OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket för ett äktenskapsregister. Vid elektronisk behandling av uppgifter i äktenskapsregisterverksamheten gäller bestämmelserna i ÄktF och bestämmelserna i PuL.

När ska ÄktF tillämpas?

Skatteverket ska föra ett äktenskapsregister. Det ska finnas ett äktenskapsregister för hela landet. Registret ska innehålla uppgifter som ska registreras enligt äktenskapsbalken (1987:230) eller som ska tas in i registret enligt andra bestämmelser (16 kap. 1 § äktenskapsbalken). Registret får föras elektroniskt (1 § ÄktF).

Skatteverket ska tillämpa ÄktF för att behandla personuppgifter automatiserat för äktenskapsregisterverksamheten. Skatteverket ska även tillämpa bestämmelser i PuL.

ÄktF i förhållande till PuL

I PuL finns allmänna bestämmelser för när och hur man får behandla personuppgifter. Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker från PuL ska man tillämpa de bestämmelserna i stället för PuL (2 § PuL).

Personuppgiftsansvarig

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som Skatteverket utför med anledning av bestämmelserna i ÄktF (1 § tredje stycket ÄktF).

Tillåten behandling

ÄktF anger ramarna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i äktenskapsregisterverksamheten.

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Skatteverket får behandla personuppgifter bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (9 § PuL). Ändamålet för behandling av personuppgifter för Skatteverkets äktenskapsregisterverksamhet anges i ÄktF.

Ändamålet med äktenskapsregistret är att tillhandahålla information om vissa rättsförhållanden mellan makar (1 § första stycket ÄktF).

Skatteverket får inte behandla personuppgifter för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna från början samlades in. Detta kallas finalitetsprincipen.

Innehållet i äktenskapsregistret

Äktenskapsregistret får innehålla följande uppgifter:

 • gåva mellan makar
 • bodelning
 • äktenskapsförord
 • makarnas namn
 • makarnas personnummer
 • makarnas tillgångar
 • makarnas skulder
 • uppgifter som förekommer i domar om äktenskapsskillnad
 • uppgifter som förekommer i domar genom vilka en vigsel har förklarats ogiltig
 • uppgifter i domar eller beslut genom vilka domstolen har avgjort ett mål om äktenskapsskillnad utan att ha dömt till äktenskapsskillnad
 • uppgifter i Skatteverkets beslut i registreringsärenden enligt 16 kap. äktenskapsbalken
 • uppgifter som enligt äktenskapsbalken eller enligt andra bestämmelser ska tas in i äktenskapsregistret (10 § ÄktF).

Domstolarna ska lämna uppgifter till Skatteverket

Domstolsverket tar fram formulär och annat som domstolarna ska använda för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt ÄktF. Detta sker efter samråd med Skatteverket (9 § ÄktF).

Grundläggande krav på behandlingen

Äktenskapsregistret ska vara ordnat så att de uppgifter som antecknas i registret lätt kan återfinnas (7 § ÄktF). Detta är ett grundläggande krav på registret.

ÄktF innehåller inte några särskilda bestämmelser om t.ex. grundläggande krav på behandlingen, säkerhet vid behandlingen eller överföring till tredje land. Skatteverket ska därför tillämpa PuL:s bestämmelser om grundläggande krav på behandling av uppgifter vid behandling av personuppgifter i äktenskapsregisterverksamheten.

Att lämna ut behandlade uppgifter

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som behandlas elektroniskt innebär att man ”behandlar” uppgifterna. Skatteverket får lämna ut elektroniskt behandlade uppgifter endast om följande båda förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns lagstöd för den behandling av uppgifterna som utlämnandet innebär
 • sekretess hindrar inte utlämnandet.

Lagstöd för behandlingen

Lagstöd för den elektroniska behandling av uppgifter som sker vid ett utlämnande finns i ÄktF och PuL. I ÄktF finns en bestämmelse som reglerar utlämnande av behandlade uppgifter. Det är en bestämmelse som anger att uppgifter i äktenskapsregistret under vissa förutsättningar får lämnas ut till enskilda på medium för automatiserad behandling (13 § första stycket ÄktF). I övrigt finns det inga bestämmelser som särskilt reglerar den behandling som sker när Skatteverket lämnar ut uppgifter. Skatteverket ska därför tillämpa de vanliga bestämmelserna i ÄktF och PuL om ändamål, grundläggande krav på behandlingen, säkerhet vid behandlingen osv. när du ska lämna ut elektroniskt behandlade uppgifter.

I vilken form får Skatteverket lämna ut uppgifter?

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, exempelvis

 • muntligt
 • skriftligt på papper
 • i elektronisk form.

Att lämna ut uppgifter i elektronisk form kan ske antingen genom att Skatteverket ger mottagaren direktåtkomst till uppgifterna eller genom att uppgifterna lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Skatteverket har ingen skyldighet att lämna ut uppgifter på något annat sätt än i pappersform om det inte är särskilt föreskrivet.

Skatteverket får lämna ut uppgifter i äktenskapsregistret till enskilda på medium för automatiserad behandling om det bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt (13 § första stycket ÄktF). I övrigt saknas det regler i ÄktF för i vilken form Skatteverket får lämna ut uppgifter. Skatteverket ska därför tillämpa de grundläggande bestämmelserna i PuL om att lämna ut uppgifter.

Sekretessprövning av om uppgifterna kan lämnas ut

Innan Skatteveket kan lämna ut några uppgifter ska Skatteverket göra en sekretessprövning för att ta ställning till om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. I OSL finns sekretessbestämmelser för äktenskapsregisterverksamheten.

Om uppgifterna innehåller personuppgifter måste Skatteverket även ta ställning till om mottagarens behandling av uppgifterna är förenlig med PuL.

Avgifter för att lämna ut uppgifter

Skatteverket ska bestämma avgift för att lämna ut uppgifter ur äktenskapsregistret (13 § andra stycket ÄktF).

Informera om behandling av personuppgifter

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den personuppgiftsbehandling som görs inom myndigheten. Skatteverket ska i vissa fall lämna information om sina behandlingar.

Det finns inte några bestämmelser i ÄktF om att Skatteverket ska lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelser om information till den registrerade.

I PuL finns bestämmelser för vem Skatteverket ska lämna information till, när information ska lämnas och och vad den ska innehålla. Det finns även vissa undantag från informationsskyldigheten.

Bevara eller gallra

De grundläggande bestämmelserna om arkivering och gallring finns i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och Riksarkivets föreskrifter, RA-FS och RA-MS. I PuL finns en bestämmelse om att personuppgifter inte får bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen (9 § första stycket i PuL). Därutöver finns bestämmelser om gallring av personuppgifter i de särskilda registerförfattningarna.

Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska gallras (12 § ÄktF). Riksarkivet har meddelat föreskrifter om bevarande och gallring hos Skatteverket avseende äktenskapsregistret (RA-MS 2011:63 ). I en bilaga till föreskriften ges detaljerade bestämmelser för bevarande och gallring av uppgifter och handlingar.

Rättelse, skadestånd och överklagande

Det finns särskilda bestämmelser för den skyldighet en personuppgiftsansvarig har att rätta felaktigt behandlade personuppgifter och för det skadeståndsansvar som den personuppgiftsansvarige har. Vissa beslut som Skatteverket fattar i egenskap av personuppgiftsansvarig får överklagas.

Rätta felaktigt behandlade personuppgifter

Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelser om rättelse vid behandling av personuppgifter enligt ÄktF (11 § ÄktF).

Betala skadestånd för felaktig behandlade personuppgifter

Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelser om skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt ÄktF (11 § ÄktF).

Överklaga Skatteverkets beslut om registrering, beslut om rättelse eller beslut om information

Skatteverkets beslut om registrering kan överklagas till den tingsrätt där någon av sökandena ska svara i tvistemål i allmänhet. Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden (16 kap. 5 § äktenskapsbalken).

Följande beslut som fattas av Skatteverket kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

 • beslut om information till den registrerade personen efter ansökan
 • beslut om rättelse
 • beslut om information till tredje man efter rättelse
 • beslut om information om behandlingar som inte är anmälda.

Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelser om överklagande för de uppräknade besluten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

Referenser inom dataskydd & sekretess