OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2015.

Leverans av el och vatten är leverans av varor enligt ML.

El

Eldistribution består av elhandel och nätverksamhet.

Elhandel och nätverksamhet

Med elleverantör avses den som yrkesmässigt levererar varan el. De företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för drift och underhåll och vid behov utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess anslutning till andra ledningsnät (Ellagen (1997:857).

Om elleverantören levererar el till abonnenter som själva producerar eller distribuerar el, så påverkas leverantörens beskattningsunderlag inte av detta.

Engångsavgifter

De engångsavgifter nätföretaget debiterar för kostnader för framdragning av ledningar till anslutningspunkten är en skattepliktig omsättning enligt ML. Tillhandahållandet anses ske när anslutningen görs.

Nättariff

Ersättning för upplåtelse av rätt att överföra kraft på ett ledningsnät (nättariff) är en skattepliktig omsättning.

Påminnelse-, inkasso-, avkopplings- och återkopplingsavgift

Påminnelse- och inkassoavgift samt avkopplings- och återkopplingsavgift som har anknytning till abonnentens betalningsförsummelse anses inte som ersättning för tillhandahållen elkraft. Dessa avgifter faller utanför beskattningen utan att för den skull påverka elbolagets rätt till avdrag för ingående skatt. Om abonnenten däremot själv beställer av- eller återkoppling av elkraft anses tillhandahållandet vara en tjänst. Omsättningen omfattas därmed av skatteplikt.

Statliga skatter och avgifter

Elleverantörernas skattskyldighet enligt ML gäller ersättningen för omsättning av varor och tjänster. I beskattningsunderlaget ingår statliga skatter och avgifter utom mervärdesskatt.

Punktskatt som en elköpande företagare själv måste betala till staten påverkar inte elleverantörens beskattningsunderlag.

Skatteverket anser att ersättning för hantering av kvotplikt är underordnad elleverans och ska behandlas på samma sätt som elleveransen i mervärdesskattehänseende.

VA

Vid anslutning till vatten och avlopp brukar särskilda avgifter tas ut.

Anläggningsavgift

Den ursprungliga anläggningsavgiften är ofta en debitering för kostnader för framdragning av ledningar för VA till en förbindelsepunkt mellan det kommunala VA-nätet och en fastighet. Detta bör anses som det första ledet i leverans av vatten och rening av avloppsvatten och medför skattskyldighet enligt ML.

Rättsfall: anläggningsavgiften skulle delas upp på en del som var insatskapital och en del som var ersättning för omsättning av vatten

Kammarrätten har ansett att bara en mindre del av den betalning som medlemmarna i en vattenförening betalat föreningen var insatskapital som inte var omsättning enligt ML. Resterande del bedömdes i stället vara det första ledet i föreningens skattepliktiga omsättning av vatten (KRNJ 2011-03-07, mål nr 1851–1856-10).

Tilläggsavgift

När ny-, till- eller ombyggnad sker och nyttan av en befintlig anslutning ökar ska en tillkommande anläggningsavgift, tilläggsavgift, enligt fastställd taxa tas ut. Tilläggsavgiften omfattas av skatteplikt enligt ML.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2011-03-07, mål nr 1851–1856-10 [1]

Ställningstaganden

  • Mervärdesskatt och elcertifikat [1]

Övrigt

  • ellag (1997:857) [1]