OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

Vad ska beskattas?

Vad som ska beskattas och vilka transaktioner som medför skattskyldighet enligt ML framgår av 1 kap. 1 § första stycket ML. Bestämmelserna har sin motsvarighet i artikel 2.1 i mervärdesskattedirektivet som avgränsar tillämpningsområdet för mervärdesskatt.

Beskattning vid omsättning inom landet

Mervärdesskatt ska betalas in till staten vid

  • sådan omsättning
  • inom landet
  • av varor eller tjänster som är skattepliktig
  • som görs av en beskattningsbar person i denna egenskap (1 kap. 1 § första stycket 1 ML).

De fyra förutsättningarna illustreras av benen på en katt. Katten ska stå på alla fyra benen. Samtliga förutsättningar måste alltså vara uppfyllda för att mervärdesskatt ska betalas. Vad som utgör omsättning anges i 2 kap. ML. Om en omsättning av varor och tjänster är skattepliktig framgår av 3 kap. ML, se Handledning i mervärdesskatt 2014 (SKV 553), avsnitt 5. Beskattningsbar person i denna egenskap behandlas i 4 kap. ML. I vilka fall en transaktion anses omsatt inom landet framgår av 5 kap. ML, se Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553), avsnitt 9 och 10 (1 kap. 1 § andra stycket ML).

I vissa fall finns möjlighet att ansöka om frivillig skattskyldighet även om förutsättningarna för skattskyldighet inte är uppfyllda.

Utländsk beskattningsbar persons omsättning

För att skattskyldighet ska föreligga ställs inte något krav på att säljaren ska vara etablerad inom landet. En utländsk beskattningsbar persons omsättning inom landet medför skattskyldighet även om det är fråga om en enstaka omsättning.

Beskattning vid unionsinternt förvärv

Mervärdesskatt ska betalas in till staten

Vad som utgör unionsinternt förvärv framgår av 2 a kap. ML och om förvärvet är skattepliktigt framgår av 3 kap. (1 kap. 1 § andra stycket ML), se Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553), avsnitt 9.4–9.6 samt avsnitt 5.

Beskattning vid import

Mervärdesskatt ska betalas in till staten

Vad som är import framgår av 2 kap. ML och om importen är skattepliktig framgår av 3 kap. ML (1 kap. 1 § andra stycket ML), se Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553), avsnitt 5 och Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 554), avsnitt 44.

Undantag: Konstnärers omsättning under 300 000 kr

För konstnärers omsättning av egna konstverk gäller ett undantag från skattskyldighet om beskattningsunderlagen sammanlagt understiger 300 000 kr för beskattningsåret (1 kap. 2 a § ML). Bestämmelsen gäller även för motsvarande omsättning av konstverk som ägs av upphovsmannens dödsbo.

Undantaget gäller för konstverk enligt definitionen i 9a kap. 5 § ML, se vidare Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 554) avsnitt 29.4.1.2 och Rättslig vägledning, mervärdesskatt, sidan Vad utgör konstverk, samlarföremål och antikviteter.

Undantaget är kopplat till beskattningsunderlaget. Det innebär att skattskyldighet uppkommer först om ersättningen uppgår till 336 000 kr för beskattningsåret (d.v.s. beskattningsunderlag 300 000 kr + mervärdesskatt 36 000 kr). Gränsen för skattskyldighet innebär att skyldigheten att betala in mervärdesskatt till staten för en skattepliktig omsättning är satt vid en viss nivå. Detta medför att när omsättningsgränsen är överskriden ska mervärdesskatt redovisas för all omsättning under året och då från första kronan.

En konstnär vars beskattningsunderlag understiger 336 000 kr kan begära att bli frivilligt skattskyldig.

Kompletterande information

Läs mer om

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar