OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Ett särskilt regelverk gäller för bränsleförflyttningar under uppskovsförfarande när EMCS inte är tillgängligt, det s.k. reservsystemet.

Påbörja flyttning under uppskovsförfarande

En bränsleförflyttning under uppskovsförfarande får påbörjas även när EMCS inte är tillgängligt om följande två villkor är uppfyllda:

  • bränslet åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas (ersättningsdokument)
  • avsändaren informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet (6 kap. 9 § första och andra styckena LSE).

Bestämmelserna i 6 kap. 9 § LSE om avsändande av varor gäller för upplagshavare och registrerade avsändare (6 kap. 2 § fjärde stycket LSE).

Med att EMCS inte är tillgängligt menas att aktören av någon anledning inte får åtkomst till EMCS (prop. 2009/10:40 s. 178).

Det kan hända att EMCS inte är tillgängligt för avsändaren, men i övrigt är tillgängligt på medlemsstatsnivå, d.v.s. det kan tyckas som om skälet till att EMCS inte är tillgängligt för avsändaren står att finna hos denne. Artikel 26.1 andra stycket i punktskattedirektivet (2008/118/EG) medger i dessa fall att den behöriga myndigheten begär att avsändaren förklarar varför denne inte har kontakt med EMCS. Någon motsvarande bestämmelse har dock inte införts i LSE. I stället kan ett systematiskt avsändande av varor med ersättningsdokument under förevändning att EMCS inte är tillgängligt, eller att regelmässigt utnyttja ”ventilen” i 6 kap. 9 § andra stycket LSE, vara skäl för att återkalla godkännande som upplagshavare eller registrerad avsändare (prop. 2009/10:40 s. 179).

Det finns inte något krav på att Skatteverket ska godkänna ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas. Det är dock viktigt att ersättningsdokumentet innehåller korrekta uppgifter. Om uppgifterna i ersättningsdokumentet skiljer sig från uppgifterna i det elektroniska administrativa dokument som senare ska lämnas in via EMCS, finns en risk att varuflyttningen inte kommer att anses ha skett under skatteuppskov. Det är avsändaren som bär denna risk. Genom att ersättningsdokumentet innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet säkerställs att Skatteverket vid en förfrågan från en kontrollmyndighet i en annan medlemsstat kan intyga att flyttningen är korrekt anmäld och att den går under skatteuppskov, vilket är betydelsefullt för att flyttningen även i den andra staten ska bedömas som en uppskovsflyttning och avsändaren inte drabbas av skattekrav i denna stat (prop. 2009/10:40 s. 179).

Hur ersättningsdokumentet kan lämnas till Skatteverket

Kopian av ersättningsdokumentet kan lämnas in till Skatteverket på det sätt som är mest praktiskt för avsändaren. Dokumentet kan skickas med post, bud, e-post eller fax (prop. 2009/10:40 s. 179).

Om avsändaren inte kan lämna in en kopia av ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet innan flyttningen påbörjas får avsändaren informera Skatteverket på något annat sätt innan flyttningen påbörjas. Avsändaren ska därefter skicka en kopia av ersättningsdokumentet till Skatteverket snarast möjligt (6 kap. 9 § andra stycket LSE).

Ändra destination

När EMCS inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destination som avses i 6 kap. 6 § LSE (6 kap. 9 § tredje stycket LSE). Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

Bestämmelserna i 6 kap. 9 § LSE grundar sig på artikel 26 i direktiv 2008/118/EG.

Bekräfta mottagande

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 6 kap. 8 § LSE (senast inom fem dagar efter mottagandet) för att EMCS inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats (6 kap. 10 § första stycket LSE). Detta gäller även när den som tar emot bränslet inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen på grund av att EMCS tidigare inte var tillgängligt (6 kap. 10 § andra stycket LSE).

Bestämmelserna i 6 kap. 10 § första och andra styckena LSE gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 6 kap. 8 § andra stycket LSE har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten (6 kap. 10 § tredje stycket LSE).

När EMCS inte är tillgängligt ska Skatteverket i stället skicka en kopia av den rapport om att varor tagits emot som avses i 6 kap. 10 § LSE till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten (19 § andra stycket FSE).

När Skatteverket från en annan medlemsstat erhåller sådan rapport om att varor tagits emot som avses i artikel 27 i rådets direktiv 2008/118/EG ska verket lämna en kopia av dokumentet till den som avsänt bränslet eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne (21 § FSE).

Om den som tagit emot bränslet hinner lämna en mottagnings-rapport via EMCS innan myndigheten sänt en kopia av pappersdokumentet behöver myndigheten inte sända papperskopian. Det är den mottagningsrapport som sedan lämnas via EMCS som utgör bevis på att flyttningen avslutats (prop. 2009/10:40 s. 180).

Bestämmelserna i 6 kap. 10 § LSE samt 19 och 21 §§ i FSE grundar sig på artikel 27 i direktiv 2008/118/EG.

Rapportering i efterhand i EMCS

Följande dokument och uppgifter ska snarast lämnas i EMCS när det åter är tillgängligt (6 kap. 11 § första stycket LSE):

  • Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § LSE ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument. Bestämmelsen grundar sig på artikel 26.2 i direktiv 2008/118/EG.
  • Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 kap. 6 § LSE ska lämna uppgifter om denna åtgärd. Bestämmelsen grundar sig på artikel 26.5 i direktiv 2008/118/EG.
  • Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § LSE ska lämna en mottagningsrapport. Bestämmelsen grundar sig på artikel 27.1 i direktiv 2008/118/EG.
  • Skatteverket ska lämna en exportrapport. Bestämmelsen grundar sig på artikel 27.2 i direktiv 2008/118/EG.

Särskilt om mottagningsrapport och exportrapport som lämnas via EMCS i efterhand

Mottagnings- eller exportrapport ska inte lämnas via EMCS förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet (6 kap. 11 § andra stycket LSE). Bestämmelsen grundar sig på artikel 27.1 i direktiv 2008/118/EG.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 6 kap 4 § andra stycket LSE anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet (6 kap. 11 § tredje stycket LSE). Bestämmelsen grundar sig på artikel 26.3 i direktiv 2008/118/EG.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Lagar & förordningar

Propositioner

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt