OBS: Detta är utgåva 2015.14. Sidan är avslutad 2023.

Vissa tillhandahållanden i biblioteksverksamhet som bedrivs eller stöds av det allmänna är undantagna från skatteplikt.

Vilken verksamhet omfattas av undantaget?

För att omfattas av undantaget från skatteplikt ska biblioteksverksamheten bedrivas av det allmänna eller fortlöpande i mer än ringa omfattning stödjas av det allmänna. Det som undantas är endast de tillhandahållanden som framgår av bestämmelsen i 3 kap. 11 § 2 ML.

Verksamheten ska bedrivas eller understödjas av det allmänna

Bibliotek som bedrivs av staten, ett landsting eller en kommun är biblioteksverksamhet som bedrivs av det allmänna. Av 1 kap. 16 § ML framgår vad som avses med begreppen staten och kommun enligt ML.

Bibliotekverksamheter som inte bedrivs av det allmänna omfattas av undantaget om de fortlöpande i mer än ringa omfattning stöds av det allmänna. Vad som utgör “mer än ringa omfattning” kan vara att verksamhetens intäkter kontinuerligt består till åtminstone tio procent av stöd från det allmänna. Med stöd förstås alla typer av bidrag eller stöd från det allmänna som minskar verksamhetens behov av annan finansiering, t.ex. kontanta bidrag eller fria lokaler (prop. 1996/97:10 s. 40).

Kravet på fortlöpande innebär att stödet ska ha viss kontinuitet och inte vara frågan om ett tillfälligt stöd för ett visst år. Samma bedömning av kravet på fortlöpande stöd från det allmänna gäller för museiverksamhet och arkivverksamhet.

Biblioteksverksamheter som inte bedrivs eller understöds av det allmänna är däremot skattepliktiga. För deras tillhandahållanden gäller skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 6 ML).

Vilka omsättningar är undantagna skatteplikt?

Undantaget gäller för direkta avgifter för tillhandahållanden av

  • böcker
  • tidskrifter och tidningar
  • ljud- och bildupptagningar
  • reproduktioner av bildkonst
  • bibliografiska upplysningar.

Bibliografiska upplysningar är upplysningar om vilka verk som finns tillgängliga på biblioteket eller andra bibliotek för utlåning. Undantaget omfattar även eventuella avgifter i samband med dessa tillhandahållanden t.ex. årsavgifter, beställningsavgifter och köavgifter (prop. 1989/90:111 s. 103).

Bibliotekets omsättning av program och kataloger för den egna verksamheten kan också vara undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 18 § ML. Läs även om i vilka verksamheter program och kataloger ska beskattas med 6 procent.

Tillhandahållande av kopior är också undantaget skatteplikt

Undantaget från skatteplikt gäller också för tillhandahållanden av kopior av böcker, liksom förmedling av kopia eller liknande som biblioteket beställer från landsarkivet. Detsamma gäller tillhandahållanden av bibliotekets egna kopior av kyrkböcker för släktforskning m.m.

Avgifter för försenade eller borttappade böcker är inte omsättning

Avgifter för försenade eller borttappade böcker motsvarar inte något tillhandahållande. Det innebär att det inte är frågan om någon omsättning utan avgiften är snarast att jämföra med ett skadestånd. Avgifterna medför därför inte skattskyldighet enligt ML.

Informationsverksamhet är inte undantaget

Undantaget gäller inte för bibliotekens tillhandahållande av annan information än bibliografiska upplysningar. Tillhandahållande av t.ex. information som är baserad på allmän databehandling (ADB) är därför skattepliktig (prop. 1989/90:111 s.103).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [1] [2]
  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]