OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan ändra den debiterade preliminära skatten genom omprövning. Den kan omprövas under beskattningsåret och fram till sex månader efter beskattningsårets utgång. Både Skatteverket och den skattskyldige kan ta initiativ till att ändra den debiterade preliminära skatten.

Den debiterade preliminära skatten kan omprövas

Skatteverket kan ändra ett beslut om debiterad preliminär skatt genom att ompröva det

Förutsättningarna för att bestämma den debiterade preliminära skatten genom omprövning är desamma som när debiterad preliminär skatt bestäms första gången. Den preliminära skatten ska vara så nära den slutliga skatten som möjligt. Det finns alltid en osäkerhet när det gäller preliminära beslut, och nya omständigheter kan ge anledning att ändra beslutet.

När den skattskyldige begär omprövning

När den skattskyldige begär omprövning ska Skatteverket i de flesta fall ändra den debiterade preliminära skatten. Om omprövningen handlar om ett belopp som är obetydligt i förhållande till den debiterade skatten behöver inte Skatteverket ompröva debiteringen (prop. 2010/11:165 s. 981).

När Skatteverket sänker den debiterade preliminära skatten

När beslutet om omprövning leder till sänkt skatt ska Skatteverket först sänka skatten för de perioder som ännu inte ska ha betalats. Därefter kan det bli aktuellt att betala tillbaka skatt som redan har betalats in (15 kap. 1 § SFF).

När Skatteverket omprövar till nackdel för den skattskyldige

Skatteverket kan ändra den debiterade preliminära skatten till nackdel för den skattskyldige. Ändringen ska leda till att den debiterade preliminära skatten och den slutliga skatten stämmer bättre överens. Det ska vara en förbättring som inte är obetydlig. Det gäller oavsett om den debiterade preliminära skatten ändras under beskattningsåret eller efter utgången av beskattningsåret.

När kan den debiterade preliminära skatten tas bort?

Det finns situationer då det saknas anledning till att en person ska betala debiterad preliminär skatt, trots att det finns en schablondebitering. Skatteverket kan efter utredning ha kommit fram till att det inte finns några tillgängliga uppgifter som visar att personen bedriver näringsverksamhet och inte heller av annan anledning ska betala debiterad preliminär skatt. Då kan Skatteverket ompröva schablonbeslutet och besluta att personen inte ska betala någon debiterad preliminär skatt. Läs mer om återkallelse av godkännande för F-skatt.

Hur sent kan Skatteverket ompröva den debiterade preliminära skatten?

När den skattskyldige begär omprövning ska hans eller hennes begäran ha kommit in till Skatteverket före utgången av sjätte månaden efter beskattningsårets utgång.

Om den skattskyldige begär omprövning av ett beslut som Skatteverket fattat efter fjärde månaden efter beskattningsårets utgång, ska han eller hon lämna in sin begäran inom två månader efter att beslutet fattats (66 kap. 13 § SFL).

När en skattskyldig begärt omprövning krävs en viss tid för att handlägga ärendet innan Skatteverket kan besluta om omprövning. Anledningen till att tiden för att begära omprövning begränsats till två månader för sena beslut är att en ändrad beräkning ska hinna få effekt innan den slutliga skatten beräknas.

När Skatteverket på eget initiativ omprövar den debiterade preliminära skatten och ändrar den till nackdel för den skattskyldige, ska beslutet meddelas inom sex månader efter utgången av beskattningsåret (66 kap. 26 § SFL).

Ändrad debiterad preliminär skatt när räkenskapsåret ändras

En juridisk persons beskattningsår följer räkenskapsåret. När en näringsverksamhet startar och avslutas samt när ett räkenskapsår läggs om, kan räkenskapsåret vara kortare eller längre än 12 månader. Vid debiteringen av preliminär skatt fasas året in i den av dessa perioder som går ut närmast efter att räkenskapsåret avslutas:

  • 1 januari–31 dec
  • 1 maj–30 april
  • 1 juli–30 juni
  • 1 september–31 aug (3 kap. 5 § SFL).

När Skatteverket beslutar om höjd debiterad preliminär skatt sent under beskattningsåret

Om Skatteverket inte hinner fatta beslut om en höjning av den debiterade preliminära skatten senast den 20 i månaden före beskattningsårets sista månad, räknas det som en sen höjning. Höjningen belastar skattekontot som en post (62 kap. 5 § SFL). Läs om när F- och SA skatt ska vara betald.

Exempel: när Skatteverket beslutar att ändra den debiterade preliminära skatten sent under beskattningsåret

Sven Bagare är enskild näringsidkare och har kalenderår som räkenskapsår. Han begär omprövning av sin debiterade preliminära skatt 2013 genom att lämna en preliminär inkomstdeklaration den 15 november 2013.

Skatteverket beslutar att ändra den debiterade preliminära skatten den 19 november år 2013. Då ska Sven betala hela höjningsbeloppet på förfallodagen för preliminär skatt i den första månaden efter beskattningsårets utgång, d.v.s. den 17 januari år 2014.

Om Skatteverket beslutar att ändra den debiterade preliminära skatten först den 21 december 2013 ska Sven betala hela beloppet den 12 februari 2014.

Beslutets datum styr förfallodagen

När Skatteverket omprövar debiterad preliminär skatt, så beror beslutets förfallodag på om beslutet fattas senast den 20 eller efter den 20 i månaden. Förfallodagen för omprövningsbeslut hanteras på samma sätt som förfallodagen för grundbeslut (62 kap. 5 § SFL). Läs om när F- och SA-skatt ska vara betald.

Ändrad preliminär skatt för den som har både debiterad preliminär skatt och A-skatt

En person kan ha beslut om både debiterad preliminär skatt och preliminär A-skatt.

När den preliminära skatten ska sänkas

Det kan finnas anledning att sänka den totala preliminära skatten för ett beskattningsår. Då ska Skatteverket i första hand ändra den debiterade preliminära skatten. Om den debiterade preliminära skatten inte räcker till sänkningen ska Skatteverket också ändra beslutet om preliminär A-skatt (13 kap 2 § SFF).

Om beslutet om preliminär A-skatt behöver ändras, ska skatteavdragen ändras i följande ordning:

  1. Skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras enligt skattetabell.
  2. Skatteavdrag som ska göras med 30 procent från fysiska och juridiska personers arbetsersättningar.
  3. Skatteavdrag som ska göras från ränta, utdelning och annan avkastning (13 kap. 2 § andra stycket SFF).

När den preliminära skatten ska höjas

Det kan finnas anledning att höja den totala preliminära skatten för ett beskattningsår. I första hand ska Skatteverket ändra beslutet om A-skatt när det handlar om ersättning som skatteavdrag ska göras ifrån enligt skattetabell (13 kap. 3 § första stycket SFF).

Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket i stället ändra beslutet om debiterad preliminär skatt (13 kap. 3 § andra stycket SFF).

Den höjda skatten kan höra ihop med inkomster som ingen ska dra skatt på. Om den skattskyldige har begärt att den debiterade skatten ska höjas är det ett särskilt skäl för Skatteverket att besluta om höjd debiterad skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]