OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En utländsk försäkringsgivare inom EES som meddelar pensionsförsäkring ska lämna ett åtagande om att lämna kontrolluppgifter. Detsamma gäller ett utländskt tjänstepensionsinstitut som ingått avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring.

Vem är skyldig att lämna ett åtagande?

En utländsk försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna ett åtagande om att lämna kontrolluppgifter enligt SFL om försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet

Läs om utländska tjänstepensionsinstitut i Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), del 1, avsnitt 45.2.7.

Sekretesslagstiftning i hemviststaten

Ett villkor för att en försäkring ska kunna klassificeras som en pensionsförsäkring är att försäkringsgivaren lämnar kontrolluppgifter (58 kap. 16 a § IL). Vissa EES-länder har en intern sekretesslagstiftning som hindrar en försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut att lämna ut uppgifter om enskildas försäkringar eller avtal. Det finns dock inget undantag från att lämna ett åtagande på grund av sekretessregler i hemlandet, jfr undantaget från skyldigheten att lämna en förbindelse att lämna kontrolluppgifter. För att den utländska försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska kunna uppfylla det svenska lagkravet krävs därför att sekretessen kan hävas. Ett sätt att häva sekretessen kan vara att försäkringstagaren medger att försäkringsgivaren lämnar ut de uppgifter som krävs (prop. 2007/08:55 s. 60).

Vilka krav ställs på åtagandet?

En försäkringsgivare eller ett tjänstepensionsinstitut ska lämna ett åtagande för varje försäkring eller avtal om tjänstepension.

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet, försäkringstagaren och det försäkrade. Identifikationsuppgifter är

Åtagandet ska lämnas enligt fastställt formulär (38 kap. 1 § punkten 2 a SFL). Ett åtagande vid nyteckning av en pensionsförsäkring utan värdeöverföring ska lämnas på blankett 2207 eller 2207B (engelska). Ett åtagande i samband med en flytt, överlåtelse eller en överföring ska lämnas på blankett 2208 eller 2208B (engelska). En kopia av försäkringsavtalet eller avtalet om tjänstepension ska lämnas in tillsammans med åtagandet (23 kap. 6 § fjärde stycket SFL).

När ska ett åtagande lämnas?

Ett åtagande ska tecknas och lämnas in till Skatteverket samtidigt med att försäkringen tecknas eller ett avtal om tjänstepension ingås eftersom åtagandet är ett villkor för att en försäkring ska kunna vara en pensionsförsäkring eller att avtalet ska kunna vara jämförbart med en pensionsförsäkring (prop. 2007/08:55 s. 59).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1] [2]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1) [1]