OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Granskningsledaren ska lämna tillbaka handlingar och annat som har tagits om hand i samband med bevissäkring. Här beskrivs när och till vem detta ska göras.

Återlämnande

När ska återlämnande ske

Granskningsledaren ska lämna tillbaka handlingar och annat som har tagits om hand så snart de inte längre behövs (69 kap. 12 § första stycket SFL).

I normalfallet kan handlingarna återlämnas efter det att den underliggande kontrollen, t.ex. en revision, är slutförd. Vid en kommande skatteprocess kan det emellertid i vissa fall vara av speciellt värde att ha tillgång till originalhandlingarna. I dessa fall kan handlingarna kvarhållas längre. När det gäller att bedöma hur länge åtgärden kan bestå måste hänsyn tas till proportionalitetsprincipen av vilken det följer att en åtgärd inte får pågå längre tid än vad som är nödvändigt.

Observera att om domstolen efter ett överklagande ändrar beslutet ska omhändertagna handlingar av det skälet lämnas tillbaka och övriga insamlade uppgifter förstöras. Domstolen kan i tveksamma fall besluta om att handlingarna inte ska återlämnas förrän beslutet om att upphäva omhändertagandet har vunnit laga kraft (prop. 1996/97:100 Del 1 s. 496).

Bestämmelserna avser original

Bestämmelserna om återlämnande av handlingar får anses avse original. När det gäller elektroniska handlingar är det inte helt korrekt att tala om originalhandlingar (se bl.a. SOU 1992:110 s. 374 ff.). Bestämmelsen om återlämnande av handlingar får, när det gäller elektroniska handlingar, istället tolkas så att den granskades exemplar ska återlämnas så snart de inte längre behövs. I de fall omhändertagande har skett genom kopiering, borde sannolikt något återlämnande inte komma ifråga.

Återlämnande av annat än handlingar

Även återlämnande av annat än handlingar regleras i 69 kap. 12 § första stycket SFL. Det handlar då främst om tekniska hjälpmedel som omhändertagits. När den tekniska utrustningen inte längre behövs ska granskningsledaren lämna tillbaka utrustningen. Återlämnande ska ske så snart det är möjligt för att minimera den eventuella skada det innebär för den enskilde att avvara den.

Särskilt beslut ska fattas

När handlingar återlämnas ska detta dokumenteras genom särskilt beslut. Ett sådant beslut fattas av granskningsledaren. Det är viktigt att det noga anges vad som återlämnas och vad som eventuellt kvarhålls. Om granskningsledaren avslår en begäran om att få tillbaka handlingar får den som beslutet gäller överklaga beslutet.

Återlämnande vid interimistiskt beslut

I de fall förvaltningsrätten inte beslutar om bevissäkring sedan granskningsledaren har fattat ett interimistiskt beslut finns regler om återlämnande i 45 kap. 14 § tredje stycket SFL.

Återlämnande vid konkurs

Om den som beslutet om bevissäkring gäller har försatts i konkurs när handlingarna ska lämnas tillbaka, ska granskningsledaren överlämna handlingarna till konkursförvaltaren (69 kap. 12 § andra stycket 1 SFL).

Granskningsledaren ska också underrätta den som beslutet om bevissäkring gäller om att handlingarna har överlämnats till konkursförvaltaren (69 kap. 12 § andra stycket 2 SFL).

Före ett återlämnande ska Skatteverket kontrollera att den som beslutet om bevissäkring gäller inte har försatts i konkurs. Samtliga handlingar som ska återlämnas ska överlämnas till konkursförvaltaren. Skatteverket behöver inte göra någon bedömning av om handlingarna berör konkursboet. Om bland de handlingar som Skatteverket sänder till konkursförvaltaren också finns material som inte direkt berör konkursboet får konkursförvaltaren vidarebefordra dessa till gäldenären (prop. 1996/97:100 s. 484 f.).

Brottsmisstanke

Ofta är det av vikt att handlingarna finns tillgängliga vid en skattebrottsprocess. 69 kap. 12 § SFL ger emellertid inte stöd för att kvarhålla handlingar av detta skäl. Om det finns misstanke om brott och åklagare bedömer att det som har omhändertagits har betydelse för brottsutredningen kan i stället åklagaren besluta att dessa ska tas i beslag med stöd av rättegångsbalken.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 12–29 [1] [2]

Övrigt

  • SOU 1992:110 [1]