OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan förvärva ett dotterföretag i utländsk valuta, eller ha långfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta till dotterföretaget. Normgivningen reglerar hur man räknar om från den utländska valutan till redovisningsvalutan.

K1: förenklat årsbokslut

När ett företag förvärvar ett dotterföretag i utländsk valuta, ska förvärvet räknas om till redovisningsvalutan. K1-regelverken innehåller inga regler om omräkning av dotterföretag.

K2: årsredovisning i mindre företag

När man förvärvar ett dotterföretag i utländsk valuta ska man använda valutakursen vid tidpunkten då transaktionen bokfördes när man fastställer anskaffningsvärdet. Detta framgår inte uttryckligen av kapitel 20 i BFNAR 2008:1 respektive BFNAR 2009:1. Enligt punkt 1.6 i BFNAR 2008:1 respektive BFNAR 2009:1 ska man hämta ledning från liknande regler i det allmänna rådet om en uttrycklig reglering saknas. I BFNAR 2008:1 punkt 11.8 respektive BFNAR 2009:1 punkt 11.8 står det att när man förvärvar finansiella anläggningstillgångar i utländsk valuta, så ska man använda valutakursen vid tidpunkten då transaktionen bokfördes när man fastställer anskaffningsvärdet.

Man gör inte någon ny omräkning under löpande innehav. En eventuell valutakursvinst eller valutakursförlust uppkommer först vid en framtida avyttring.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

En utlandsverksamhet är t.ex. ett dotterföretag där rörelsen är registrerad eller bedrivs i utlandet (BFNAR 2012:1 punkt 30.10).

En monetär post som är en fordran på eller en skuld till ett dotterföretag ska anses vara en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten, om någon reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom en överskådlig framtid (BFNAR 2012:1 punkt 30.9). Exempel på monetära poster som är en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten är långfristiga fordringar eller lån, men inte kundfordringar eller leverantörsskulder.

En valutakursdifferens avseende en monetär post

En valutakursdifferens avseende en monetär post som utgör en del av nettoinvesteringen i en utlandsverksamhet, och som är värderad utifrån anskaffningsvärde, ska i juridisk person redovisas i resultaträkningen i det företag där differensen uppstår (BFNAR 2012:1 punkt 30.11). Om den monetära posten är säkrad, t.ex. genom ett lån i samma valuta, ska man i stället tillämpa reglerna om säkringsredovisning.

Andelar i dotterföretag som förvärvas i utländsk valuta ska räknas om

Andelar i dotterföretag som förvärvas i utländsk valuta ska räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen, när förvärvet bokförs. Man gör inte någon ny omräkning under löpande innehav. En eventuell valutakursvinst eller valutakursförlust uppkommer först vid en framtida avyttring.

Ett företag som ingår i en koncern vars koncernredovisning upprättas genom att man tillämpar IFRS, får i vissa fall värdera andelar i dotterföretag till verkligt värde (4 kap. 14 b § tredje stycket ÅRL). I det fallet ska en valutakursdifferens som rör en monetär post som utgör en del av nettoinvesteringen redovisas i en fond för verkligt värde (4 kap. 14 d § andra stycket 2 ÅRL).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 27 Separata finansiella rapporter om inget annat anges i RFR 2. Av RFR 2 framgår att andelar i dotterföretag ska redovisas i enlighet med IAS 27 punkt 10 (RFR 2 IAS 28 punkt 1).

Innehav i dotterföretag ska således redovisas antingen till anskaffningsvärde eller i enlighet med IFRS 9 (IAS 27 punkt 10). IFRS 9 är ännu inte godkänd av EU-kommissionen för tillämpning inom unionen. Av övergångsbestämmelserna till IAS 27 framgår att om ett företag tillämpar IAS 27, men ännu inte tillämpar IFRS 9, ska alla referenser till IFRS 9 uppfattas som referenser till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (IAS 27 punkt 19).

Fastställa anskaffningsvärdet

Om innehavet ska värderas till anskaffningsvärdet och förvärvet sker i utländsk valuta, ska anskaffningsvärdet fastställas i redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen, när förvärvet bokförs. Man gör inte någon ny omräkning under löpande innehav. En eventuell valutakursvinst eller valutakursförlust uppkommer först vid en framtida avyttring.

Ett företag som ingår i en koncern vars koncernredovisning upprättas genom att man tillämpar IFRS får i vissa fall värdera andelar i dotterföretag till verkligt värde (4 kap. 14 b § tredje stycket ÅRL). Av RFR 2 framgår att IAS 21 punkt 32 inte ska tillämpas. Punkten behandlar redovisningen av kursdifferenser på monetära poster som utgör en del av ett rapporterande företags nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Sådana kursdifferenser ska redovisas i en fond för verkligt värde i stället för i resultaträkningen, enligt 4 kap. 14 d § andra stycket 2 ÅRL (RFR 2 IAS 21 punkt 3).

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Det finns inga särskilda regler om omräkning av dotterföretag i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd för kreditinstitut, värdepappersbolag eller försäkringsföretag. Huvudregeln i föreskrifterna är att instituten ska följa de internationella redovisningsstandarderna om de är förenliga med ÅRKL respektive ÅRFL. Ett institut behöver inte tillämpa en regel i godkända internationella redovisningsstandarder om det i stället tillämpar motsvarande regel i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. En redogörelse för dessa regler finns under Företag som följer internationella redovisningsregler, se ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
  • IAS 27 Separata finansiella rapporter [1] [2] [3] [4]
  • IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]