OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

När du ska bedöma omsättningsland för en omsättning som sker i samband med import av en vara till Sverige finns en särskild bestämmelse i 5 kap. 2 § första stycket 3 ML, om importörens omsättning. Här kan du läsa om hur denna bestämmelse ska förstås och dess samband med importbeskattningen.

Omsättning vid import – inom landet eller utomlands?

En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska transporteras till köparen, är normalt omsatt utomlands om varan finns utanför EU när transporten till köparen påbörjas. Varan är dock omsatt inom landet om den importeras till landet från en plats utanför EU för att omsättas av den som är skattskyldig för importen (5 kap. 2 § första stycket 3 ML).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 32 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Bestämmelsen innebär att en importörs vidareförsäljning av en vara som importeras är omsatt inom landet även om transporten av varan sker direkt från ett tredjeland till slutkunden. Omsättningen mellan exportören i ett tredjeland och importören i Sverige är då gjord utomlands.

Import för omsättning i ett eller flera led

Skatteverket anser att bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket 3 ML är tillämplig såväl på omsättningar i endast ett led som på omsättningar i flera led, så kallade kedjetransaktioner (Skatteverkets ställningstagande Omsättningsland för omsättning i samband med import).

Avgörande för bedömningen av om en vara som importeras är omsatt i Sverige i ett visst omsättningsled är om det är säljaren eller köparen som är skattskyldig för importen enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 ML. Är säljaren skattskyldig för importen har omsättningen till köparen skett inom landet. Är det i stället köparen som är skattskyldig för importen så har omsättningen ägt rum utomlands (5 kap. 1 § första stycket ML).

Vid bedömning av omsättningsland vid omsättning av en vara i samband med import saknar det alltså betydelse var varan befinner sig när äganderätten övergår till köparen. Det är inte heller nödvändigt att vid bedömningen av omsättningsland vid import hänföra transporten till en viss omsättning i en transaktionskedja. Avgörande för bedömningen är i stället i vad mån omsättningen sker från den som är skyldig att betala tullen för importen.

Exempel: Import för omsättning i flera led

SE1 i Sverige köper en vara från K i Kina. SE1 säljer varan till SE2 som i sin tur säljer varan till SE3. Varan transporteras direkt från K till SE3. SE1, SE2 och SE3 är samtliga beskattningsbara personer i Sverige. SE2 har anmält varan för förtullning och blir därmed skyldig att betala tullen för importen.

K:s omsättning till SE1 är gjord utomlands och även SE1 får anses ha gjort en omsättning utom landet (båda omsättningsleden enligt 5 kap. 1 § första stycket ML, SE 1:s omsättning är att betrakta som export. SE2 är skattskyldig för importen (1 kap. 2 § första stycket 6 a ML). SE2:s vidareomsättning till SE3 är därför omsatt i Sverige (5 kap. 2 § första stycket 3 ML).

Omsättning eller överföring till annat EU-land efter importen

Om säljaren är importör, dvs. skattskyldig för importen, och denne omsätter varan till en mervärdeskatteregistrerad beskattningsbar person i annat EU-land och varan transporteras till ett annat EU-land är importörens omsättning gjord inom landet enligt 5 kap. 2 första stycket 3 ML. Eftersom en sådan omsättning omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML kan importen också undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § andra stycket ML under vissa förutsättningar. Läs mer om skattefrihet vid import.

I det fall köparen är skattskyldig för importen får bestämmelsen betydelse t.ex. när en beskattningsbar person i ett annat EU-land importerar en vara till Sverige för att överföra den vidare till sitt hemland och där redovisa överföringen som ett unionsinternt förvärv. Överföringen till det andra EU-landet anses som en omsättning inom landet enligt 2 kap. 1 § andra stycket ML och 5 kap. 2 § första stycket 3 ML, men undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML. Den utländska beskattningsbara personen kan då bli befriad från skatt på importen enligt 3 kap. 30 § andra stycket ML.

Den som gör en försäljning eller en överföring till annat EU-land som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML ska redovisa beloppet av denna i mervärdesskattedeklaration och periodisk sammanställning.

Omsättningsland vid import av varor som placeras i lager

En kommissionär förmedlar varor i eget namn för annans räkning. Varor som importeras för att säljas av en kommissionär kan läggas i lager hos kommissionären för uppdragsgivarens räkning, s.k. konsignationslager. Under tiden varorna ligger i lagret är kommissionärens uppdragsgivare (kommittenten) ägare till dessa.

Transporten från ett tredjeland till Sverige får anses avslutad när varorna placeras i konsignationslagret. Vid denna tidpunkt är kommittenten ägare till varorna, dvs. omsättningen till kommissionären har inte ägt rum utan sker först när denne i sin tur har sålt varorna. Den transport till köparen som avses i 5 kap. 2 § första stycket 3 ML, och som är en förutsättning för att bestämmelsen ska vara tillämplig, har därmed ägt rum i det led i vilket kommittenten är köpare. Det innebär att vid kommittentens omsättning till kommissionären är bestämmelsen inte tillämplig. I detta led sker ingen transport av varan till köparen. Omsättningen får i stället anses ha skett inom landet enligt 5 kap. 3 § ML eftersom varan finns i Sverige när köparen, kommissionären, tar hand om varan för egen räkning. Eftersom 5 kap. 2 § första stycket 3 ML inte är tillämplig saknar det betydelse för bedömningen av omsättningsland i vad mån det är kommittenten eller kommissionären som är skyldig att betala tullen, och därmed skattskyldig för importen enligt ML.

Motsvarande bedömning kan göras även i andra fall när varor importeras och läggs i lager för senare försäljning. Det kan t.ex. gälla varor som läggs i tullager (Skatteverkets ställningstagande Omsättningsland för omsättning i samband med import).

Komplettterande information

Läs mer om återbetalningsrätt för ingående mervärdesskatt, som avser import eller förvärv i samband med import, för utländska beskattningsbara personer och sådana som likställs med utländska beskattningsbara personer på sidan Rätt till återbetalning.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Omsättningsland för omsättning i samband med import, mervärdesskatt [1] [2]