OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan driva olika utlandsverksamheter som dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet.

K1: förenklat årsbokslut

När ett företag förvärvar ett dotterföretag i utländsk valuta, ska förvärvet räknas om till redovisningsvalutan. K1-regelverken innehåller inga regler om omräkning av dotterföretag.

Årsbokslut

När ett företag som tillämpar BFNAR 2017:3 Årsbokslut betalar en tillgång med likvida medel är utgångspunkten vid beräkningen av anskaffningsvärdet det inköpspris som anges i en faktura, ett avtal eller liknande handling. Är inköpspriset i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta ska det värde användas som inköpspriset räknas om till i den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i BFNAR 2013:2 Bokföring (BFNAR 2017:3 punkt 8.8 med kommentar).

Det innebär att anskaffningsvärdet på andelarna ska räknas om till företagets redovisningsvaluta enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (BFNAR 2013:2 punkt 2.4). Det finns alternativa sätt att göra en sådan omräkning, se BFNAR 2013:2 punkterna 2.5 och 2.6. Är affärshändelsen valutasäkrad får omräkningen ske till den säkrade kursen, se BFNAR 2013:2 punkt 2.7. Företaget ska inte göra någon ny omräkning avseende andelarna under löpande innehav. En eventuell valutakursvinst eller valutakursförlust uppkommer först vid en framtida avyttring.

K2: årsredovisning i mindre företag

När ett företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag betalar en tillgång med likvida medel är utgångspunkten vid beräkningen av anskaffningsvärdet det inköpspris som anges i en faktura, ett avtal eller liknande handling. Är inköpspriset i en annan valuta än företagets redovisningsvaluta ska det värde användas som inköpspriset räknas om till i den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i BFNAR 2013:2 Bokföring (BFNAR 2016:10 punkt 9.8 med kommentar).

Det innebär att anskaffningsvärdet på andelarna ska räknas om till företagets redovisningsvaluta enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen (BFNAR 2013:2 punkt 2.4). Det finns alternativa sätt att göra en sådan omräkning, se BFNAR 2013:2 punkterna 2.5 och 2.6. Är affärshändelsen valutasäkrad får omräkningen ske till den säkrade kursen, se BFNAR 2013:2 punkt 2.7. Företaget ska inte göra någon ny omräkning avseende andelarna under löpande innehav. En eventuell valutakursvinst eller valutakursförlust uppkommer först vid en framtida avyttring.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

En utlandsverksamhet är t.ex. ett dotterföretag eller en filial där rörelsen är registrerad eller bedrivs i utlandet (BFNAR 2012:1 punkt 30.10).

När en utlandsverksamhet rapporterar i en utländsk valuta ska en omräkning till redovisningsvalutan av tillgångar och skulder ske till balansdagens kurs. Intäkter och kostnader räknas om till avistakursen per varje dag för affärshändelserna om inte företaget använder en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen. Valutakursdifferenser redovisas direkt mot eget kapital. Avyttras dotterföretaget ska de ackumulerade valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen (BFNAR 2012:1 punkt 30.12). En konsolidering av ett dotterföretag i koncernredovisning har ingen påverkan på beskattningen av den juridiska personen eftersom beskattningen sker på den juridiska personens egna resultat.

I juridisk person får utländska filialers tillgångar och skulder räknas om på samma sätt som övriga poster i utländsk valuta. Det innebär att monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde räknas om till valutakursen på den dag då det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas inte om (BFNAR 2012:1 punkterna 30.3, 30.4 och 30.14).

Andelar i dotterföretag som förvärvas i utländsk valuta ska räknas om

Andelar i dotterföretag som förvärvas i utländsk valuta ska räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen, när förvärvet bokförs (BFNAR 2013:2 punkt 2.4). Det finns alternativa sätt att göra en sådan omräkning, se BFNAR 2013:2 punkterna 2.5 och 2.6. Är affärshändelsen valutasäkrad får omräkningen ske till den säkrade kursen, se BFNAR 2013:2 punkt 2.7. Man gör inte någon ny omräkning under löpande innehav. En eventuell valutakursvinst eller valutakursförlust uppkommer först vid en framtida avyttring.

Ett företag som ingår i en koncern vars koncernredovisning upprättas genom att man tillämpar IFRS, får i vissa fall värdera andelar i dotterföretag till verkligt värde (4 kap. 14 b § tredje stycket ÅRL). I det fallet ska en valutakursdifferens som rör en monetär post som utgör en del av nettoinvesteringen redovisas i en fond för verkligt värde (4 kap. 14 d § andra stycket 2 ÅRL).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa punkterna 10,11,12 och 19 i IAS 27 Separata finansiella rapporter om inget annat anges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Av RFR 2 framgår att andelar i dotterföretag ska redovisas i enlighet med IAS 27 punkt 10. Innehav i dotterföretag ska således redovisas antingen till anskaffningsvärde eller i enlighet med IFRS 9. Då ÅRL inte tillåter en redovisning av dotterföretag enligt kapitalandelsmetoden ska IAS 27 p 10 c inte tillämpas avseende innehav i dotterföretag (RFR 2 IAS 27 punkt 1).

När ett moderföretag ska räkna om en utlandsverksamhet till rapporteringsvalutan ska IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser tillämpas om inte RFR 2 anger något annat. Av RFR 2 framgår att omräkning endast får ske till svenska kronor eller euro (RFR 2 IAS 21 punkt 2). Skulder i utländsk valuta som utgör säkringsinstrument avseende investeringen i utlandsverksamheten behöver inte omvärderas till balansdagens kurs om säkringen är effektiv (RFR 2 IAS 21 punkt 4).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifter.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretagen ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Övrigt