OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

En arvinge kan före eller efter dödsfallet avsäga sig sin rätt till arv genom en arvsavsägelse.

Avsägelse av arv efter dödsfallet

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv.

Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är han eller hon inte längre dödsbodelägare. Den del av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de resterande arvingarna.

Om avsägelsen skett före förrättningen ska den som avsagt sig arvet inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen.

Hur man avsäger sig sin rätt till arv efter arvlåtarens död är inte reglerat i lag. Avsägelser m.m. som sker före arvlåtarens död är däremot reglerade i 17 kap. ÄB.

Avsägelse av arv före dödsfallet

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv medan arvlåtaren är i livet. En sådan avsägelse ska göras i ett skriftligt avtal med arvlåtaren (17 kap. 2 § ÄB). En arvinge som på detta sätt avsagt sig sin rätt till arv är inte längre en arvinge.

Arvingen kan inte bestämma vem som ska gå in i hans eller hennes ställe. Den del av kvarlåtenskapen som skulle ha tillfallit arvingen fördelas då som om arvingen avlidit före arvlåtaren. En avsägelse av detta slag gäller även arvingens avkomlingar, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna i övrigt (17 kap.2 § tredje stycket ÄB).

Om en bröstarvinge avsäger sig ett arv

Om en bröstarvinge avsäger sig ett arv före dödsfallet, är avsägelsen av den del som avser laglotten bara giltig om bröstararvingen fått en skälig ersättning. Storleken på ersättningen ska bedömas med hänsyn till förhållandena då avsägelsen görs (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

I bestämmelsen finns ett undantag från kravet på ersättning. Om bröstarvingens make, maka eller avkomlingar får egendom motsvarande laglotten är någon ersättning inte nödvändig för att avsägelsen ska vara giltig. Maken eller makan ska ha fått egendomen genom testamente och avkomlingarna ska ha fått egendomen i arv eller genom testamente (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Avsägelsen i ett bouppteckningsärende

För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till en avsägelse i ett bouppteckningsärende, ska en avsägelsehandling lämnas in till Skatteverket. Om en särskild handling saknas kan avsägelsen antecknas i bouppteckningen och skrivas under av den som avsagt sig sitt arv.

Kompletterande information

  • För en utförligare redogörelse om arvsavtal, se Walin & Lind, Ärvdabalken Del I, kommentaren till 17 kap. ÄB.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Walin & Lind, Ärvdabalken Del 1 ( 1 februari 2015, Zeteo) kommentaren till 17 kap. ÄB [1]