OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Här får du veta i vilka fall en särskild skattedeklaration för tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi ska lämnas, vem som ska lämna den, vad den ska innehålla och när den ska lämnas in.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi?

I vilka fall punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, i stället för i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder, regleras i 26 kap. 8 § SFL.

Skattskyldig som inte ska registreras

Den som är skattskyldig enligt LTS, LAS eller LSE, och som inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 § SFL, ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 1 SFL).

Om skatten ska redovisas i en punktskattedeklaration eller i en särskild skattedeklaration beror alltså på om den skattskyldige ska vara registrerad. I vissa fall ska även den som är registrerad enligt 7 kap. 1 § SFL redovisa tobaksskatt, alkoholskatt eller skatt på energi i en särskild skattedeklaration.

Följande uttalande i författningskommentaren till ändringen av 9 § första stycket 1 LTS ger ledning när man bedömer om skatten ska redovisas i en punktskattedeklaration eller i en särskild skattedeklaration:

Om den som godkänts som upplagshavare hanterar varor vid sidan av ett uppskovsförfarande är denne skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som upplagshavare för in beskattade varor till Sverige. Eftersom beskattade varor inte omfattas av uppskovsförfarandet, för upplagshavaren inte in sådana varor i egenskap av upplagshavare. Han eller hon är då inte skattskyldig för varorna enligt punkt 1 utan enligt punkt 6. Det innebär att dessa varor inte ska tas med i den skatteredovisning upplagshavaren regelbundet lämnar i sin punktskattedeklaration. I stället ska skatten redovisas i en särskild deklaration när varorna förs in. En sådan deklaration ska lämnas inom fem dagar efter införseln (prop. 2009/10:40 s. 162).

Mottagande vid distansförsäljning när säljaren inte har ställt säkerhet

Den som tar emot varor eller bränsle enligt 16 c § LTS, 15 c § LAS eller 4 kap. 10 § LSE är skattskyldig enligt 9 § första stycket 4 LTS, 8 första stycket 4 LAS eller 4 kap. 1 § 4 LSE och ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

För in/tar emot-bestämmelsen

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 LTS, 8 första stycket 5 LAS, 4 kap. 1 § 5 LSE eller 4 kap. 12 § 3 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Tillverkning eller bearbetning utanför skatteupplag

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 LTS, 8 första stycket 6 LAS eller 4 kap. 1 § 6 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Användning för annat ändamål

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7 LTS, 8 första stycket 7 LAS, 4 kap. 1 § 7 LSE eller 4 kap 12 § 4 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Innehav utanför ett uppskovsförfarande

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8 LTS, 8 första stycket 8 LAS eller 4 kap. 1 § 9 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Bränsle för drift av motordrivet fordon

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 8 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Den som inte är godkänd lagerhållare och utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 2 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Deltagare i program för energieffektivisering

Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering, och som förbrukat elektrisk kraft och fått avdrag eller återbetalning av skatt enligt vissa bestämmelser i LSE, kan bli skyldig att betala energiskatt (11 kap 5 § andra stycket LSE).

Den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Distansförsäljare som inte företräds av en representant

Den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket LTS, 15 § första stycket LAS eller 4 kap. 9 § första stycket LSE (distansförsäljning), och som ska registreras enligt 7 kap. 1 § SFL, men som inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket, ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 2 SFL).

Syftet med denna bestämmelse är att bara skattskyldiga som följer reglerna för distansförsäljning i ovan nämnda lagar ska få redovisa skatten för redovisningsperioder (jämför prop. 2002/03:10 s. 116 f).

Vad ska den särskilda skattedeklarationen innehålla?

Skatten ska redovisas för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 1 och 2 SFL).

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 24 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en särskild skattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en särskild skattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 24 §§ (jämför prop. 2010/11:165 s. 797).

Den särskilda skattedeklarationen ska innehålla

 • nödvändiga identifikationsuppgifter
 • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
 • den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av händelsen.

De identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige som en punktskattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande:

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Deklarationstidpunkt

När särskilda skattedeklarationer ska lämnas regleras i 26 kap. 35–37 §§ SFL.

Skattskyldig som inte ska registreras

Särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 8 § 1 SFL ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL).

I vissa fall ska deklarationen i stället ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet 26 kap. 37 § SFL). Dessa fall är när den som ska lämna deklarationen är skattskyldig enligt

 • för in/tar emot-bestämmelsen om den skattskyldige inte har ställt säkerhet för skattens betalning
 • bestämmelsen om innehav utanför ett uppskovsförfarande
 • bestämmelsen om mottagande vid distansförsäljning när säljaren inte har ställt säkerhet.

Distansförsäljare som inte företräds av en representant

Särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 8 § 2 SFL ska ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL). Skälet till att skatten ska redovisas omedelbart är att skattebrottslagen ska gå att tillämpa på felaktigheter som konstaterats vid en transportkontroll (jämför prop. 2002/03:10 s. 71 f. och s. 116 f. och prop. 2010/11:165 s. 809).

Deltagare i program för energieffektivisering

Särskild skattedeklaration som aves i 26 kap. 8 § 1 SFL och som ska lämnas av den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket LSE, ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter dagen för Energimyndighetens beslut (26 kap. 36 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor [1] [2]
 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]