OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2018.

Här hittar du information om lotteri som är skattepliktigt för lotteriskatt och sådant som är undantaget från skatteplikt. Du kan t.ex. läsa om vad som gäller i punktskattehänseende för ATG respektive Svenska Spel och andra folkrörelser som anordnar lotterier.

Skattepliktigt lotteri

Lotteriskatt ska betalas för svenskt lotteri (1 § första stycket LSL).

Lotteriskatt ska också betalas för utländskt lotteri som avser vadhållning i samband med hästtävlingar, om följande kriterier är uppfyllda (1 § andra stycket LSL):

 • undantag har medgetts för lotteriet enligt 38 § andra stycket LL
 • deltagandet sker via en svensk trav- eller galopporganisation
 • det svenska speldeltagandet har undantagits från lotteribeskattning i det land där lotteriet anordnas.

Begreppet lotteri har samma betydelse i LSL som i 3 § LL (1 § tredje stycket LSL).

Lotteri som är undantaget från skatteplikt för lotteriskatt

Lotteriskatt ska inte betalas för (1 a § LSL):

 • sådant lotteri som avses i lagen om skatt på spel
 • sådant lotteri som avses i lagen om skatt på vinstsparande m.m.
 • vinstdragning på premieobligationer som har utfärdats i Sverige
 • lotteri som har anordnats av en sådan sammanslutning som avses i 15 § LL
 • sådant lotteri och sådant spel enligt kasinolagen som har anordnats av företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten
 • lotteri där vinsterna inte utgörs av pengar.

Sammanfattningsvis innebär dessa bestämmelser att lotteriskatt exempelvis ska betalas av ATG men inte av Svenska Spel eller av folkrörelser som anordnar lotterier (prop. 2002/03:93 s.20).

Så beräknas skatten

Lotteriskatt ska tas ut med 35 procent av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinsterna som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats av från de sammanlagda insatserna (1 b § första stycket LSL).

För att bestämma behållningen av sådant utländskt lotteri som avses i 1 § andra stycket LSL ska endast insatser och vinster som hänför sig till det svenska speldeltagandet räknas med. Motsvarande gäller för svenskt lotteri som avser vadhållning i samband med hästtävlingar där deltagandet sker via en utländsk trav- eller galopporganisation (1 b § andra stycket LSL).

Med utbetalade vinster menas de vinster som betalats ut inom 90 dagar från skattskyldighetens inträde (1 b § tredje stycket LSL).

Exempel: så beräknas skatten

I ett skattepliktigt lotteri betalas vinster ut till vinnarna med sammanlagt 50 000 kr. De som deltar i lotteriet har sammanlagt satsat 100 000 kr. Lotteriskatten som ska betalas räknas då ut på följande sätt:

100 000 kr – 50 000 kr = 50 000 kr i behållning

50 000 kr x 0,35 % = 17 500 kr

Lotteriskatt ska alltså betalas med 17 500 kr.

Vem är skattskyldig?

Skattskyldig är den som anordnar ett sådant lotteri som lotteriskatt ska betalas för enligt 1 § LSL. När det gäller utländskt lotteri enligt 1 § andra stycket LSL är en sådan organisation som avses där skattskyldig (2 § LSL).

Skattskyldighetens inträde

Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen. Om vinstdragningen har skett före lottförsäljningens början inträder dock skattskyldigheten vid utgången av den tid som bestämts för lottförsäljningen. Med vinstdragning menas när det gäller vadhållning det förfarande som vinsterna bestäms igenom (3 § LSL).

Särskilda redovisningsbestämmelser

För varje redovisningsperiod ska den som är skattskyldig redovisa följande (5 § LSL):

 • skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda vinsterna enligt vinstplan eller annat beslut om att en viss andel av insatserna ska betalas ut som vinster
 • de vinster som inte har blivit utbetalda inom 90 dagar från skattskyldighetens inträde.

Redovisning måste alltså ske vid två tillfällen för varje lotteri.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. [1]