OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Offentliga ersättningar som är skattefria

Följande offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall är skattefria enligt 8 kap. 16-20 §§ IL.

Ersättningar till handikappade

Handikappersättning enligt 50 kap. SFB och ersättning för merutgifter för arbetsresor enligt 27 kap. 5 § SFB är skattefria (8 kap. 16 § IL).

Bilstöd enligt 52 kap. SFB till handikappade eller till föräldrar till handikappade barn för att skaffa eller anpassa motorfordon är skattefria (8 kap. 17 § IL). Om avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats beräknas med ledning av faktiska kostnader enligt 12 kap. 30 § IL tas hänsyn till bidraget. Om bidraget betalas ut till en näringsidkare för näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. IL (8 kap. 17 § IL).

Hemsjukvårdsbidrag

Hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som betalas ut till vårdbehövande från kommun och landsting är skattefria (8 kap. 18 § IL).

Assistansersättningar

Assistansersättningar enligt 51 kap. SFB som betalas ut till den som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skattefria (8 kap. 19 § IL).

Bestämmelsen avser assistansersättning som betalas ut till den funktionshindrade. Den lön eller annan ersättning för arbete som denne i sin tur betalar till sina personliga assistenter är för dessa skattepliktig enligt vanliga regler.

Ersättningar vid dödsfall och invaliditet till totalförsvarspliktiga

Ersättningar vid dödsfall eller invaliditet

  • genom statens riskgarantier för totalförsvarspliktiga
  • till de som genomgår eller har genomgått militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryter
  • till de som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka, och
  • till de som tjänstgör i en internationell militär insats inom Försvarsmakten

är skattefria (8 kap. 20 § IL).

Ersättningar till arbetsgivare för arbetstagares sjukpenning

Ersättningar från Försäkringskassan till arbetsgivare som enligt 27 kap. 56 eller 57 § SFB har rätt att få arbetstagares sjukpenning från Försäkringskassan (arbetsgivarinträde) är skattefria, om lönen till arbetstagaren och andra utgifter för denne inte ska dras av (8 kap. 21 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar