OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

I vissa situationer behöver Skatteverket kunna ange om en viss skatt eller avgift är betald eller inte. För att räkna ut vilken andel av en viss skuld som är betald proportioneras inbetalda och andra tillgodoförda belopp mot periodens skulder.

Hur kan man avgöra om en viss skatt är betald?

I vissa situationer måste Skatteverket kunna avgöra om en specifik skatt eller avgift är betald eller inte. Därför finns en regel om att inbetalningar och andra tillgodoförda belopp under perioden ska proportioneras mot skulder som registrerats på skattekontot under samma period, (62 kap. 15 § SFL).

Handräckning

Vid indrivning i utlandet, handräckning, för svenska skatteskulder måste Kronofogdemyndigheten kunna konstatera vilken skuld som inte är betald. Vissa avtal om handräckning omfattar inte alla de skatteslag som kan förekomma på skattekontot.

Fastställa pensionsgrundande inkomst

För att tillgodoföra rätt pensionsgrundande inkomst behöver Skatteverket kunna konstatera hur stor del av debiterad ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift som är betald (62 kap. 17 § SFL).

Säkerhet som ställts för viss punktskatt

I samband med att säkerhet ställs för vissa punktskatter behöver Skatteverket kunna ange vilken punktskatt som är betald.

Likafördelningsmetoden – tillgodoräknade belopp fördelas lika

Likafördelningsmetoden är den metod som lagstiftaren har valt för att avgöra om en viss skatt eller avgift är betald eller inte. Inbetalningar och andra tillgodoräknade belopp fördelas proportionellt mellan de skatter och avgifter som ska betalas den period när skulder och inbetalningar eller andra tillgodoräknade belopp registrerats. En eventuell skattefordran som har lämnats för indrivning, ska inte beaktas vid proportioneringen.

Det innebär att det debiterade skatte- eller avgiftsbeloppet som skulle betalas under perioden anses betalt med så stor andel av det tillgodoförda beloppet som debiteringen utgör i procent av den totala skulden under avstämningsperioden. Den aktuella perioden är i normalfallet en kalendermånad (prop. 2010/11:165 s. 1029).

Ett ingående underskott på kontot ska inte påverka beräkningen eftersom det inte registreras under perioden. Först om det uppkommer ett överskott för perioden avräknas överskottet mot eventuellt ingående underskott.

Exempel: Hur stor andel av respektive skuld är obetald

Den totala skulden 100 000 kr består av tre delskulder (20 000 + 30 000 + 50 000) och den skattskyldige betalar 90 000 kr.

Skuld

Fördelad betalning

Obetalt belopp av var delskuld

20 000 (20 %)

20 % x 90 000 = 18 000

2 000

30 000 (30 %)

30 % x 90 000 = 27 000

3 000

50 000 (50 %)

50 % x 90 000 =

45 000

5 000

Undantag från likafördelningsmetoden

Skatteverket gör undantag från likafördelningsmetoden vid anstånd med betalning, vid nedsättning av skatt som lämnats för indrivning och då hög kostnadsränta beräknas för viss skuldpost.

Anstånd

Ett beslut om anstånd med betalning av en viss skatt eller avgift tillgodoförs skattekontot genom en kreditering men undantas från likafördelningsmetoden.

Anstånd med betalning av en viss skatt eller avgift ska registreras på förfallodagen (61 kap. 3 § SFL).

Genom att registreringen görs först på förfallodagen så möter krediteringen den skatt eller avgift som anståndet eller nedsättningen avser. Därför ingår det tillgodoförda beloppet inte i en eventuell proportionering.

Om den skatt som anståndet hör ihop med har förfallit till betalning en tidigare period kan den inte hållas samman med rätt skuld. I det fallet kommer det krediterade beloppet att ingå i en proportionering.

Nedsättning av skatt eller avgift

När Skatteverket beslutar om nedsättning av skatt eller avgift som har lämnats för indrivning krediteras också skattekontot. Även den krediteringen undantas från likafördelningsmetoden (70 kap 5 § SFL).

Om skulden eller en del av den har betalats sedan den lämnats för indrivning kommer det överskjutande beloppet att ingå i likafördelningen.

En skuld som förfallit till betalning anses betald först

Om endast en del av underskottet på ett skattekonto betalas ska betalningen anses minska den del av underskottet som den högsta kostnadsräntan beräknas på (65 kap. 14 § SFL).

Om säkerhet ställts för vissa punktskatter

När en säkerhet ska tas i anspråk som har ställts för tobaksskatt, alkoholskatt eller energiskatt enligt respektive punktskattelag ska en till proportionering göras. Den betalning som har fördelats enligt likafördelningsmetoden på en obetald punktskatt fördelas i sin tur proportionellt mellan skatt som omfattas av säkerheten och skatt som inte omfattas av säkerheten (62 kap. 16 § SFL). Se även prop. 2001/02:127 s. 135 ff.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, [1] [2]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Ställningstaganden

  • Inbetalning till skattekontot i samband med en konkursansökan [1]