OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vad ska beskattas?

Vad som ska beskattas och vilka transaktioner som medför skattskyldighet enligt ML framgår av 1 kap. 1 § första stycket ML. Bestämmelserna har sin motsvarighet i artikel 2.1 i mervärdesskattedirektivet som avgränsar tillämpningsområdet för mervärdesskatt.

Beskattning vid omsättning inom landet

Mervärdesskatt ska betalas till staten när följande förutsättningar är uppfyllda:

  • en omsättning av varor eller tjänster görs
  • omsättningen görs inom landet
  • omsättningen är skattepliktig
  • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap (1 kap. 1 § första stycket 1 ML).

De fyra förutsättningarna illustreras av benen på en katt. Katten ska stå på alla fyra benen. Samtliga förutsättningar måste alltså vara uppfyllda för att mervärdesskatt ska betalas. Vad som utgör omsättning anges i 2 kap. ML. Om en omsättning av en varaeller tjänst är skattepliktig framgår av 3 kap. ML. Beskattningsbar person i denna egenskap behandlas i 4 kap. ML. I vilka fall en transaktion anses omsatt inom landet framgår av 5 kap. ML, se sidan Beskattningsland (1 kap. 1 § andra stycket ML).

Utländsk beskattningsbar persons omsättning

För att skattskyldighet ska föreligga ställs inte något krav på att säljaren ska vara etablerad inom landet. En utländsk beskattningsbar persons omsättning inom landet medför skattskyldighet även om det är fråga om en enstaka omsättning.

Beskattning vid unionsinternt förvärv

Mervärdesskatt ska betalas till statenvid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är lös egendomom inte omsättningen är gjord inom landet (1 kap. 1 § första stycket 2 ML).

Vad som utgör unionsinternt förvärv framgår av 2 a kap. ML och om förvärvet är skattepliktigt framgår av 3 kap. (1 kap. 1 § andra stycket ML), se sidan Förvärv i Sverige av varor som transporteras hit från andra EU-länder.

Beskattning vid import

Mervärdesskatt ska betalas till staten vid sådan import av varor till landetsom är skattepliktig (1 kap. 1 § första stycket 3 ML).

Vad som är import framgår av 2 kap. ML och om importen är skattepliktig framgår av 3 kap. ML (1 kap. 1 § andra stycket ML).

Undantag: Konstnärers omsättning under 300 000 kr

För konstnärers omsättning av egna konstverk gäller ett undantag från skattskyldighet om beskattningsunderlagen sammanlagt understiger 300 000 kr för beskattningsåret (1 kap. 2 a § ML). Bestämmelsen gäller även för motsvarande omsättning av konstverk som ägs av upphovsmannens dödsbo.

Undantaget gäller för konstverk enligt definitionen i 9 a kap. 5 § ML.

Undantaget är kopplat till beskattningsunderlaget. Det innebär att skattskyldighet uppkommer först om ersättningen uppgår till 336 000 kr för beskattningsåret (d.v.s. beskattningsunderlag 300 000 kr + mervärdesskatt 36 000 kr). Gränsen för skattskyldighet innebär att skyldigheten att betala in mervärdesskatt till staten för en skattepliktig omsättning är satt vid en viss nivå. Detta medför att när omsättningsgränsen är överskriden ska mervärdesskatt redovisas för all omsättning under året och då från första kronan.

En konstnär vars omsättning understiger 336 000 kr kan begära att bli frivilligt skattskyldig.

Kompletterande information

Läs mer om

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar