OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i äktenskapsregisterverksamheten är normalt sett offentliga. Vissa regler innebär att de ibland kan vara sekretessbelagda.

Äktenskapsregistret är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket

Skatteverket har ansvaret för äktenskapsregistret och registrering av handlingar enligt ÄktB (förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret). Detta innebär att Skatteverket dels ska lämna ut uppgifter ur äktenskapsregistret, dels fatta beslut om registrering av äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälan om bodelning under äktenskapet och bodelningshandlingar.

Äktenskapsregisterverksamheten har organisatoriskt sett en så fristående ställning inom Skatteverket att den utgör en egen självständig verksamhetsgren. Detta har betydelse bl.a. eftersom en sekretessbelagd uppgift hos en självständig verksamhetsgren inte får röjas för en annan självständig verksamhetsgren om det inte finns särskilt föreskrivet i lag (8 kap. 2 § OSL).

Uppgifter i äktenskapsregistret är normalt sett offentliga

Det finns inga specifika sekretessregler som gäller för uppgifter i äktenskapsregistret. Dessa uppgifter är därför ofta offentliga. De sekretessregler som ändå kan bli aktuella för dessa uppgifter är sådana som är gemensamma för alla myndigheter.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret [1]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]