OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Statlig och kommunal inkomstskatt ska fördelas på de utländska inkomsterna efter att man beaktat skattereduktioner.

Vilken svensk skatt är det som ska fördelas vid spärrbeloppsberäkningen?

Spärrbeloppet uttrycks ofta som ett bråktal som multipliceras med den svenska skatten:

Man bortser från avdrag för utländsk skatt

Om avdrag har gjorts för den utländska skatt som ska avräknas, ska spärrbeloppet beräknas som om inget avdrag hade gjorts (2 kap. 9 § andra stycket AvrL).

Statlig och kommunal inkomstskatt ska fördelas på de utländska inkomsterna

Vid spärrbeloppsberäkningen för förvärvsinkomster är det den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster och den kommunala inkomstskatten som ska fördelas på de utländska förvärvsinkomsterna.

Vid spärrbeloppsberäkningen för kapitalinkomster är det den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster som ska fördelas på de utländska kapitalinkomsterna.

Den skatt som ska fördelas är skatten beräknad utan avräkning (2 kap. 10 § första stycket AvrL).

Expansionsfondsskatt ska ingå i den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster

Expansionsfondsskatt är en statlig inkomstskatt (1 kap. 2 § AvrL och 1 kap. 3 § IL). Expansionsfondsskatt att betala ska läggas till den övriga statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster. Expansionsfondsskatt att återfå ska dras ifrån denna skatt men den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster kan bli lägst 0 kr.

Avkastningskatt på pensionsutfästelser i balansräkningen jämställs med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst

Avkastningsskatt på pensionsmedel, som en arbetsgivare enligt 2 § första stycket 4 AvPL betalar på pensionsutfästelser (som redovisas i balansräkningen under rubriken ”Avsatt till pensioner” eller ”Avsättning till pensioner eller liknande förpliktelser”), ska jämställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst (2 kap. 10 § tredje stycket AvrL).

Skattereduktioner påverkar den skatt som ska fördelas på de utländska inkomsterna

Om den skattskyldige har fått skattereduktioner enligt bestämmelserna i 67 kap. IL ska skattereduktionerna beaktas vid beräkningen av spärrbeloppet (2 kap. 10 § andra stycket AvrL).

Det är alltså statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster och kommunal inkomstskatt efter att hänsyn tagits till skattereduktioner som är den skatt som ska fördelas på de utländska förvärvsinkomsterna. Den skatt som ska fördelas på de utländska kapitalinkomsterna är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster efter att hänsyn tagits till skattereduktionerna.

Vilka skattereduktioner ska fördelas?

De skattereduktioner som ska fördelas är följande:

 • jobbskatteavdrag
 • sjöinkomst
 • allmän pensionsavgift
 • underskott av kapital
 • husarbete
 • gåva
 • mikroproduktion av förnybar el.

Vilka skatter ska skattereduktionerna fördelas på?

Jobbskatteavdraget ska bara anses ha skett från den kommunala inkomstskatten. Övriga skattereduktioner ska fördelas på följande skatter och avgift:

 • kommunal inkomstskatt
 • statlig inkomstskatt
 • statlig fastighetsskatt
 • kommunal fastighetsavgift.

Skattereduktionerna fördelas på den statliga fastighetsskatten och den kommunala fastighetsavgiften trots att denna skatt eller avgift inte kan sättas ned genom avräkning.

Hur fördelas skattereduktionerna?

Skattereduktionerna fördelas utifrån hur stor respektive skatt och avgift är i förhållande till summan av skatterna och avgiften före skattereduktionerna.

Skatteverket anser att fördelningen av skattereduktionerna ska göras i två steg:

 1. Den kommunala inkomstskatten minskas med jobbskatteavdraget.
 2. Övriga skattereduktioner fördelas på den kommunala inkomstskatt som återstår, statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Exempel: beräkning av skatten att fördela när den skattskyldige har fått skattereduktioner

I exemplet bortses från grundavdrag. Kommunal inkomstskatt antas uppgå till 30 procent och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst antas uppgå till 20 procent på den inkomst som överstiger 400 000 kr.

Förvärvsinkomsten uppgår till totalt 500 000 kr varav 100 000 kr utgör utländsk inkomst. Inkomst av kapital uppgår till 90 000 kr varav hälften (45 000 kr) är utländsk inkomst. Jobbskatteavdraget uppgår till 20 000 kr och övriga skattereduktioner till 40 000 kr. Kommunal fastighetsavgift tas ut med 3 000 kr.

Fördelning av skattereduktioner

Fördelningen av skattereduktioner görs i två steg.

Första steget är att räkna ut skatten efter fördelningen av jobbskatteavdraget:

Skatt

Belopp

Belopp

Kommunal inkomstskatt

150 000

- Jobbskatteavdrag

- 20 000

Kommunal inkomstskatt efter jobbskatteavdrag

= 130 000

+ 130 000

Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst

+ 20 000

Statlig inkomstskatt på kapital

+ 27 000

Kommunal fastighetsavgift

+ 3 000

Summa

= 180 000

- Övriga skattereduktioner

- 40 000

Återstår

= 140 000

Andra steget är att räkna ut skatten efter fördelningen av övriga skattereduktioner:

Skatt

Belopp

Kommunal inkomstskatt:

(130 000 / 180 000) x 140 000

+ 101 111

Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst:

(20 000 / 180 000) x 140 000

+ 15 556

Statlig inkomstskatt på kapital:

(27 000 / 180 000) x 140 000

+ 21 000

Kommunal fastighetsavgift:

(3 000 / 180 000) x 140 000

+ 2 333

Återstår

= 140 000

Skatt som ska fördelas på de utländska inkomsterna

Den kommunala och statliga inkomstskatten som ska fördelas på den utländska förvärvsinkomsten är 116 667 kr (101 111 + 15 556).

Den statliga inkomstskatten som ska fördelas på de utländska kapitalinkomsterna är 21 000 kr.

Fördelning av svensk skatt på de utländska inkomsterna = spärrbeloppsberäkning

Spärrbeloppet beräknas enligt följande:

Spärrbelopp

Belopp

Spärrbelopp på förvärvsinkomst:

(100 000 / 500 000) x 116 667

23 333

Spärrbelopp på kapitalinkomst:

(45 000 / 90 000) x 21 000

10 500

Totalt spärrbelopp:

23 333 + 10 500

33 833

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
 • Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt [1] [2] [3] [4] [5]
 • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]

Ställningstaganden

 • Spärrbeloppsberäkning - fördelning av skattereduktioner vid avräkning av utländsk skatt [1]

Övrigt

 • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]