OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. 9 § första stycket 4 ML får inte avdrag göras för ingående skatt på kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats enligt 7 kap. 5 § andra stycket ML.

För att uppnå konkurrensneutralitet i valet mellan upphandlade tjänster och tjänster i egen regi vid icke skattepliktig fastighetsförvaltning har det införts en regel om uttagsbeskattning, jmf. 2 kap. 8 § ML. Beskattningsunderlaget vid uttagsbeskattning enligt denna regel kan beräknas enligt två metoder, (I) eller (II). Vid användning av metod II, enligt 7 kap. 5 § andra stycket ML, får avdrag inte göras för ingående skatt på material, maskiner etc. till skillnad från vad som gäller vid tillämpning av metod I.

Information om beskattningsunderlaget hittar du i Handledning för mervärdesskatt 2014, SKV 553, avsnitt 21.5.2.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar