OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Här behandlas fåmansföretags rätt till avdrag för ränta på vinstandelslån. Vidare lämnas information om vissa andra särbestämmelser för fåmansföretag, fåmanshandelsbolag samt deras delägare.

Avdrag för ränta på vinstandelslån

Med vinstandelslån avses ett lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta. Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst, se 24 kap. 5 § andra stycket IL.

Fåmansföretag har inte rätt att göra avdrag för vinstandelsränta som betalas till andelsägare eller företagsledare i företaget, eller till personer som är närstående till dessa. Detsamma gäller vinstandelsränta som betalas till någon som på annan grund har intressegemenskap med företaget (24 kap. 6 och 10 §§ IL).

Bostäder i fåmansföretag

När ett fåmansföretag säljer näringsbetingade andelar i ett företag som äger en fastighet som använts som bostad av en delägare eller av en närstående till denna, gäller särskilda regler, se Förpackningar av fastigheter.

Andra särbestämmelser för fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och deras ägare

För fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och ägare i sådana företag finns särskilda bestämmelser när det gäller följande:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar