OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Den som är begränsat skattskyldig kan välja att bli beskattad enligt IL och har då en möjlighet att få avdrag och skattereduktioner.

Möjlighet att välja beskattning enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK

Den som är begränsat skattskyldig kan begära att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK. Samma möjlighet finns för begränsat skattskyldiga artister och idrottutövare samt utländska artistföretag som omfattas av A-SINK. Begäran ska avse hela den del av inkomståret som personen är begränsat skattskyldig (4 § SINK respektive 5 a § första stycket A-SINK). Detta innebär att den måste avse alla de inkomster under beskattningsåret som annars skulle ha beskattats enligt SINK eller A-SINK. Det är alltså inte möjligt att få en inkomst beskattad enligt IL och en annan enligt SINK eller A-SINK (prop. 2004/05:19 s. 62 f. respektive 2008/09:182 s. 60 f.).

Val av IL i stället för SINK

En person som väljer att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK blir begränsat skattskyldig i inkomstslaget tjänst för samtliga inkomster som anges i 5 § SINK med undantag för inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 SINK (3 kap. 18 § första stycket 1 IL). En begäran om att bli beskattad enligt IL kan göras antingen i en ansökan eller i en inkomstdeklaration.

Val av IL i stället för A-SINK

En begäran om beskattning enligt IL i stället för enligt A-SINK får tidigast göras året före beskattningsåret. Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § andra och tredje stycket A-SINK). Den som begär beskattning enligt IL blir begränsat skattskyldig i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i 7 § första stycket A-SINK (3 kap. 18 § första stycket 2 IL).

Vilka avdrag och skattereduktioner kan medges?

En begränsat skattskyldig person som väljer att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK har möjlighet att få avdrag och skattereduktioner.

Avdrag för kostnader, sjöinkomstavdrag samt skattereduktion för sjöinkomst, allmän pensionsavgift, underskott av kapital och mikroproduktion av förnybar el

För följande avdrag och skattereduktioner gäller samma regler som för en obegränsat skattskyldig person:

Allmänna avdrag, grundavdrag, jobbskatteavdrag samt skattereduktion för husarbete och gåva

För att få vissa avdrag och skattereduktioner är det ett krav att personens överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Är kravet uppfyllt medges avdrag eller skattereduktion enligt samma regler som gäller för en obegränsat skattskyldig person. Kravet finns för att få följande avdrag och skattereduktioner:

Den som väljer beskattning enligt IL ska i inkomstdeklarationen lämna de uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna avgöra om personen uppfyller kraven för att få ovanstående avdrag (31 kap. 3 § SFL). Detta kan t.ex. ske genom att personen redovisar sina nettointäkter av förvärvsverksamhet i Sverige och utlandet samt åberopar intyg från behörig myndighet i utlandet (prop. 2004/05:19 s. 68).

Avdrag för utgiftsräntor

Personen kan under vissa förutsättningar få avdrag för utgiftsräntor.

Investeraravdrag

En fysisk person som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek har en möjlighet att få investeraravdrag. För att få avdraget krävs bl.a. att förvärvaren är skattskyldig i Sverige för en kapitalvinst på andelarna och att kapitalvinsten inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.

Kommunal skattesats

Kommunal inkomstskatt tas ut med en för riket genomsnittlig kommunal skattesats.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3]
  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta [1] [2]
  • Proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster