OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall ska den som är skattskyldig enligt LTS, LAS eller LSE redovisa skatten i en särskild skattedeklaration istället för i en punktskattedeklaration.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi?

I vilka fall tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi ska redovisas i en särskild skattedeklaration, i stället för i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder, regleras i 26 kap. 8 § SFL.

Den som är skattskyldig enligt LTS, LAS eller LSE, och som inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 a § SFL, ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration (26 kap. 8 § SFL).

Från och med den 13 februari 2023 ska även vissa aktörer som ska registreras till följd av 7 kap. 1 a § SFL redovisa skatten i en särskild skattedeklaration. Detta gäller följande aktörer, som ska registreras enligt 7 kap. 1 a § första stycket 3 SFL:

 • Tillfälligt registrerad varumottagare
 • Certifierad mottagare
 • Tillfälligt certifierad mottagare
 • Tillfälligt registrerad distansförsäljare

Vad ska den särskilda skattedeklarationen innehålla?

Skatten ska redovisas för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § SFL).

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 24 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en särskild skattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en särskild skattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 24 §§ (jfr prop. 2010/11:165 s. 797).

Den särskilda skattedeklarationen ska innehålla

 • nödvändiga identifikationsuppgifter
 • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
 • den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av händelsen.

De identifikationsuppgifter som en skattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande:

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Underskrift

Den särskilda skattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldiga eller av en behörig ställföreträdare (38 kap. 3 § SFL). Eftersom särskild skattedeklaration för tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi inte kan lämnas elektroniskt får uppgifterna inte undertecknas av ett deklarationsombud.

Belopp ska anges i hela kronor

Belopp som avser skatt enligt SFL ska anges i hela kronor (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller alltså inte lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska anges i svenska kronor, om inget annat föreskrivs (22 kap. 2 § SFF). Detta gäller oavsett vilken redovisningsvaluta företaget tillämpar.

Deklarationstidpunkt

När särskilda skattedeklarationer ska lämnas regleras i 26 kap. 35 och 37 §§ SFL.

Särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 8 § SFL ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet, om inte annat följer av 26 kap. 37 § SFL (26 kap. 35 § SFL).

I vissa fall ska deklarationen i stället ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 37 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]