OBS: Detta är utgåva 2015.11. Sidan är avslutad 2015.

Redovisning av utgående och ingående mervärdesskatt vid import

Utgående mervärdesskatt vid import ska redovisas för den period under vilken Tullverket ställt ut tullräkning eller tullkvitto. I de fall ett annat EU-lands tullmyndighet ställer ut ett motsvarande dokument i enlighet med bestämmelserna om s.k. enhetstillstånd, ska utgående mervärdesskatt vid import redovisas för den period under vilken denna myndighet ställt ut dokumentet, (13 kap. 6 § p. 4 ML).

Ingående mervärdesskatt vid import ska dras av i samma period som den utgående mervärdesskatten för importen redovisas (13 kap. 23 § ML). Dessutom är bestämmelsen kompletterad med ett stycke där det framgår att denna tidpunkt gäller även då den utgående mervärdesskatten inte ska redovisas till Skatteverket. Den kompletterande regeln behövs om den utgående mervärdesskatten ska redovisas till Tullverket, men den ingående mervärdesskatten till Skatteverket. Så kan bli fallet t.ex. om en importör inte är registrerad till mervärdesskatt när Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut avseende en viss import, men registreras strax efteråt.

Konkurs

Om en skattskyldig har försatts i konkurs och skattskyldigheten, men inte redovisningsskyldigheten, har inträtt för mervärdesskatt vid import, ska denne redovisa mervärdesskatt i den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelades, (13 kap. 10 § ML).

Överlåtelse av verksamhet

Om en skattskyldig överlåter hela eller en del av sin verksamhet och skattskyldighet, men inte redovisningsskyldighet, har inträtt för mervärdesskatt vid import ska denne redovisa mervärdesskatt i den redovisningsperiod under vilken övertagandet har ägt rum, (13 kap 11 § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar