Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKV A 2014:26

Nytt: 2015-12-14

Detta allmänna råd har ersatts av SKV A 2015:27 och ska inte längre tillämpas.

Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bil­förmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2015.

1 Bilförmån

Enligt 11 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. inkomstskattelagen. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap. 5–11 och 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen.

Av 22 kap. 7 § andra stycket inkomstskattelagen följer att uttag ur närings­verk­sam­het i form av använ­dande av bil ska värderas enligt sam­ma regler.

Allmänna råd:

Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i närings­verksamhet.

En anställd som hyr bil av arbets­givaren eller i övrigt betalar för privat användning bör anses ha bilförmån. Den som är anställd hos ett bil­ut­hyr­nings­företag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till kon­su­menter på marknads­mässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsu­men­terna bör inte anses ha bilförmån.

En anställd som har ingått ett förmånligt hyresav­tal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyr­ningsföretag eller annat bolag inom kon­cer­nen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställ­ningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även an­vänds för reklamändamål.

Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bil­förmån t.ex. då

– bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt åter­köps­avtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bil­förmån jämförligt sätt, eller

– den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amor­tera endast obe­tydliga belopp och utan att betala kontant.

En anställd som an­vän­der bil för privat bruk i mer än ringa omfattning bör anses ha bilförmån även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbets­plats.

Med bil avses personbil, tung personbil med totalvikt över 3 500 kg, lätt lastbil och lik­nande fordon som kan utnyttjas för person­befordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret.

Reglerna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräk­nas värdet av privat använd­ning till mark­nads­värdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil med total­vikt över 3 500 kg. Med buss avses ett for­don som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sitt­platser) även om fordonet dess­utom är inrättat för annat ändamål.

Enligt 61 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen ska förmånen värderas till noll om den skattskyldige haft bilförmån i bara ringa omfattning.

Allmänna råd:

Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänste­körning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle.

För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat använd­ning för boende eller övernattning räknas som sådant till­fälle.

2 Värdering av bilförmån

2.1 Nybilspris för bilmodellen

Enligt 61 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och till­verk­ningsår. Med en bilmodells nybils­pris avses enligt 61 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen det pris som bilen hade när den intro­du­ce­rades på den svenska marknaden.

Allmänna råd:

En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverk­ningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta till­verkningsårs ingång.

Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt.

Då Skatteverket ännu inte har fast­ställt nybils­priset för en ny bilmodell som har intro­du­ce­rats på marknaden bör det mark­nads­pris som en general­agent eller motsvarande har rekom­men­derat användas.

Det årliga bilförmånsvärdet, exklusive drivmedelsförmån, bör av­run­das nedåt till närmast helt hund­ra­tal kronor.

2.2 Extrautrustning

Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 § inkomst­skatte­lagen (1999:1229) anskaff­ningsutgiften för eventuell extra­­utrust­ning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaff­nings­utgift för alkolås.

Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 § inkomstskattelagen. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybils­priset i sådant fall anses vara det högsta av

–  det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extra­utrust­ning enligt 61 kap. 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, och

–  fyra prisbasbelopp.

Allmänna råd:

Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil. Utrustningen kan antingen vara fast mon­te­rad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna bety­delse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ända­mål utrust­ningen anskaffats, såsom för bilens funk­tion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet.

Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid an­skaff­ningstillfället för material och arbete inklusive mer­värdes­skatt.

Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, anti­sladdsystem, automatisk park­e­rings­hjälp, farthållare, extra­ljus, klimat­anlägg­ning, sol­lucka, eljusterbara säten, air­bag, sido­krock­skydd, drag­krok, vinter­däck, kupé­värmare, cen­tral­lås, larm­anord­ning, tak­räcke, lastbox, bilbarn­stol, metallic­lack, tona­de rutor, läder­kläd­sel, personlig bilskylt, radio, ljudanlägg­ning, DVD-spelare, färd­dator, väg- och trafik­infor­ma­tions­system och GPS-navigator, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybils­priset för bilmodellen.

Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller lik­nan­de anordning bör inte beaktas vid för­måns­värde­ringen.

Sedvanlig ra­batt som lämnats vid köp av ext­ra­utrust­ning bör reducera an­skaffnings­utgiften, dock högst motsvarande den rabatt som läm­nas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oav­sett om den gett ned­sätt­ning av totalpriset eller om utrust­­ning ingått utan kostnad, pro­portioneras på bilen res­pek­tive utrust­ningen. Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion.

Som exempel har en bil ett pris på 180 000 kr hos en bil­handlare och den förses med extrautrustning för 20 000 kr, dvs. det totala priset är 200 000 kr. Då köparen får en rabatt på 10 000 kr (5 % av 200 000 kr) betalar således denne 190 000 kr. Anskaff­nings­utgiften för utrust­­­ningen anses då vara 19 000 kr (20 000 x [1  0,05] ). Detta belopp läggs till bilens ny­bils­pris i Skatte­verkets billista.

Då extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivarens kostnad väsentligt under­stiger ordinarie anskaffningsutgift bör det mark­nads­pris som åter­försäljare rekommenderat anses utgöra anskaff­ningsutgift.

Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrust­ning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo.

2.3 Miljöbil

 • Av 61 kap. 8 a § inkomst­skattelagen (1999:1229) framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel­olja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

  Allmänna råd:

  I nedanstående tabeller redovisas bilar med mer miljö­an­passade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med till­verk­ningsår 2014-2015 samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämför­bara med dessa.

  Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konven­tionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämp­ning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångs­punkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen. I tabel­lerna nedan markeras detta med ”samma”.

  El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2014

Miljöbilar

Jämförbara bilar

14AU283

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk styled

14AU280

Audi A3 Sportback 1.2 TFSI 110 hk styled

14AU284

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk

14AU036

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 122 hk

14AU285

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110 hk styled

14AU285

Samma, med avdrag 17 900 kr = 241 800 kr

14AU286

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Sport 110 hk

14AU040

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Sport 122 hk

14AU365

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport styled

14AU365

Samma, med avdrag 81 500 kr = 308 100 kr

14AU366

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport

14AU366

Samma, med avdrag 53 800 kr = 328 500 kr

14AU367

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron styled

14AU367

Samma, med avdrag 88 400 kr = 293 100 kr

14AU368

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron

14AU368

Samma, med avdrag 60 700 kr = 311 800 kr

14BM181

BMW i3 BEV

14BM011

BMW 116i 5d

14BM182

BMW i3 REX

14BM011

BMW 116i 5d

14BM249

BMW i8

14BM249

Samma, med avdrag 350 000 kr = 849 000 kr

14CV043

Chevrolet Volt

14CV010

Chevrolet Cruze Halvkombi 1.4T Swedish Edition

14CI004

Citroën C-ZERO

14CI005

Citroën C1 1.0i Comfort 5d

14CI512

Citroën Berlingo Skåp Electric 67 hk

14CI503

Citroën Berlingo Skåp HDi 75

14FI016

Fiat Doblò 1.4 T-JET 120 hk Natural Power Emotion

14FI015

Fiat Doblò 1.4 95 hk Emotion

14FI030

Fiat Punto 1.4 70 hk Natural Power Easy

14FI028

Fiat Punto 1.2 69 hk Easy

14FO030

Ford C-MAX Trend 5d 1.6 CNG 120 hk

14FO029

Ford C-MAX Trend 5d 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO020

Ford C-MAX Titanium 5d 1.6 CNG 120 hk

14FO019

Ford C-MAX Titanium 5d 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO087

Ford Focus Electric 5d

14FO095

Ford Titanium 5d 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO096

Ford Focus Titanium 5d 1.6 CNG 120 hk

14FO095

Ford Focus Titanium 5d 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO116

Ford Focus Trend 5d 1.6 CNG 120 hk

14FO115

Ford Focus Trend 5d 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO293

Ford Focus Titanium 5d 1.6 Ti-VCT 120 hk, nya modellen

14FO287

Ford Focus Titanium 5d 1.0T EcoBoost 100 hk, nya modellen

14FO315

Ford Focus Trend 5d 1.6 Ti-VCT 120 hk, nya modellen

14FO313

Ford Focus Trend 5d 1.0T EcoBoost 100 hk, nya modellen

14KI065

KIA Soul EV

14KI064

KIA Soul 1.6 Special Edition

14MB026

Mercedes Benz B 200 NGD Business

14MB023

Mercedes Benz B 200 Business

14MB027

Mercedes Benz B 200 NGD Taxi Edition

14MB023

Mercedes Benz B 200 Business, med tillägg 27 000 kr = 289 900 kr

14MB137

Mercedes Benz E 200 NGD Sedan Business

14MB140

Mercedes Benz E 200 Sedan Business

14MB138

Mercedes Benz E 200 NGD Sedan

14MB128

Mercedes Benz E 200 Sedan

14MB139

Mercedes Benz E 200 NGD Taxi

14MB128

Mercedes Benz E 200 Sedan, med tillägg 16 000 kr = 375 900 kr

14MB376

Mercedes Benz S 500 Hybrid Plug-in Lång

14MB249

Mercedes Benz S 500 Lång

14MB529

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi

14MB526

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt

14MB530

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi

14MB527

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kombi

14MB531

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp

14MB524

Mercedes Benz Sprinter 313 CDI Skåp

14MB565

Mercedes Benz Vito Ecell skåp

14MB553

Mercedes Benz Vito 113 CDI skåp

14MI004

Mitsubishi i-MiEV

14MI010

Mitsubishi Space Star 1,2

14MI008

Mitsubishi Outlander PHEV Basic

14MI006

Mitsubishi Outlander 2,0 Basic

14MI015

Mitsubishi Outlander PHEV City

14MI006

Mitsubishi Outlander 2,0 Basic

14NI141

Nissan LEAF Acenta

14NI108

Nissan Qashqai 4x2 1.2 115 hk Acenta

14NI142

Nissan LEAF Tekna

14NI109

Nissan Qashqai 4x2 1.2 115 hk Tekna

14NI143

Nissan LEAF Visia

14NI110

Nissan Qashqai 4x2 1.2 115 hk Visia

14NI181

Nissan e-NV200 Combi-5 Comfort Plus Aut

14NI158

Nissan NV200 Combi 5 1.5 dCi 89 hk Comfort Plus

14NI182

Nissan e-NV200 Evalia-5 Premium Aut

14NI161

Nissan NV200 Evalia 7 1.6 110 hk Premium

14NI541

Nissan e-NV200 Skåp Premium Aut

14NI532

Nissan NV200 Skåp 1.5 dCi 89 hk Premium

14NI539

Nissan e-NV200 Skåp Comfort Aut

14NI530

Nissan NV200 Skåp 1.5 dCi 89 hk Skåp

14NI540

Nissan e-NV200 Skåp Comfort Plus Aut

14NI531

Nissan NV200 Skåp 1.5 dCi 89 hk Comfort Plus

14OP001

Opel Combo Tour Enjoy 1.4 120 hk CNG

14OP001

Samma, med avdrag 45 000 kr = 172 200 kr

14OP011

Opel Ampera laddhybrid 150 hk

14OP012

Opel Astra Active 5d 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk

14OP073

Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo ecoFlex 150 hk

14OP071

Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk

14OP501

Opel Combo Skåp 120 hk CNG

14OP502

Opel Combo Skåp Std last 1.4 95 hk

14PE085

Peugeot iOn

14PE002

Peugeot 107 5d Active 1,0

14PR034

Porsche Panamera S eHybrid

14PR027

Porsche Panamera

14PR046

Porsche Cayenne S E-Hybrid

14PR020

Porsche Cayenne S Tiptronic, med avdrag 119 000 kr = 654 000 kr

14RE066

Renault ZOE Intens

14RE007

Renault Clio 1.2 16V 75 hk Expression 5d

14RE067

Renault ZOE Life

14RE006

Renault Clio 1.2 16V 75 hk Authentique 5d

14RE510

Renault Kangoo Z.E.

14RE501

Renault Kangoo Access 1.5 dCi FAP 75

14RE511

Renault Kangoo Z.E. Maxi 2seater

14RE501

Renault Kangoo Access 1.5 dCi FAP 75, med tillägg 15 000 kr = 177 300 kr

14RE512

Renault Kangoo Z.E. Maxi 5seater

14RE501

Renault Kangoo Access 1.5 dCi FAP 75, med tillägg 26 300 kr = 188 600 kr

14SE037

Seat Leon TGI 110 Style

14SE039

Seat Leon TSI 105 Style

14SE044

Seat Mii MPI 68 EcoFuel Style

14SE045

Seat Mii MPI 75 Style

14SE057

Seat Leon ST Kombi TGI 110 Style

14SE059

Seat Leon ST Kombi TSI 110 Style

14SK007

Skoda Citigo Elegance 68 CNG

14SK005

Skoda Citigo Elegance 60

14SK148

Skoda Octavia Ambition G-TEC TSI 110

14SK041

Skoda Octavia Ambition TSI 105

14SK150

Skoda Octavia Combi Ambition G-TEC TSI 110

14SK050

Skoda Octavia Combi Ambition TSI 105

14SK161

Skoda Octavia Elegance G-TEC TSI 110

14SK066

Skoda Octavia Elegance TSI 105

14SK155

Skoda Octavia Combi Elegance G-TEC TSI 110

14SK058

Skoda Octavia Combi Elegance TSI 105

14SB063

Subaru Legacy 2,5i City Business Station Automat

14SB063

Samma, med nedsättning 39 000 kr = 296 900 kr

14SB064

Subaru Legacy 2,5i City Station Automat

14SB064

Samma, med nedsättning 39 000 kr = 277 900 kr

14SB065

Subaru Legacy 2,5i CNG Business Station Automat

14SB062

Subaru Legacy 2,5i Business Station Automat

14SB066

Subaru Legacy 2,5i CNG Station Automat

14SB068

Subaru Legacy 2,5i Station Automat

14SB074

Subaru Outback 1,5i City Automat

14SB074

Samma, med nedsättning 39 000 kr = 300 900 kr

14SB075

Subaru Outback 2,5i City Business Automat

14SB075

Samma, med nedsättning 39 000 kr = 319 900 kr

14SB076

Subaru Outback 2,5i CNG Automat

14SB072

Subaru Outback 2,5i Automat

14SB077

Subaru Outback 2,5i CNG Business Automat

14SB073

Subaru Outback 2,5i Business Automat

14TE001

Tesla Model S, Performance 85 kWh

14TE001

Samma, med nedsättning 400 000 kr = 437 500 kr

14TE002

Tesla Model S Standard 60 kWh

14TE002

Samma, med avdrag 340 000 kr = 287 000 kr

14TE003

Tesla Model S Standard 85 kWh

14TE003

Samma, med avdrag 380 000 kr = 337 000 kr

14TE004

Tesla Model S Performance 85 kWh +

14TE004

Samma, med avdrag 420 000 kr = 569 300

14TO026

Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Business

14TO011

Toyota Avensis 1.8 Kombi, med tillägg 25 100 kr = 240 900 kr

14VW013

Volkswagen Caddy Comfortline 2.0 Ecofuel

14VW011

Volkswagen Caddy Comfortline 1.2 TSI 105 hk

14VW019

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 2.0 Ecofuel

14VW017

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI 105 hk

14VW024

Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 Ecofuel

14VW022

Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI 105 hk

14VW028

Volkswagen Caddy Startline 2.0 Ecofuel

14VW026

Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk

14VW032

Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Ecofuel

14VW029

Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105 hk

14VW055

Volkswagen Cross Touran TSI EcoFuel

14VW054

Volkswagen Cross Touran TSI 140

14VW057

Volkswagen e-up!

14VW146

Volkswagen up! 1,0 75 hk high up, med tillägg 4 000 kr = 134 900 kr

14VW059

Volkswagen Golf 1,4 TGI BlueMotion Technology

14VW060

Volkswagen Golf 1,4 TSI 122 Multifuel

14VW096

Volkswagen Passat TSI 150 EcoFuel Masters

14VW097

Volkswagen Passat TSI 160 Multifuel, med tillägg 19 900 kr = 271 900 kr

14VW105

Volkswagen Passat Variant TSI 150 EcoFuel Masters

14VW106

Volkswagen Passat Variant TSI 160 Multifuel, med tillägg 19 900 kr = 281 900 kr

14VW144

Volkswagen Touran TSI EcoFuel Masters

14VW142

Volkswagen Touran TSI 140 Masters

14VW147

Volkswagen up! 68 hk eco-up high up

14VW146

Volkswagen up! 1,0 75 hk high up

14VW150

Volkswagen e-Golf

14VW060

Volkswagen Golf 1,4 TSI 122 Multifuel, med tillägg 39 100 kr = 229 000 kr

14VW151

Volkswagen Golf Sportscombi 1,4 TGI 110 BlueMotion

14VW073

Volkswagen Golf Sportscombi 1,4 TSI 122 MultiFuel BlueMotion Technology

14VW164

Volkswagen Golf GTE Plugin-hybrid

14VW061

Volkswagen Golf 1,4 TSI 140 GT BMT, med tillägg 22 500 kr = 236 400 kr

14VW506

Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel

14VW504

Volkswagen Caddy Maxi skåp 1.2 TSI 105 hk

14VW513

Volkswagen Caddy skåp 2.0 Ecofuel

14VW509

Volkswagen Caddy skåp 1.2 TSI 105 hk

14VW538

Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel

14VW539

Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 TDI 140 hk

14VW544

Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel

14VW545

Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 TDI 140 hk

14VW550

Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel

14VW551

Volkswagen Transporter skåp 2.0 TDI 140 hk

14VO213

Volvo V60 Bi-Fuel Kinetic

14VO304

Volvo V60 T5 Kinetic

14VO214

Volvo V60 Bi-Fuel Momentum

14VO305

Volvo V60 T5 Momentum

14VO215

Volvo V60 Bi-Fuel Summum

14VO307

Volvo V60 T5 Summum

14VO216

Volvo V60 Bi-Fuel

14VO303

Volvo V60 T5

14VO284

Volvo V60 D6 AWD Momentum Laddhybrid

14VO258

Volvo V60 D5 AWD Momentum

14VO285

Volvo V60 D6 AWD Summum Laddhybrid

14VO261

Volvo V60 D5 AWD Summum

14VO311

Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic

14VO375

Volvo V70 T5 Kinetic

14VO312

Volvo V70 Bi-Fuel Momentum

14VO376

Volvo V70 T5 Momentum

14VO313

Volvo V70 Bi-Fuel Summum

14VO377

Volvo V70 T5 Summum

14VO314

Volvo V70 Bi-Fuel

14VO374

Volvo V70 T5

14VO542

Volvo V60 Bi-Fuel Momentum Business Edition Pro

14VO575

Volvo V60 T5 Momentum Business Edition Pro

14VO543

Volvo V60 Bi-Fuel Momentum Business Edition

14VO574

Volvo V60 T5 Momentum Business Edition

14VO544

Volvo V60 Bi-Fuel Summum Business Edition Pro

14VO582

Volvo V60 T5 Summum Business Edition Pro

14VO545

Volvo V60 Bi-Fuel Summum Business Edition

14VO581

Volvo V60 T5 Summum Business Edition

14VO567

Volvo V60 D6 AWD R-Design Laddhybrid

14VO254

Volvo V60 D5 AWD Black R, med avdrag 30 000 kr = 396 400 kr

14VO584

Volvo V70 Bi-Fuel Momentum Business Edition Pro

14VO614

Volvo V70 T5 Momentum Business Edition Pro

14VO585

Volvo V70 Bi-Fuel Momentum Business Edition

14VO613

Volvo V70 T5 Momentum Business Edition

14VO586

Volvo V70 Bi-Fuel Summum Business Edition Pro

14VO619

Volvo V70 T5 Summum Business Edition Pro

14VO587

Volvo V70 Bi-Fuel Summum Business Edition

14VO618

Volvo V70 T5 Summum Business Edition

Övriga miljöbilar 2014 (alkohol och elhybrid m.m.)

Miljöbilar

Jämförbara bilar

14AU085

Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 180 hk quattro

14AU085

Samma

14AU086

Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 180 hk

14AU086

Samma

14AU107

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180 hk quattro Sports Edition

14AU107

Samma

14AU108

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180 hk quattro

14AU108

Samma

14AU109

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180 hk Sports Edition

14AU109

Samma

14AU110

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180 hk

14AU110

Samma

14AU171

Audi A6 Sedan 2.0 TFSI hybrid 245 hk tiptronic

14AU172

Audi A6 Sedan 2.8 FSI 204 hk

14AU209

Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic

14AU207

Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro, med tillägg 61 400 kr = 447 200 kr

14AU310

Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 180 hk quattro Sports Edition

14AU310

Samma

14AU311

Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 180 hk Sports Edition

14AU311

Samma

14AU352

Audi A6 Sedan 2.0 TFSI hybrid 245 hk tiptronic Sports Edition

14AU172

Audi A6 Sedan 2.8 FSI 204 hk, med tillägg 10 000 kr = 376 500 kr

14AU362

Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic Sports Edition

14AU208

Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro tiptronic Sports Edition, med tillägg 30 000 kr = 466 700 kr

14BM177

BMW ActiveHybrid 3 Sedan

14BM080

BMW 335i Sedan

14BM178

BMW ActiveHybrid 5 Sedan

14BM134

BMW 535i Sedan

14BM179

BMW ActiveHybrid 7 LWB

14BM168

BMW 740 Li

14BM180

BMW ActiveHybrid 7 SWB

14BM167

BMW 740i

14CI035

Citroën DS5 Hybrid4

14CI034

Citroën DS5 HDi 160

14FO097

Ford Focus Titanium 5d 1.6 Flexifuel 150 hk

14FO095

Ford Focus Titanium 5d 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO108

Ford Focus Titanium Kombi 1.6 Flexifuel 150 hk

14FO107

Ford Focus Titanium Kombi 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO117

Ford Focus Trend 5d 1.6 Flexifuel 150 hk

14FO115

Ford Focus Trend 5d 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO125

Ford Focus Trend Kombi 1.6 Flexifuel 150 hk

14FO124

Ford Focus Trend Kombi 1.0T EcoBoost 125 hk

14FO328

Ford Mondeo Titanium HEV 4d 2.0 HY177 CT, nya modellen

14FO320

Ford Mondeo Titanium 5d 1.5T EcoBoost 160 hk, nya modellen

14HO057

Honda Jazz 1,3 Comfort Hybrid

14HO059

Honda Jazz 1,4 Comfort Plus

14HO058

Honda Jazz 1,3 Elegance Hybrid

14HO060

Honda Jazz 1,4 Elegance

14KI020

KIA Optima Hybrid 2.0 Automat

14KI020

Samma, med avdrag 68 000 kr = 261 900 kr

14LE001

Lexus CT200h MC

14LE001

Samma, med avdrag 60 000 kr = 179 500 kr

14LE002

Lexus CT200h

14LE002

Samma, med avdrag 60 000 kr = 212 700 kr

14LE004

Lexus GS300h

14LE004

Samma, med avdrag 80 000 kr = 340 500 kr

14LE005

Lexus GS450h

14LE003

Lexus GS250

14LE008

Lexus IS300h

14LE007

Lexus IS250, med avdrag 24 300 kr = 282 300 kr

14LE010

Lexus LS600h L

14LE010

Samma, med avdrag 200 000 kr = 1 226 300 kr

14LE011

Lexus LS600h

14LE009

Lexus LS460, med tillägg 20 700 kr = 936 800 kr

14LE012

Lexus RX450h

14LE012

Samma, med avdrag 130 000 kr = 450 200 kr

14LE013

Lexus NX 300h Entry

14LE013

Samma, med avdrag 80 000 kr = 281 700 kr

14MB173

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Business Sedan

14MB170

Mercedes Benz E 250 Sedan Business

14MB174

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi Business

14MB163

Mercedes Benz E 250 CDI Kombi Business

14MB175

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi

14MB162

Mercedes Benz E 250 CDI Kombi

14MB176

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Sedan

14MB164

Mercedes Benz E 250 CDI Sedan

14MB244

Mercedes Benz S 400 Hybrid Lång

14MB243

Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag 25 000 kr = 870 000 kr

14MB245

Mercedes Benz S 400 Hybrid

14MB241

Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag 25 000 kr = 815 000 kr

14MB314

Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid Lång

14MB243

Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag 50 000 kr = 845 000 kr

14MB315

Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid

14MB241

Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag 50 000 kr = 790 000 kr

14PE038

Peugeot 3008 Hybrid4 Active

14PE031

Peugeot 3008 Active 2,0 HDi

14PE039

Peugeot 3008 Hybrid4 Allure

14PE037

Peugeot 3008 Allure 2,0 HDi

14PE063

Peugeot 508 RXH 2,0 HDi Hybrid

14PE082

Peugeot 508 SW Allure 2,0 HDi 163 hk

14PR019

Porsche Cayenne S Hybrid

14PR018

Porsche Cayenne Manuell

14TO004

Toyota Auris 1.8 Hybrid Active

14TO003

Toyota Auris 1.6

14TO009

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Active

14TO008

Toyota Auris Touring Sports 1.6

14TO027

Toyota Prius 1.8

14TO011

Toyota Avensis 1.8 Kombi

14TO028

Toyota Prius+ 1.8

14TO033

Toyota Verso 1.8 Business

14TO042

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5D

14TO040

Toyota Yaris 1.33 5D

14TO044

Toyota Auris 1.8 Edition 50

14TO003

Toyota Auris 1.6

14TO047

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Edition 50

14TO008

Toyota Auris Touring Sports 1.6

14TO063

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5D Edition 50

14TO040

Toyota Yaris 1.33 5D

14TO068

Toyota Yaris 1,5 HSD 5-D Hybrid Life

14TO066

Toyota Yaris 1.33 5-D Life

14VW050

Volkswagen CC TSI 160 MultiFuel

14VW050

Samma

14VW060

Volkswagen Golf 1,4 TSI 122 MultiFuel

14VW060

Samma

14VW073

Volkswagen Golf Sportscombi 1,4 TSI 122 MultiFuel BlueMotion Technology

14VW073

Samma

14VW077

Volkswagen Jetta hybrid DSG

14VW078

Volkswagen Jetta TSI 160 GT, med tillägg 31 900 kr = 251 800 kr

14VW097

Volkswagen Passat TSI 160 MultiFuel

14VW097

Samma

14VW106

Volkswagen Passat Variant TSI 160 MultiFuel

14VW106

Samma

14VW135

Volkswagen Touareg Hybrid

14VW137

Volkswagen Touareg V6 TDI 245 hk BMT, med tillägg 118 600 kr = 618 500 kr

14VW155

Volkswagen Golf Sportsvan 1,4 TSI 125 Multifuel

14VW155

Samma

14VW181

Volkswagen Touareg Hybrid 3.0 V6 TFSI 333 4Motion, nya modellen

14VW179

Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 262 SCR 4Motion BlueMotion Technology, med tillägg 97 100 kr = 622 000 kr

14VO069

Volvo S60 T4F Kinetic

14VO065

Volvo S60 T4 Kinetic

14VO070

Volvo S60 T4F Momentum

14VO066

Volvo S60 T4 Momentum

14VO071

Volvo S60 T4F R-Design

14VO067

Volvo S60 T4 R-Design

14VO072

Volvo S60 T4F Summum

14VO068

Volvo S60 T4 Summum

14VO073

Volvo S60 T4F

14VO064

Volvo S60 T4

14VO129

Volvo S80 T4F Kinetic

14VO126

Volvo S80 T4 Kinetic

14VO130

Volvo S80 T4F Momentum

14VO127

Volvo S80 T4 Momentum

14VO131

Volvo S80 T4F Summum

14VO128

Volvo S80 T4 Summum

14VO132

Volvo S80 T4F

14VO125

Volvo S80 T4

14VO298

Volvo V60 T4F Kinetic

14VO294

Volvo V60 T4 Kinetic

14VO299

Volvo V60 T4F Momentum

14VO295

Volvo V60 T4 Momentum

14VO300

Volvo V60 T4F R-Design

14VO296

Volvo V60 T4 R-Design

14VO301

Volvo V60 T4F Summum

14VO297

Volvo V60 T4 Summum

14VO302

Volvo V60 T4F

14VO293

Volvo V60 T4

14VO370

Volvo V70 T4F Kinetic

14VO366

Volvo V70 T4 Kinetic

14VO371

Volvo V70 T4F Momentum

14VO368

Volvo V70 T4 Momentum

14VO372

Volvo V70 T4F Summum

14VO369

Volvo V70 T4 Summum

14VO373

Volvo V70 T4F

14VO365

Volvo V70 T4

14VO573

Volvo V60 T4F Ocean Race

14VO572

Volvo V60 T4 Ocean Race

14VO612

Volvo V70 T4F Sport

14VO609

Volvo V70 T4 Sport

El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2015

Miljöbilar

Jämförbara bilar

15AU067

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk Sport

15AU069

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk Sport

15AU073

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic Sport styled

15AU073

Samma, med avdrag 81 500 kr = 308 100 kr

15AU074

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic Sport

15AU074

Samma, med avdrag 53 800 kr = 328 500 kr

15AU075

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic styled

15AU075

Samma, med avdrag 88 400 kr = 293 100 kr

15AU076

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron S tronic

15AU076

Samma, med avdrag 60 700 kr = 311 800 kr

15AU077

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk Sport styled

15AU077

Samma, med avdrag 17 900 kr = 241 800 kr

15AU078

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk styled

15AU066

Audi A3 Sportback 1.2 TFSI 110 hk styled

15AU079

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110 hk

15AU068

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 125 hk

15BM229

BMW i3 BEV

15BM011

BMW 116i 5d

15BM230

BMW i3 REX

15BM011

BMW116i 5d

15BM231

BMW i8

15BM231

Samma, med avdrag 350 000 kr = 1 009 000 kr

15CI004

Citroën C-Zero elbil 67 hk

15CI006

Citroën C1 VTi 68

15CI502

Citroën Berlingo Skåp Electric 67 hk

15CI504

Citroën Berlingo Skåp HDi 75

15FI014

Fiat Doblò 1.4 T-JET 120 Natural Power Emotion

15FI013

Fiat Doblò 1.4 95 Emotion

15FI029

Fiat Punto 1.4 70 hk Natural Power Easy

15FI027

Fiat Punto 1.2 69 hk Easy

15FI503

Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG 120 hk

15FI506

Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk

15FO022

Ford C-MAX Titanium 1.6 Ti-VCT 120 hk

15FO019

Ford C-MAX Titanium 1.0T EcoBoost 125 hk

15FO032

Ford C-MAX Trend 1.6 Ti-VCT 120 hk

15FO029

Ford C-MAX Trend 1.0T EcoBoost 125 hk

15FO071

Ford Focus Titanium 5D 1.6 Ti-VCT 120 hk S5

15FO064

Ford Focus Titanium 5D 1.0T EcoBoost 100 hk

15FO093

Ford Focus Trend 5D 1.6 Ti-VCT 120 hk S5

15FO090

Ford Focus Trend 5D 1.0T EcoBoost 100 hk

15KI046

KIA Soul EV

15KI045

KIA Soul 1.6 Special Edition

15MB026

Mercedes Benz B 200 NGD Taxi Edition

15MB023

Mercedes Benz B 200, med tillägg 27 000 kr = 279 900 kr

15MB027

Mercedes Benz B 200 NGD

15MB023

Mercedes Benz B 200

15MB123

Mercedes Benz E 200 NGD Sedan

15MB117

Mercedes Benz E 200 Sedan

15MB124

Mercedes Benz NGD Taxi

15MB117

Mercedes Benz E 200 Sedan, med tillägg 16 000 kr = 382 900 kr

15MB232

Mercedes Benz S 500 Hybrid Plug-in Lång

15MB233

Mervedes Benz S 500 Lång

15MB529

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi

15MB526

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt

15MB530

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi

15MB527

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kombi

15MB531

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp

15MB528

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Skåp

15MI006

Mitsubishi Outlander PHEV

15MI004

Mitsubishi Outlander 2,0 Basic

15NI007

Nissan e-NV200 Combi-5 Comfort Plus

15NI042

Nissan NV200 Combi-5 dCi 110 Comfort Plus

15NI008

Nissan e-NV200 Evalia-5 Premium

15NI044

Nissan NV200 Evalia-7 1.6 110 premium

15NI025

Nissan LEAF Acenta

15NI052

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Acenta

15NI026

Nissan LEAF Tekna

15NI054

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Tekna

15NI027

Nissan LEAF Visia

15NI055

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 4x2 Visia

15NI501

Nissan e-NV200 Skåp Comfort

15NI513

Nissan NV200 Skåp 1.5 dCi 90 hk DPF Comfort

15NI502

Nissan e-NV200 Skåp Comfort Plus

15NI513

Nissan NV200 Skåp 1.5 dCi 90 hk DPF Comfort, med tillägg 7 400 kr = 193 500 kr

15NI503

Nissan e-NV200 Skåp Premium

15NI514

Nissan NV200 Skåp 1.5 dCi 90 hk DPF Premium

15OP026

Opel Combo Tour Enjoy 1.4 120 hk CNG

15OP026

Samma, med avdrag 45 000 kr = 172 200 kr

15OP082

Opel Zafira Tourer 5 d 1.6 CNG Turbo ecoFlex 150 hk

15OP081

Opel Zafira Tourer 5 d 1.6 CDTI ecoFlex 136 hk

15OP502

Opel Combo Skåp 1.4 120 hk CNG

15OP503

Opel Combo Skåp 1.4 95 hk

15PE078

Peugeot iOn

15PE002

Peugeot 108 5D Active 1,0 VTi

15PR028

Porsche Cayenne S E-Hybrid

15PR023

Porsche Cayenne

15PR043

Porsche Panamera S E-Hybrid

15PR036

Porsche Panamera

15RE052

Renault ZOE Intens

15RE009

Renault Clio 1.2 16V 75 hk Expression 5d

15RE053

Renault ZOE Life

15RE008

Renault Clio 1.2 16V 75 hk Authentique 5d

15RE510

Renault Kangoo Z.E. Maxi 2seater

15RE501

Renault Kango Access 1.5 dCi FAP 75, med tillägg 15 000 kr = 177 800 kr

15RE511

Renault Kangoo Z.E. Max 5seater

15RE501

Renault Kango Access 1.5 dCi FAP 75, med tillägg 26 300 kr = 189 100 kr

15RE512

Renault Kangoo Z.E.

15RE501

Renault Kango Access 1.5 dCi FAP 75

15SE029

Seat Leon ST Kombi TGI 110 Style

15SE031

Seat Leon ST Kombi TSI 110 Style

15SE040

Seat Leon TGI 110 Style

15SE042

Seat Leon TSI 110 Style

15SE048

Seat Mii MPI 68 Ecofuel Style

15SE049

Seat Mii MPI 75 Style

15SK007

Skoda Citigo Elegance 68 CNG

15SK005

Skoda Citigo Elegance 60

15SK038

Skoda Octavia Ambition G-TEC TSI 110

15SK042

Skoda Octavia Ambition TSI 105

15SK047

Skoda Octavia Combi Ambition G-TEC TSI 110

15SK053

Skoda Octavia Combi Ambition TSI 105

15SK060

Skoda Octavia Combi Elegance G-TEC TSI 110

15SK065

Skoda Octavia Combi Elegance TSI 105

15SK076

Skoda Octavia Elegance G-TEC TSI 110

15SK079

Skoda Octavia Elegance TSI 105

15TE001

Tesla 60 kWh

15TE001

Samma, med avdrag 340 000 kr = 341 000 kr

15TE002

Tesla 85 kWh Business Executive

15TE002

Samma, med avdrag 390 000 kr = 498 900 kr

15TE003

Tesla 85 kWh Dual Motor AWD Business Executive

15TE003

Samma, med avdrag 420 000 kr = 515 200 kr

15TE004

Tesla 85 kWh Dual Motor AWD

15TE004

Samma, med avdrag 410 000 kr = 407 300 kr

15TE005

Tesla 85 kWh

15TE005

Samma, med avdrag 380 000 kr = 391 000 kr

15TE006

Tesla 85 kWh Performance Dual Motor AWD

15TE006

Samma, med avdrag 430 000 kr = 569 000 kr

15TO038

Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Active

15TO015

Toyota Avensis 1.8 Kombi Life

15TO039

Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid Executive

15TO015

Toyota Avensis 1.8 Kombi Life, med tillägg 64 000 kr = 277 900 kr

15VW012

Volkswagen Caddy Comfortline EcoFuel

15VW007

Volkswagen Caddy Comfortline1.2 TSI

15VW019

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline EcoFuel

15VW014

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI

15VW023

Volkswagen Caddy Maxi Trendline EcoFuel

15VW020

Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI

15VW026

Volkswagen Caddy Startline 2.0 EcoFuel

15VW024

Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk

15VW030

Volkswagen Caddy Trendline 2.0 EcoFuel

15VW027

Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105 hk

15VW053

Volkswagen e-Golf 115 hk

15VW058

Volkswagen Golf 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology, med tillägg 44 100 kr = 241 000 kr

15VW054

Volkswagen e-up! 82 hk

15VW161

Volkswagen up high up! 1.0 75 hk, med tillägg 4 000 kr = 138 900 kr

15VW056

Volkswagen Golf 1.4 TGI BlueMotion 110 hk

15VW058

Volkswagen Golf 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology 125 hk

15VW065

Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI Plug-In-Hybrid 6 vxl DSG

15VW061

Volkswagen Golf GT 1.4 TSI BlueMotion Technology, med tillägg 22 700 kr = 241 700 kr

15VW068

Volkswagen Golf Masters 1.4 TGI BlueMotion 110 hk

15VW070

Volkswagen Golf Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology

15VW075

Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TGI BlueMotion 110 hk

15VW077

Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology 125 hk

15VW085

Volkswagen Golf Sportscombi Masters 1.4 TGI BlueMotion 110 hk

15VW087

Volkswagen Golf Sportscombi Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology

15VW151

Volkswagen Touran Cross 1.4 TGI BlueMotion 150 hk

15VW152

Volkswagen Touran Cross 1.4 TSI 140 hk

15VW156

Volkswagen Touran Masters 1.4 TGI BlueMotion 150 hk

15VW157

Volkswagen Touran Masters 1.4 TSI 140 hk

15VW160

Volkswagen up high up! 1.0 eco-up! BlueMotion Technology 68 hk

15VW161

Volkswagen up high up! 1.0 75 hk

15VW511

Volkswagen Caddy Maxi Skåp EcoFuel

15VW505

Volkswagen Caddy Maxi Skåp 1.2 TSI

15VW518

Volkswagen Caddy Skåp EcoFuel

15VW512

Volkswagen Caddy Skåp 1.2 TSI 105 hk

15VW542

Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel

15VW543

Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 TDI 140 hk

15VW548

Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel

15VW549

Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 TDI 140 hk

15VW554

Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel

15VW556

Volkswagen Transporter skåp 2.0 TDI 140 hk

15VO253

Volvo V60 Bi-Fuel Kinetic

15VO376

Volvo V60 T5 Kinetic

15VO254

Volvo V60 Bi-Fuel Momentum Business Edition PRO

15VO379

Volvo V60 T5 Momentum Business Edition PRO

15VO255

Volvo V60 Bi-Fuel Momentum Business Edition

15VO378

Volvo V60 T5 Momentum Business Edition

15VO256

Volvo V60 Bi-Fuel Momentum

15VO377

Volvo V60 T5 Momentum

15VO257

Volvo V60 Bi-Fuel Summum Business Edition PRO

15VO388

Volvo V60 T5 Summum Business Edition PRO

15VO258

Volvo V60 Bi-Fuel Summum Business Edition

15VO387

Volvo V60 T5 Summum Business Edition

15VO259

Volvo V60 Bi-Fuel Summum

15VO386

Volvo V60 T5 Summum

15VO260

Volvo V60 Bi-Fuel

15VO375

Volvo V60 T5

15VO350

Volvo V60 D6 AWD Momentum Laddhybrid

15VO315

Volvo V60 D5 AWD Momentum, med avdrag 30 000 kr = 345 900 kr

15VO351

Volvo V60 D6 AWD R-Design Laddhybrid

15VO311

Volvo V60 D5 AWD Black R, med avdrag 30 000 kr = 399 400 kr

15VO352

Volvo V60 D6 AWD Summum Laddhybrid

15VO321

Volvo V60 D5 AWD Summum, med avdrag 30 000 kr = 365 900 kr

15VO393

Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic

15VO485

Volvo V70 T5 Kinetic

15VO394

Volvo V70 Bi-Fuel Momentum Business Edition

15VO487

Volvo V70 T5 Momentum Business Edition

15VO395

Volvo V70 Bi-Fuel Momentum Business Edition PRO

15VO488

Volvo V70 T5 Momentum Business Edition PRO

15VO396

Volvo V70 Bi-Fuel Momentum

15VO486

Volvo V70 T5 Momentum

15VO397

Volvo V70 Bi-Fuel Summum Business Edition PRO

15VO494

Volvo V70 T5 Summum Business Edition PRO

15VO398

Volvo V70 Bi-Fuel Summum Business Edition

15VO493

Volvo V70 T5 Summum Business Edition

15VO399

Volvo V70 Bi-Fuel Summum

15VO492

Volvo V70 T5 Summum

15VO400

Volvo V70 Bi-Fuel

15VO484

Volvo V70 T5

15VO623

Volvo XC90 T8 AWD Inscription

15VO620

Volvo XC90 T6 AWD Inscription

15VO624

Volvo XC90 T8 AWD Momentum

15VO621

Volvo XC90 T6 AWD Momentum

15VO625

Volvo XC90 T8 AWD R-Design

15VO622

Volvo XC90 T6 AWD R-Design

Övriga miljöbilar 2015 (alkohol och elhybrid m.m.)

Miljöbilar

Jämförbara bilar

15AU121

Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 180 hk quattro Sports Edition

15AU121

Samma

15AU122

Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 180 hk quattro

15AU122

Samma

15AU123

Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 180 hk Sports Edition

15AU123

Samma

15AU124

Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 180 hk

15AU124

Samma

15AU145

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180 hk quattro Sports Edition

15AU145

Samma

15AU146

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180 hk quattro

15AU146

Samma

15AU147

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180 hk Sports Edition

15AU147

Samma

15AU148

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI E85 180 hk

15AU148

Samma

15AU270

Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic

15AU268

Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro tiptronic, med tillägg 30 000 kr = 440 900 kr

15AU271

Audi Q5 2.0 TFSI 245 hk hybrid quattro tiptronic Sports Edition

15AU269

Audi Q5 2.0 TFSI 225 hk quattro tiptronic Sports Edition, med tillägg 30 000 kr = 455 800 kr

15BM225

BMW ActiveHybrid 3 Sedan

15BM103

BMW 335i Sedan

15BM226

BMW ActiceHybrid 5 Sedan

15BM182

BMW 535i Sedan

15BM227

BMW ActiveHybrid 7 LWB

15BM216

BMW 740Li

15BM228

BMW ActiveHybrid 7 SWB

15BM215

BMW 740i

15CI042

Citroën DS 5 Hybrid4

15CI041

Citroën DS 5 Blue HDi 180

15FO152

Ford Mondeo Titanium HEV 4D 2.0HY177 S6 CT

15FO143

Ford Mondeo Titanium 5D 1.5T EcoBoost 160 hk S6

15HO052

Honda Jazz 1,3 Comfort Hybrid

15HO054

Honda Jazz 1,4 Comfort Plus

15HO053

Honda Jazz 1,3 Elegance Hybrid

15HO055

Honda Jazz 1,4 Elegance

15LE001

Lexus CT200h

15LE001

Samma, med avdrag 60 000 kr = 183 500 kr

15LE002

Lexus GS300h

15LE002

Samma, med avdrag 80 000 kr = 345 100 kr

15LE003

Lexus GS450h

15LE 003

Samma, med avdrag 115 000 kr = 413 000 kr

15LE005

Lexus IS300h

15LE004

Lexus IS250, med avdrag 24 300 kr = 286 300 kr

15LE007

Lexus LS600h

15LE006

Lexus LS460, med tillägg 20 700 kr = 911 400 kr

15LE008

Lexus NX300h

15LE008

Samma, med avdrag 80 000 kr = 281 700 kr

15LE009

Lexus NX300h AWD

15LE009

Samma, med avdrag 80 000 kr = 293 700 kr

15LE010

Lexus RX450h

15LE010

Samma, med avdrag 130 000 kr = 454 200 kr

15MB063

Mercedes Benz C 300 BlueTEC Hybrid Kombi

15MB060

Mercedes Benz C 250 Kombi

15MB064

Mercedes Benz C 300 BlueTEC Hybrid Sedan

15MB061

Mercedes Benz C 250 Sedan

15MB149

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi

15MB147

Mercedes Benz E 250 Kombi

15MB150

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Sedan

15MB148

Mercedes Benz E 250 Sedan

15MB219

Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid Lång

15MB224

Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag 50 000 kr = 864 000 kr

15MB220

Mercedes Benz S 300 BlueTEC Hybrid

15MB221

Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag 50 000 kr = 809 000 kr

15MB225

Mercedes Benz S 400 Hybrid Lång

15MB224

Mercedes Benz S 350 BlueTEC Lång, med avdrag 25 000 kr = 889 000 kr

15MB226

Mercedes Benz S 400 Hybrid

15MB221

Mercedes Benz S 350 BlueTEC, med avdrag 25 000 kr = 834 000 kr

15PE061

Peugeot 508 RXH 2,0 HDi Hybrid

15PE075

Peugeot 508 SW Allure 2,0 HDi 163 hk

15TO004

Toyota Auris 1.8 Hybrid Edition Feel

15TO003

Toyota Auris 1.6 Edition Feel

15TO005

Toyota Auris 1.8 Hybrid Executive

15TO003

Toyota Auris 1.6 Edition Feel, med tillägg 22 000 kr = 191 000 kr

15TO010

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Edition Feel

15TO009

Toyota Auris Touring Sports 1.6 Edition Feel

15TO011

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Executive

15TO009

Toyota Auris Touring Sports 1.6 Edition Feel, med tillägg 22 000 kr = 201 900 kr

15TO035

Toyota Prius 1.8 HSD Actice

15TO013

Toyota Avensis 1.8 Kombi Active

15TO036

Toyota Prius 1.8 HSD Executive

15TO013

Toyota Avensis 1.8 Kombi Active, med tillägg 24 900 kr = 264 800 kr

15TO037

Toyota Prius 1.8 HSD Life

15TO015

Toyota Avensis 1.8 Kombi Life

15TO040

Toyota Prius+ 1.8 Hybrid Active

15TO040

Samma, med avdrag 89 000 kr = 234 900 kr

15TO041

Toyota Prius+ 1.8 Hybrid Executive

15TO041

Samma, med avdrag 89 000 kr = 279 900 kr

15TO042

Toyota Prius+ 1.8 Hybrid Life

15TO042

Samma, med avdrag 89 000 kr = 224 900 kr

15TO070

Toyota Yaris 1.5 HSD Active

15TO066

Toyota Yaris 1.33 5D Active, med tillägg 4 000 kr = 141 900 kr

15TO071

Toyota Yaris 1.5 HSD Executive

15TO066

Toyota Yaris 1.33 5D Active, med tillägg 16 000 kr = 153 900 kr

15TO072

Toyota Yaris 1.5 HSD Life

15TO066

Toyota Yaris 1.33 5D Active

15VW047

Volkswagen CC 1.4 TSI MultiFuel E85 160 hk 7 vxl DSG

15TO047

Samma

15VW058

Volkswagen Golf 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology

15TO058

Samma

15VW070

Volkswagen Golf Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology

15VW070

Samma

15VW077

Volkswagen Golf Sportscombi 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology

15VW077

Samma

15VW087

Volkswagen Golf Sportscombi Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology

15VW087

Samma

15VW093

Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology

15VW093

Samma

15VW099

Volkswagen Golf Sportsvan Masters 1.4 TSI MultiFuel E85 BlueMotion Technology

15VW099

Samma

15VW150

Volkswagen Touareg Hybrid 3.0 V6 TFSI 4MOTION 333 hk 8 vxl Tiptronic

15VW148

Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION Blue-Motion Technology 262 hk Tiptronic, med tillägg 97 100 kr = 622 000 kr

15VO075

Volvo S60 T4F Kinetic

15VO071

Volvo S60 T4 Kinetic

15VO076

Volvo S60 T4F Momentum

15VO072

Volvo S60 T4 Momentum

15VO077

Volvo S60 T4F R-Design

15VO073

Volvo S60 T4 R-Design

15VO078

Volvo S60 T4F Summum

15VO074

Volvo S60 T4 Summum

15VO079

Volvo S60 T4F

15VO070

Volvo S60 T4

15VO369

Volvo V60 T4F Kinetic

15VO364

Volvo V60 T4 Kinetic

15VO070

Volvo V60 T4F Momentum

15VO365

Volvo V60 T4 Momentum

15VO371

Volvo V60 T4F Ocean Race

15VO366

Volvo V60 T4 Ocean Race

15VO372

Volvo V60 T4F R-Design

15VO372

Samma

15VO373

Volvo T4F Summum

15VO368

Volvo V60 T4 Summum

15VO374

Volvo V60 T4F

15VO363

Volvo V60 T4

15VO079

Volvo V70 T4F Kinetic

15VO472

Volvo V70 T4 Kinetic

15VO480

Volvo V70 T4F Momentum

15VO473

Volvo V70 T4 Momentum

15VO481

Volvo V70 T4F Sport

15VO474

Volvo V70 T4 Sport

15VO482

Volvo V70 T4F Summum

15VO475

Volvo V70 T4 Summum

15VO483

Volvo V70 T4F

15VO471

Volvo V70 T4

2.4 Nedsättning av förmånsvärde

Av 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska för­måns­värdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap. 5–10 §§ inkomstskattelagen minskat med vad han har betalat.

Allmänna råd:

Förmånsvärdet bör minskas om betalning för fast avgift, for­dons­skatt, trängselskatt, för­säkring, besikt­ning, reparation eller extra­utrustning m.m. gjorts av den anställde, t.ex. månat­ligen eller med engångs­belopp. Har den anställde betalat till någon annan än arbetsgivaren bör kvittot eller motsvarande verifikation lämnas till arbets­givaren som under­lag för ned­sätt­ningen.

Förmånsvärdet bör inte minskas pga. betalning avseende

–  mindre utgifter för underhåll, såsom för biltvätt, eller

–  oförutsebara utgifter, såsom utgift för självrisk eller repara­tion vid trafik­olycka eller annan skada, eller

–  utgifter för garage, parkering och liknande.

Förmånsvärdet kan inte vara negativt. Nedsätt­ningen av vär­det för ett beskattningsår kan således högst mot­svara det beräk­nade vär­det. Belopp som inte kan avräknas kan inte heller utnytt­jas senare år.

2.5 Byte av bil

Av 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) fram­går att för en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalender­månad som han inte har haft förmånen.

Allmänna råd:

Då en anställd under en månad har använt olika bilar bör för­månsvärdet beräknas efter den bil som dispo­nerats längst tid. Då bilar med olika förmåns­värden har använts lika länge under en månad, bör för­månsvärdet be­räknas som ett genom­snitt av bilar­nas förmåns­värden.

Ett genomsnittsvärde får också användas om den anställde ofta har växlat mellan olika förmåns­bilar under året. Detta kan t.ex. förekomma för anställda vid bilhandelsföretag eller företag med bilpooler. Ett genomsnittsvärde bör kunna tillämpas vid minst tio bil­byten någorlunda jämnt fördelade under året. Ett sådant genom­snittsvärde kan använ­das för anställda vid företag med bilpool om under­laget för beräk­ningen

–  dels avser varje arbetsplats där det finns en bil­pool inom före­taget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas),

–  dels visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen an­vänds för privat­resor av de anställda som deltar i bilpoolen, och

–  dels justeras så snart en förändring skett av bilarna som ingår i bilpoolen.

3 Justering av förmånsvärde

3.1 Synnerliga skäl

Enligt 61 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska värdet av bil­förmån enligt 5–9 §§ justeras uppåt eller nedåt om det finns syn­ner­liga skäl. Enligt 61 kap. 19 § ska som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt anses

– att bilen använts som arbetsredskap,

– att bilen använts i taxinäring, att den körts minst 6 000 mil i verk­sam­heten under kalenderåret och att disposi­tionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning, eller

– att det finns liknande omständigheter.

Allmänna råd:

I vissa fall kan någon justering nedåt inte göras enligt ordi­narie justeringsregler trots att det finns synnerliga skäl. Detta kan gälla lätt lastbil som används som arbets­redskap och för vilken nybilspriset understiger tre alt. fem prisbasbelopp eller för vilken miljöbils­reglerna ska tillämpas. I sådana fall bör justering göras till 90 procent av förmånsvärdet beräknat enligt 5–9 §§.

Justering bör inte ske enbart för att reklam­skyltar finns på bilen.

Lätt lastbil som arbetsredskap

Då den anställde med hänsyn till tjäns­te­behovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller last­kåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast ut­rustning eller in­red­ning att det privata använ­dandet avsevärt be­gränsats, bör justering ske. I sådant fall bör värdet beräknas en­ligt följande.

För lätt lastbil vars totalvikt understiger 3 000 kg får för­måns­värdet beräknas med ett nybilspris som mot­svarar lägst tre för till­verkningsåret gällande pris­bas­belopp. För lätt lastbil vars total­vikt är 3 000 kg eller mer får förmåns­värdet beräknas efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem för till­verk­nings­året gäll­ande pris­bas­belopp. Till ett sådant beräknat pris läggs sedan anskaff­nings­utgiften för extra­utrustning.

För bilmodeller som är sex år eller äldre, bör förmåns­värdet beräk­nas utifrån prisbasbeloppet för kalenderåret sex år före beskatt­ningsåret.

Personbil som arbetsredskap

Justering kan medges om bilens inredning är fast, eller om den utrustning som normalt medförs i bilen är tung eller kräver stort ut­rymme och det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den. Juste­ring bör t.ex. kunna ske för en ser­vicebil om utrust­ningen i form av verktyg och re­servdelar är så om­fattande och tids­ödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag.

Förmånsvärdet får beräknas med hänsyn till omständig­het­erna i det enskilda fallet, men bör dock inte överstiga 75 procent av fullt värde.

Taxibil

Justering av förmånsvärde för bil som används i taxi­näring bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

Liknande omständigheter; bilen används huvudsakligen i

tjänsten

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen är anskaffad för verksamheten och används där i sådan omfattning att det finns betydande hinder att an­vända den privat. Detta kan aktualiseras om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om den anställdes privata användning begränsas på annat sätt. En sådan begränsning kan vara att den anställde enligt avtal med arbetsgivaren är förhindrad att använda bilen för andra privata resor än för sådana sporadiska resor mellan tjänsteställe och bostad som föranleds av planerade kundbesök eller andra tjänste­ärenden.

Jus­te­ring bör ske till lägst 40 procent av ett pris­bas­belopp.

Liknande omständigheter; bil med delad dispositionsrätt

Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att två eller fler anställda delar på dispo­si­tions­rätten till bilen bör anses vara synnerliga skäl för justering.

Då två anställda delar på dispositionen av en förmånsbil så att de endast kan utnyttja bilen under halva tiden vardera bör förmåns­värdet för dem båda justeras till 50 procent.

Liknande omständigheter; hinder att använda bilen

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om ett absolut hinder för den anställde att använda bilen finns under en lång och samman­hängande tids­period och bilen då inte kan användas av någon när­stå­ende eller för familjens räkning. Hind­ret bör finnas under mer än tre hela kalendermånader i följd, oavsett om perio­den infaller under samma år eller över ett års­skifte. Exempel på sådant hin­der är sjuk­hus­vistelse och åter­kall­else av kör­kort.

För­månsvärdet för året bör då reduceras med 1/9 per hel kalen­der­månad som hindret har funnits utöver tre mån­ader, dvs. maximalt nio månader för ett beskattningsår.

Liknande omständigheter; bil under semester m.m.

Användning av förmånsbil under kortare tidsperiod kan anses utgöra synnerliga skäl för justering uppåt av förmånsvärdet.

Förmånsvärdet bör justeras uppåt om en anställd haft bilför­mån endast under en kortare tidsperiod, t.ex. under semester­ledighet, och marknadsvärdet av en motsvarande bilhyra över­stiger bilförmånsvärdet för perioden. Förmånsvärdet bör då mot­svara bilhyran för en mot­sva­rande bil under samma period.

4 Avräkningsordning

I 61 kap. 5­–8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestäm­melser om värdering av bilförmån.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska enligt 61 kap. 8 a § inkomst­skattelagen för­måns­värdet sättas ned till en nivå som mot­svarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent av detta förmånsvärde.

För den som har kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska enligt 61 kap. 9 § första stycket inkomst­skattelagen förmåns­värdet beräknas till 75 procent av det värde som beräknats enligt 61 kap. 5–8 a §§ inkomstskattelagen.

För en förmån som den skattskyldige har haft under bara en del av året, ska enligt 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen värdet sättas ned med en tolfte­del för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen.

Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen ska enligt 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen värdet av förmånen enligt 61 kap. 5–10 §§ minskas med vad han har betalat.

Enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § inkomstskattelagen ska värdet av bilförmån justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Allmänna råd:

Av­räkning från för­månsvärde beräknat i enlighet med 61 kap. 5–8 §§ inkomstskattelagen bör ske i nedan angiven ord­ning när förmånsvärdet ska reduceras på grund av

 1. nedsättning för miljöbil enligt 61 kap. 8 a § inkomst­skattelagen
 2. justering, uppåt eller nedåt, enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § inkomstskattelagen på grund av synnerliga skäl
 3. omfattande tjänstekörning enligt 61 kap. 9 § första stycket inkomstskattelagen
 4. att förmånen enbart har funnits under en del av året enligt 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen
 5. att den skattskyldige har lämnat ersättning för bilför­månen enligt 61 kap. 11 § första stycket inkomst­skattelagen.

  Finns grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering anses moti­verad på flera grun­der, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedöm­ning av de omständigheter som påverkar det pri­vata nyttjandet av bilen.

  Ett undantag från avräkningsordningen bör tillämpas för taxi­bil i vissa fall. Har Skatteverket fattat beslut om justering till 40 procent av ett prisbasbelopp, dvs. till den lägsta angivna nivån, bör denna justering i förekommande fall anses omfatta även ned­sätt­ning på grund av omfattande tjänstekörning (minst 3 000 mils tjänste­körning). Någon ytterligare reduktion på grund av om­fatt­ande tjänste­kör­ning bör således inte göras i sådant fall.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2015 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:21) om värdering av bil­förmån för beskatt­­nings­året 2014. Avsnitt 2.3 ska dock fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår 2013. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:29) om värdering av bil­förmån för beskattningsåret 2013 ska fort­farande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår 2012. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets all­männa råd (SKV A 2011:32) om värdering av bil­förmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 ska fort­farande tillämpas vad gäller miljö­bilar med tillverk­ningsår 2002 – 2011.