Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2005-06-17 Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2006-02-07 Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut.
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2013-11-01 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2013-03-09 Juridiska personer som har upplösts efter likvidation
2015-07-09 Vilken rättsakt ska Skatteverket åberopa vid begäran om informationsutbyte?
2004-11-29 Skattefritt logi enligt SINK-lagen
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2004-10-18 Tillfälligt arbete vid långvariga byggprojekt
2004-11-03 Överenskommelser om företrädaransvar - avtalets gränser
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2015-09-10 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande)
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2004-12-10 Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2014-09-11 Skatteverkets skyldighet att kommunicera inför nackdelsbeslut
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2015-07-01 Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2015-07-01 Personalliggare i byggbranschen
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare