OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Vad omfattas av undantaget?

Social omsorg är undantagen från skatteplikt. Undantaget omfattar såväl privat som offentlig social omsorgsverksamhet. Undantaget omfattar även tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller omsorgen omsätter som ett led i omsorgen (3 kap. 4 § ML).

Social omsorg är offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg (3 kap. 7 § ML).

Bestämmelserna i ML ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet. Av artikel 132.1 g och h framgår att skattefriheten omfattar tillhandahållande av tjänster och varor med nära anknytning till hjälparbete, socialt trygghetsarbete eller till skydd av barn och ungdomar och som görs av offentligrättsliga organ eller av andra organ som är erkända av medlemsstaten som organ av social karaktär.

Skatteverket anser att social omsorg är offentlig och privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg. Om en tjänst inte utgör social omsorg kan det ändå bli fråga om en från skatteplikt undantagen tjänst om denna har nära anknytning till social omsorg.

Offentligrättslig lagstiftning

Kommuners och statens ansvarsområde vad gäller social omsorg finns reglerad i följande offentligrättsliga lagar.

SoL

Av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, framgår att kommunen har ansvar för socialtjänsten inom sitt område (2 kap.). Där finns särskilda bestämmelser för olika grupper (5 kap.), vad som gäller för vård i familjehem och i hem för vård eller boende (6 kap.) och föreskrifter om enskild verksamhet (7 kap.). Av 2 kap. 5 § framgår att kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Av 7 kap. 1 § framgår att sådan avtalad verksamhet inte kräver tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg. Däremot står sådan verksamhet, liksom övrig socialtjänst som kommunen svarar för, under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (13 kap. 2–3 §§). Av 7 kap. framgår i vilka fall tillstånd krävs av Inspektionen för vård och omsorg I socialtjänstförordningen (2001:937) finns kompletterande bestämmelser till SoL.

Skollagen

Kommunens ansvar för barnomsorg, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg regleras i skollagen (2010:800).

Färdtjänstlagen

Enligt lagen (1997:736) om färdtjänst ansvarar kommunen för att anordna resor för kommuninvånare som inte kan använda ordinarie kollektivtrafik.

LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service till svårt funktionshindrade. Exempel på sådana insatser är personlig assistans, som inte täcks av beviljade assistanstimmar av Försäkringskassan och bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Socialtjänstförordningen (2001:937) [1]
  • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS [1]
  • Lagen (1997:736) om färdtjänst [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]
  • Skollagen (2010:800) [1]
  • Socialtjänstlagen (2001:453) [1]

Ställningstaganden

  • Social omsorg [1]