OBS: Detta är utgåva 2015.11. Visa senaste utgåvan.

Förmånsvärdet för bil kan sättas ned på grund av faktisk betalning för förmånen. Bilförmånen kan även sättas ned när förmånen inte funnits hela året eller bilen varit avställd delar av året.

Betalning för bilförmån

Om den anställde av sin nettolön, d.v.s. lönen efter skatteavdraget, utger ersättning för annat än drivmedel för bilförmånen ska förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp (61 kap. 11 § IL).

Förmånsvärdet bör minskas om den anställde till sin arbetsgivare betalar fast avgift, fordonsskatt, trängselskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning m.m. Har den anställde betalat till någon annan än arbetsgivaren bör kvittot eller motsvarande verifikation lämnas till arbetsgivaren som underlag för nedsättningen (SKV A 2014:26, avsnitt 2.4).

Förmånsvärdet bör dock inte minskas när betalningen avser

  • mindre utgifter för underhåll, t.ex. biltvätt
  • oförutsebara utgifter, som utgift för självrisk eller reparation vid trafikolycka eller annan skada
  • utgifter för garage, parkering och liknande.

Nedsättning av förmånsvärdet kan göras till lägst till 0 kr. Värdet kan alltså aldrig bli negativt. Belopp som inte kan avräknas ett år kan inte heller utnyttjas senare år.

Bruttolöneavdrag (sänkning av bruttolönen) medför inte någon nedsättning av bilförmånens värde.

Del av år

Om den anställde har bilförmån under endast del av året ska förmånsvärdet sättas ned med en tolftedel för varje kalendermånad som denne inte har förmånen (61 kap. 9 § andra stycket IL). Detta innebär att bilförmån endast några dagar under en månad utlöser förmånsvärde för hela månaden.

Om den anställde haft förmånen endast under semester eller motsvarande ledighet kan dock förmånsvärdet justeras uppåt. Läs mer om bil under semester.

Avställd bil

Om en förmånsbil varit avställd i enlighet med lagen (2001:558) om vägtrafikregister bör förmånsvärdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad avställningen varat. Nedsättningen grundar sig på att ett avställt fordon inte får köras annat än till besiktning.

Nedsättning på grund av avställning bör dock i förekommande fall inte tillämpas när en husbil har använts för privat boende eller övernattning i mer än ringa omfattning. Läs mer användning av husbil som är personbil eller lätt lastbil.

Byte av bil

Om den anställde byter bil under en månad och bilarna har olika förmånsvärden bör värdet beräknas efter den bil som den anställde disponerats längst tid under månaden. När den anställde disponerar bilar med olika förmånsvärden lika länge, beräknas förmånsvärdet som ett genomsnitt av förmånsvärdena för dessa bilar.

Ett genomsnittsvärde kan användas om den anställde under året bytt bil vid ett flertal tillfällen. Detta kan t.ex. förekomma för anställda vid bilhandelsföretag eller företag med bilpooler. Ett genomsnittsvärde bör kunna tillämpas vid minst tio bilbyten någorlunda jämnt fördelade under året.

Bilpool

Ett genomsnittsvärde kan användas för anställda vid företag med bilpool om underlaget för beräkningen uppfyller följande tre kriterier:

  • Avser varje arbetsplats där det finns en bilpool inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas).
  • Visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen faktiskt används för privata resor av anställda som deltar i bilpoolen.
  • Justeras så snart en förändring skett av de bilar som ingår bilpoolen.

Ovanstående gäller även för anställda i bilhandelsföretag. Bytena av bil bör vara fördelade under året, men detta hindrar inte att man kan köra samma bil flera gånger under året och att varje byte räknas.

Nedsättning – 13 månader

För den som byter anställning under en pågående månad – och som har förmånsbil i båda anställningarna – kommer förmånsvärdet under året att beräknas för 13 månader av arbetsgivarna totalt sett. Bilförmån ska emellertid enligt värderingsreglerna gälla för helt år (61 kap. IL). I denna situation kan förmånshavaren via yrkande i sin inkomstdeklaration få reducera värdet till 12 månader. Arbetsgivarna kan dock inte få någon motsvarande nedsättning.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • lag (2001:558) om vägtrafikregister [1]