelsens, den ideella föreningens, eller det registrerade trossamfundets skattskyldighet (33 kap. 2 § 1 SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas om (33 kap. 3 § SFL)

  • intäkter och kostnader under räkenskapsåret
  • tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut
  • övriga omständigheter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om den uppgiftsskyldige är undantagen från skattskyldighet.

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas vid samma datum som gäller för inkomstdeklarationen (33 kap. 10 § SFL).

Undantag från uppgiftsskyldighet

Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter om uppgifterna inte behövs för kontroll av undantag från skattskyldigheten.

Ett beslut om undantag ska avse en viss tid och får återkallas (33 kap. 4 § SFL).

Utländska arrangörer

Utländska arrangörer som är jämförbara med svenska ideella föreningar och som haft intäkter av tillställningar i Sverige eller på ett svenskt fartyg ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 5 § SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Utländska arrangörer ska lämna särskilda uppgifter om de omständigheter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om den uppgiftsskyldige är undantagen från skatteplikt till särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (33 kap. 5 § SFL).

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska komma in till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter den månad då tillställningen ägde rum (33 kap. 11 § SFL).

Utländska delägarbeskattade juridiska personer

Utländska delägarbeskattade juridiska personer ska lämna särskilda uppgifter på samma sätt som handelsbolag.

Handelsbolag

Läs här om särskilda uppgifter som ska lämnas av handelsbolag.

Ersättningsbostad i utlandet

Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som äger en ersättningsbostad i utlandet med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. IL, ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 7 § SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas om sådant som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning (33 kap. 7 § SFL).

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska komma in till Skatteverket senast 2 maj året efter beskattningsåret (33 kap. 11 § SFL).

Redare

Särskilda uppgifter ska lämnas för att bestämma vilket fartområde ett fartyg går i (33 kap. 2 § 3 SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Uppgifter ska lämnas om (33 kap. 8 § SFL)

  • storleken av de fartyg som redaren ska använda i sin näringsverksamhet
  • vilka entreprenörer som redaren ska anlita för sin verksamhet
  • övriga förhållanden som Skatteverket behöver känna till för att kunna bestämma vilka fartområden fartygen avses gå i.

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska komma in till Skatteverket senast 1 oktober året före det kalenderår uppgifterna avser (33 kap. 11 § SFL).

Om det inträffar någon ändring av de förhållanden som uppgifter ska lämnas om, ska redaren underrätta Skatteverket inom två veckor (33 kap. 12 § SFL).

Nedsättning av utländsk skatt

Den som har fått avräkning av utländsk skatt från sin inkomstskatt och därefter har fått nedsättning av den utländska skatten ska lämna särskilda uppgifter (33 kap. 9 § SFL).

Vilka uppgifter ska lämnas?

Särskilda uppgifter ska lämnas om nedsättningen (33 kap. 9 § SFL).

När ska uppgifterna lämnas?

Särskilda uppgifter ska komma in till Skatteverket senast tre månader efter den dag då den uppgiftsskyldige fick beslutet om nedsättning av utländsk skatt (33 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar