Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2012-11-28 Energiskatt på el som förbrukas i en kraftvärmeanläggning när varken el eller värme produceras
2015-04-01 Elförbrukning i samband med bandrift
2011-05-12 Skatt på energi - Hjälpkraftförbrukning vid kraftvärmeproduktion
2008-10-06 Leveransbegreppet vid inmatning av el på elnätet
2015-04-01 Återbetalning av koldioxidskatt vid begränsning av koldioxidutsläpp kan medges endast för koldioxid som avskiljs ur rökgaserna
2013-12-19 Skattebelopp för dimetyleter, DME
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2015-06-23 Upphävande av ställningstagandet ”Förbrukning av bränsle i luftfartyg vid utbildning”
2015-04-01 Undantag från skatteplikt för el: installerad generatoreffekt
2015-04-01 Skattepliktig kvantitet vid förekomst av vatten i bränslet
2009-06-25 Kondenskraftproduktion vid samtidig el- och värmeproduktion
2015-04-01 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter
2008-10-23 Leveransbegreppet vid elförbrukning i upplåten bostad eller lokal
2011-11-16 Framställning av energiprodukter - biogas
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2015-10-22 Distansförsäljning – representant när säljaren är etablerad i Sverige
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2008-04-09 Gruvindustriell verksamhet
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2014-06-03 Vilken gas som för en godkänd lagerhållares räkning ska anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark
2012-10-05 Godkännande som upplagshavare och skattskyldighet vid konkurs
2014-06-05 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2011-11-16 Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator
2008-05-29 Skatt på energi, industriell verksamhet
2008-12-02 Tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet
2012-01-30 Vindkraftsproducents egenförbrukning av el när den egna vindkraftsproduktionen inte räcker till, energiskatt
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2010-12-15 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
2012-12-04 Leverans av gas via rörledning - tillämpning av 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2009-06-25 Skatt på energi, nyttiggjord värme
2014-01-30 Beskattning av gasblandningar som levereras via rörledning och av vissa gaser för vilka inga skattesatser fastställts
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen